ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարինե Վարդգեսի Աթոյան
26.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

atoyankarine47@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ /Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1972-1975թթ. ասպիրանտ Մոսկվայի Մ. Տորեզի անվան պետական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետում, ատենախոսության պաշտպանություն
1968-1972 թթ. ԵՊՀ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, երեկոյան ուսուցում, անգլիական բաժին
1964-1968 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվբանական համալսարան, ռուսերենի և օտար լեզուների ֆակուլտետ, գերմանական բաժին
1952-1964 թթ. – N7 միջնակարգ դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության պաշտպանություն «Գոյականի լեքսիկական փոխաբերությունների քերականական ձևավորումը ժամանակակից գերմաներենում» թեմայով 10.02.04 – «Գերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ, Մոսկվա, 1975, Մորիս Տորեզի անվ. Մոսկվայի oտար լեզուների պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2010- մինչ օրս ՀՊՄՀ օտար լեզուների ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի դոցենտ
2002-2010 թթ. «Precision Diamond» հայ-շվեյցարական ընկերության գլխավոր տնօրեն
2002-2010 թթ. «Ան.Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի դոցենտ
1985-2000 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվբանական համալսարանի գերմանական լեզվի ամբիոնի վարիչ
1975-1985թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվբանական համալսարանի գերմանական լեզվի ամբիոնի դոցենտ
1968-1972թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվբանական համալսարանի ռուսերենի և օտար լեզուների ֆակուլտետի գերմաներենի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Գերմաներեն որպես օտար լեզու, գերմաներենի տեսական քերականություն, գերմաներենի ոճաբանություն, գերմաներենի բառագիտություն, գերմաներենի հուզական խոսք, տեքստի մեկնաբանություն, միջմշակութային հաղորդակցում:
Մագիստրատուրա
ՕԼ ակադեմիական նպատակներով, տեսական քերականության արդի հարցերը, գործառական ոճաբանություն, իմաստաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերմանագիտություն, ոճաբանություն, տեսական քերականություն, տեքստի մեկնաբանություն

Վերապատրաստումներ
Վերապատրաստումներ՝ կազմակերպած Գյոթե ինստիտուտի և DAAD-ի կողմից/2010-2014/
2000 – DAAD հետազոտական կրթաթոշակ
1995 – Գյոթե ինստիտուտ, Լայպցիգ, վերապատրաստական սեմինար, հավաստագիր
1993 – Մյունխենի լեզուների և թարգմանության ինստիտուտ, վերապատրաստական սեմինար, հավաստագիր

Հրապարակումներ
Գերմաներենի ընդունելության քննության շտեմարաններ, հոդվածներ
1. Անձնավորման և ապաանձնավորման համաչափությունն ու անհամաչափությունը /ժամանակակից գերմաներենի նյութի հիման վրա/: ԼԵզվաբանություն, 1 (34),Եր. Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարագ.համալս. «Լինգվա» հրատ., Երևան, 2015:
2. Գոյականի լեքսիկական փոխաբերության լեզվաբանական դասակարգումը: /ռուս.լեզվով/, ՀՊՄՀ-ի 54-րդ գիտաժ. նյութերի ժողովածու, Եր., «Մանկավարժ» հրատ., էջ 221-224, Եր., 2014:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6138-3277 

Պարգևներ
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ պատվոգրեր

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն