ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Միսակի Ասատրյան
06.09.2016

Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության պետ, Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

asatryansamvel06@aspu.am

Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության պետ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2006-2009թթ.-Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան ԺԳ.00.02-Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ըստ բնագավառների/ մասնագիտությամբ
2001-2006թթ.-Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի տեխնոլոգիա և ձեռնարկություն /գերազանցության դիպլոմ' AD # 036871, տրված 2006թ. հունիսի 15-ին, ք. Գյումրի, գրանցման #256/
2004թ․ մեկամսյա - Միջազգային փոխանակման ծրագրով ուսումնառություն Իսպանիա, Բարսելոնայի համալսարան
1991-2001 թթ.-Գյումրու թիվ 20 անգլերենի թեքումով դպրոց
1997-1998թթ.- Մասնակցություն ԱՄՆ Միջազգային գործակալության IREX միջազգային գործակալության աշակերտների փոխանակման ծրագրին։

Գիտական աստիճան, կոչում

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը մանկավարժական բուհի տեխնիկական առարկաների դասավանդման գործընթացում», ԺԳ.00.02-«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ընդհանուր տեխնիկական առարկաներ/ մասնագիտությամբ, 2009թ., մանկավարժություն 020
դոցենտ, 2013թ.

Աշխատանքային փորձ
2019-2020թթ․ – Երևանի պետաան համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնում, դոցենտ (ժամավճարային կարգով)
2019-2020թթ․– Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Ինֆորմատիկայի, հաշվողական տեխնիկայի և կառավարման համակարգերի ամբիոն, դոցենտ (ժամավճարային կարգով)
2019թ․ ցայսօր -Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Քոմփյութերային համակարգերի և ցանցերի ամբիոնի դասախոս (ժամավճարային կարգով)
2015թ. ցայսօր - Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ (համատեղության կարգով)
2014թ. ցայսօր - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2012- 2014թթ. - Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնաժողովի պատասխանատու
2012-2013թթ.- Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական խորհրդի քարտուղար
2010-2012թթ. - «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «Փոքրիկ Իշխան» երեխաների սոցիալական կենտրոնում ՏՏ պատասխանատու
2009-2014թթ. - Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնում որպես դասախոս
2002-2004թթ. - Շիրակի մարզի Քեթի գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
2001-2003թթ.- Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստանում որպես համակարգչի մասնագետ, ուսուցիչ
1998-2000թթ.- IREX միջազգային գործակալության կողմից իրականացվող «Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման» ծրագրի շրջանակներում Գյումրիի թիվ 20 դպրոցում որպես ուսուցչի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ ՏՀՏ-ների հենքային դասընթաց, Ինֆորմատիկայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա, Էլեկտրոնային դասընթացների ստեղծման մեթոդիկա, Հեռավար ուսուցման կազմակերպում, Web programming, Գործավար համակարգեր։
Մագիստրատուրա՝ ՏՀՏ-ները մասնագիտական ոլորտում, Ուսուցման որակի գնահատման ժամանակակից միջոցները, Գնահատման և թեստավորման ժամանակակից մեխանիզմներ և տեսություններ, Վեբ կայքերի մշակման արդի տեխնոլոգիաներ։

Վերապատրաստումներ
2019թ․ մարտ - Էրազմուս + բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում /573975-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP BOOST «Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքետինգի խթանում» ծրագիր, Շվեդիա
2019թ․ մայիս - Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում /598549-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP/ MODEST / Գիտության ոլորտում հետբուհական կրթության արդիականացումը և դասավանդման մեթոդաբանության բարելավումը/, Ֆինլանդիա
2019թ․ հունիս - Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում /598549-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP/ MODEST / Գիտության ոլորտում հետբուհական կրթության արդիականացումը և դասավանդման մեթոդաբանության բարելավումը/, Լատվիա
2015-2018թթ․ - Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ներբուհական վերապատրաստումների իրականացնող մասնագետ ՏՀՏ մասնագիտությամբ
2013-2014թթ.-ՀՀ ՄԿՈԱԱԿ-ի (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն) «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ վերապատրաստման դասընթացներ, կրթության որակի աջակից
2013-2014թթ.- ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Համաշխարհային բանկ, «Ընթացիկ գնահատում և թեստավորում հանուն արդյունավետ ուսուցման և ուսումնառության» դասընթաց, 96 ժամ
2017թ. հոկտեմբերի 1 - «Բնագիտությունը 21-րդ դարում, ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» թեմայով համահայկական 5-րդ գիտաժողովին ակտիվ մասնակցության համար
2016թ. նոյեմբերի 30- հավաստագիր «Մանկության հիմնախնդիրները ժամանակակից հայ ընտանիքում. 21-րդ դարի մարտահրավերները, կանխման և հաղթահարման ուղիները» խորագրով գիտաժողովին ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար
2016թ. հունիսի 14 - ԵՊՀ շնորհակալագիր համալսարանական կրթության զարգացման, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար և ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ
2015թ. հունիսի 17 - հավաստագիր' «Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. Մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովին ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար
2015թ. November 16-17 - Certificate, «The issues of educational quality measurability and assessment», international scientific conference
2014թ. նոյեմբերի 26-28 - վկայական «Ինֆորմատիկա և կրթություն» խորագրով գիտաժողովին ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար
2014թ. հոկտեմբերի 17-18- վկայական «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովին ակտիվ մասնակցության համար
2014թ. մայիսի 3-4- «Բնագիտությունը 21-րդ դարում, ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» թեմայով համահայկական 4-րդ գիտաժողովին ակտիվ մասնակցության համար

