ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալվարդ Լիպարիտի Ավագյան
15.02.2016

Ավագ լաբորանտ

58allaavag@mail.ru

Ավագ լաբորանտ/Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1993թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1987թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի գյուղ.հիմունքների ամբիոնի հայցորդ
1981թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ /գյուղ.հիմունքներ լրացուցիչ մասնագիտություն/

Աշխատանքային փորձ
1994թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ, այնուհետև ավագ լաբորանտ
1982-1990թթ. Հրազդանի շրջանի Մարմարիկ գյուղի դպրոց, տնօրենի տեղակալ՝ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով
1981-1994թթ. Հրազդանի շրջանի Մարմարիկ գյուղի դպրոց, կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչուհի

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության և հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները
Բուսաբանություն, դասավանդման մեթոդիկա, գրականություն

Հրապարակումներ
1. Ավագյան Ա.Լ., Հարությունյան Լ.Վ., Մկրտչյան Ռ.Հ., Դպրոցամերձ հողամասերի ձևավորման սկզբունքները «Գյուղատնտեսական հիմունքներ» առարկայի արդյունավետ դասավանդման նպատակով, «Ագրոարդ, գիտություն և արտադրություն» ամսագիր, N4, 1991թ., էջ 48-56
2. Ավագյան Ա.Լ., Հարությունյան Լ.Վ., Պողոսովա Ա.Վ., Փողոցների նախագծման և կանաչապատման սկզբունքները երկրաշարժավտանգ ռեգիոններում, Сборник материалов Международной научной конференции, Ереван, 2008г, стр. 24-28

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն