ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զարուհի Ասքանազի Ասատրյան
22.01.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

asatryanzaruhi49@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1985-1990թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄ ինստիտուտի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
2010թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, Թեկնածուական ատենախոսության թեման «Դպրոցականների գիտելիքների գնահատման համակարգի բարեփոխման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում» ԺԳ.00.01-«Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ, «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2015թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ամբիոնի ասիստենտ
2005թ. առ այսօր- Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս
1990-2007թթ. Երևան քաղաքի թիվ 191 միջն. դպրոցում որպես տարրական դասարանների ուսուցչուհի
1984-1985թթ. Օրջոնոկիձեի շրջանի Պատանի տեխնիկների կայան, որպես խմբավար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`Տարրական կրթության մանկավարժություն, Տեսական մանկավարժություն, Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարրական կրթության հիմնախնդիրներ, հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմություն

Վերապատրաստումներ

2000թ. «Առողջ պարմանի» կրթական փորձարարական ծրագրի շրջանակներում «Դեռահասների առողջության հրատապ տեսակետները» թեմայով սեմինարը ղեկավար աշխատողների և հասարակության ներկայացուցիչների համար
2012թ. ՁԻԱՀ-ի համաշխարհային օրվան նվիրված սեմինար-վարժանքին: Թեմա: «ՀԱՍՆԵԼ ԶՐՈՅԻ» կարգախոսով «Մանկավարժներն ընդդեմ ՁԻԱՀ»-ի»
2014թ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստման մասնակցություն

Հրապարակումներ

• Problems of modernization of professional preparation of the students of pedagogical higher education institutions- Khachatur Abovian Armenian State Pedagogial University, Main Issues of pedagogy and psychology, Scientific Periodical, «WordCat» 2020(2):
• Մանկավարժության պատմություն – Ուսումնական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ», Երևան 2020 /համահեղինակ/։
• Ընտանիքի՝որպես սոցիալ-մշակութային դաստիարակչական միջավայրի դերի կարևորումը հայ մանկավարժական մտքի պատմության մեջ- «Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա․մարտահրավերներ և լուծումներ» Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՊՄՀ հրատարակչություն,Երևան- 2021։
• Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման հայեցակարգային դրսևորումները մանկավարժության պատմության մեջ, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 3/9/, 2010, էջ. 26-31
• Գնահատման համակարգի ձևավորման պատմական նախադրյալները, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,Եր.: «Մանկավարժ» հր.,2013, էջ. 283-286

• Ռիսկի խմբում հայտնված երեխաների հետ տարվող մանկավարժական աշխատանքի առանձնահատկությունները, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Կրթության արդիականացումը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի համատեքստում» (Модернизациа образования в контексте современных педагогических парадигм) խորագրով միջազգային գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու - Ер.:Изд. АГП, Артагерс 2014.-288 с.էջ 136-140
• Սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների ակտիվացման ուղիները ժամանակակից դպրոցում, «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Եր.:
Մանկավարժ, 2015, 336 էջ
• Տարրական կրթության մանկավարժություն -Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ», Երևան 2017։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5228-277

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)