Գիտական հեռաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության որակ, որակի գնահատում, կրթական գործընթացի կառավարում և ավտոմատացում, համացանցային կախվածություն

Հրապարակումներ
1. Ասատրյան Ս․Մ․ Էլեկտրոնային վեբ համակարգի կիրառմամբ նորարար գործիք նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ աշխատանքում։ «Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), 2021, 8 էջ։
2. Asatryan S. M. Differences in using LMS or social networks in education.Main Issues of Pedagogy and Psychology. Scientific Periodical, 2020, N 1, 10p
3. Թոփուզյան Ա․ Օ․, Գյուլամիրյան Ջ․ Հ․, Պողոսյան Լ․ Մ․, Ասատրյան Ս․ Մ․, Կարապետյան Ն․ Զ․, Ավագյան Լ․ Մ․ «Մեդիակրթությունը տարրական դպրոցում» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2019թ., 145 էջ:
4. Թոփուզյան Ա. Օ., Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Պողոսյան Լ. Մ., Ասատրյան Ս. Մ., Անտոնյան Լ. Ա. Ղազարյան Մ․Զ․ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2018թ., 167 էջ:
5. Топузян А.О., Асатрян С.М., «Сетевой этикет и влияние интернета на детей», Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека, Коломна 2018, ст. 439-444.
6. Топузян А. О., Асатрян С. М. Интернет-зависимость как социально-психологическая и педагогическая проблема. “Воспитание как фактор развития личности в современной России” материалы международной научно-практической конференции – вебинара, 14 апреля 2017 года, Калуга-Москва 2017, инд. РИНЦ, 4 стр.
7. Asatryan S. М. The use of social networking in education, Issues of education in 21st century, Yerevan, 2017, 4 p.
8. Ասատրյան U. Մ., Գրիգորյան Ն. Դ., Սահակյան Ա. Ա., SPSS ծրագրի կիրառման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները կրթական բանագավառում, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» թեմայով համահայկական 5-րդ կրթական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1 հոկտեմբեր, 2017թ., 8 էջ:
9. Ասատրյան Ս. Մ., ՏՀՏ-ների դերն ու ազդեցությունը երեխաների արդյունավետ սոցիալականացման գործընթացում արդի ընտանիքներում: Մանկության հիմնախնդիրները ժամանակակից հայ ընտանիքում, 21-րդ դարի մարտահրավերները, կանխման և հաղթահարման ուղիները, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, Մանկավարժ հրատ., 2016թ.:
10. Ասատրյան Ս. Մ., Համացանցային կախվածության չափանիշները և կանխարգելումը: Մանկավարժական միտք, թիվ 3-4, 2016թ.
11. Ասատրյան Ս. Մ., Գասպարյան Վ.Ա. Կրթության որակի կառավարման մի քանի մոտեցումների մասին, «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, Մանկավարժ, 2015թ., 11 էջ:
12. Ասատրյան Ս. Մ. Ուսուցման որակի կառավարման վերջնարդյունքագործընթացային մոտեցումը մասնագիտական կրթական համակարգում, «Մանկավարժության արդի խնդիրները, մարտահրավերեր և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԳԱՄ «Գիտություն» հրատ., 2015թ, 5 էջ:
13. Ասատրյան Ս. Մ. Համացանցային կախվածությունը 21-րդ դարի չարիք (ք. Գյումրու օրինակով), «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2015թ., 3 էջ:
14. Ասատրյան Ս. Մ. Համացանցային կախվածության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում, ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» համահայկական բնագիտական կրթական IV գիտաժողով: «Բնագետ» հանդեսի 15- ամյակի առթիվ, Երևան, 3-4 մայիս, 2014թ., 2 էջ:
15. Асатрян С.М., Согоян С.С. Проблемы интернет зависимости в Гюмри, Армения, II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “INTERCULTURAL DIALOGUES”, Scientific Papers, Telavi, 2013, 11 стр.
16. Ասատրյան Ս. Մ., Սողոյան Ս. Ս. Методы определения конкурентоспособности вуза с точки зрения педагогического менеджмента, «ՀՀ բուհական և տնտեսական համակարգերի փոխազդեցության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Իջևան, 19-20 մայիսի, 2013թ., 11 էջ:
17. Ասատրյան Ս. Մ. Համացանցի դերը անձի սոցիալականացման գործընթացում, «Մանկավարժական միտք», Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2013թ. թիվ 1-2, 10 էջ:
18. Ասատրյան Ս. Մ., Основные проблемы информатизации образования, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2013, 1-3[36], 5 էջ:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8323-822X 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն