ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Միսակի Ասատրյան
06.09.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

asatryansamvel06@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2013-2014թթ.՝ ՀՀ ՄԿՈԱԱԿ-ի (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն) վերապատրաստման դասընթացներ, կրթության որակի աջակից
2006-2009թթ.՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ըստ բնագավառների/ մասնագիտությամբ:
2001-2006թթ.՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն բաժինը /գերազանցության դիպլոմ` AD # 036871, տրված 2006թ. հունիսի 15-ին, ք. Գյումրի, գրանցման #256/
1991-2001թթ.՝ Գյումրիի թիվ 20 անգլերենի թեքումով դպրոց

Գիտական աստիճան, կոչում

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը մանկավարժական բուհի տեխնիկական առարկաների դասավանդման գործընթացում», ԺԳ.00.02-«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ընդհանուր տեխնիկական առարկաներ/ մասնագիտությամբ, 2009թ., մանկավարժություն 020
դոցենտ, 2013թ.

Աշխատանքային փորձ

2015թ. ցայսօր – Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության ամբիոն, դասախոս, դոցենտ
2014թ. ցայսօր – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ
2012- 2014թթ. - Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնաժողովի պատասխանատու
2012-2013թթ.- Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական խորհրդի քարտուղար
2010-2012թթ. - «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «Փոքրիկ Իշխան» երեխաների սոցիալական կենտրոնում ՏՏ պատասխանատու
2009-2014թթ. - Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնում որպես դասախոս
2002-2004թթ. - Շիրակի մարզի Քեթի գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
2001-2003թթ.- Գյումրիի Տիրամայր Հայսատանի Կուսաստանում որպես համակարգչի մասնագետ
1998-2000թթ.- Գյումրիի թիվ 20 դպրոցում որպես ուսուցչի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ ՏՀՏ-ները մասնագիտական նպատակներով, Ինֆորմատիկայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա, Կրթական տեխնոլոգիաներ, պորտալներ, ռեսուրսներ,
Մագիստրատուրա՝ ՏՀՏ-ները մասնագիտական ոլորտում, Ուսուցման որակի գնահատման ժամանակակից մեթոդները և դրանց կիրառումը, Կրթական գորընթացի ինֆորմատիզացիա,

Գիտական հեռաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության որակ, որակի գնահատում, կրթական գործընթացի կառավարում և ավտոմատացում, համացանցային կախվածություն

Հրապարակումներ

1. Ասատրյան Ս. Մ., Համացանցային կախվածությունը 21-րդ դարի չարիք (ք. Գյումրու օրինակով), Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Զանգակ հրատ., Երևան, 2015թ.
2. Асатрян С. М. Согоян С.С. , Проблемы интернет зависимости в Гюмри, Армения, 2-ая международная конференция, Телави, Грузия, 2014г.
3. Асатрян С. М. Согоян С.С. , Методы определения конкурентоспособности вуза с точки зрения педагогического менеджмента, «Բուհական համակարգի բարելավման ժամ. հիմնախնդիրները» հանր. գիտամեթ.կոնֆ. նյութերի ժողովածու, Իջևան, 2013:
4. Ասատտրյան Ս. Մ. Համացանցի դերը անձի սոցիալականացման գործընթացում, «Մանկավարժական միտք», Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2013թ. թիվ 1-2

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն