ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Նվերի Ավետիսյան
01.01.2016

Բան. գիտ. թեկ., ասիստենտ

avetisyanlilit01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/ Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1. 2004-2009 թթ. – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
2. 1998-2003 թթ. – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրականֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
2009 թ. - Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն
Ատենախոսության թեման՝ «Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենում»
2009 թ. ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում գործող 019 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան Ժ. 02.01.- «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. առ այսօր - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս (դասավանդման փորձ՝ գրաբար, ժամանակակից հայոց լեզու)

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ - Հայոց լեզու և գրականություն, գրաբար, ժամանակակից հայոց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն, հայոց լեզվի պատմություն, ժամանակակից հայոց լեզու

Վերապատրաստումներ
2015 թ. - Վկայական ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրագործվող «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստմանը մասնակցելու համար:

Հրապարակումներ

 2018 թ. – Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող հատկանշային կայուն կապակցությունների իմաստները գրաբարում, ՀՀ ԳԱԱ Հր.       Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն», № 1 (18), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018 թ., էջ 36-47:

2018 թ. –  Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենում (Компаративные фразеологические единицы в современном          армянском языке), Ե., Էդիթ Պրինտ, 184 էջ (մենագրություն):

2018 թ. – Отношения человек-человек в семантическом поле общечеловеческих ценностей на материале армянских фразеологических единиц (в сопоставлении с русскими),  ИНТЕРНАУКА internauka. org, Инновационные подходы в современной науке, Сборник статей по материалам XVI международной научно-практической конференции, № 4 (16) Февраль 2018 г., М., 2018, Сборник включен в науко-метрическую базу РИНЦ (соавтор: Согомонян М. Р.), стр. 108-113.

2017 թ. -  Հաղորդակցական կայուն կապակցությունների իմաստային խմբերը գրաբարում, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն», 1 (16), ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2017 թ., էջ 49-56:

2017 թ. - «Խիղճ» կոնցեպտն ըստ դարձվածային միավորների (ռուսերեն-հայերեն զուգադրություն), «Ժամանակակից գիտություն. գաղափարից մինչև արդյունք» միջազգային գիտագործնական համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Սանկտ Պետերբուրգ, (18-19 օգոստոսի, 2017), «ԿուլտԻնֆորմՊրես», (eLibrary.ru), Ցիտվող պարբերական (РИНЦ), էջ 130-132, (համահեղինակ՝ Մ. Ռ. Սողոմոնյան):

2017 թ. – Հայոց լեզվի գործնական դասընթաց: Հնչյունաբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Ե., Էդիթ Պրինտ, 160 էջ (համահեղինակ՝ Մ. Ռ. Սողոմոնյան):

2017 թ. - Հականշությունը հին հայերենի համեմատություն-դարձվածային միավորներում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., հ. 1 (35), էջ 27-38:

2016 թ. - Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող գոյականական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողով, (Գյումրի, 24-25 սեպտեմբերի, 2016), Զեկուցումների դրույթներ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 278-282:

2016 թ. - Գրաբարի մակբայական կայուն կապակցությունների տարբերակները, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., «Մանկավարժ» հրատ.,հ. 2 (32):

2015 թ. - Համեմատություն-դարձվածային արտահայտությունները հայերենում (V-XVI դդ.), Ե., «Զանգակ» հրատ., 192 էջ(մենագրության համահեղինակ):

2015 թ. -Հաղորդակցական կայուն կապակցությունների իմաստային տիպերը գրաբարում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., «Մանկավարժ» հրատ., հ. 1(29), էջ 23-33:

2014 թ. - Գրաբարի անվանական կայուն կապակցությունների տարբերակները, «Լեզու և լեզվաբանություն», հ. 1-2(12), ՀՀ ԳԱԱՀր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱհրատ., էջ 35-43:

12. 2014 թ. – Հականշությունը գրաբարի բայական կայուն կապակցություններում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., «Մանկավարժ» հրատ., հ. 2-3 (26-27), էջ 3-12:

2014 թ.– Գոյականական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր(2012 թ.դեկտեմբերի 14), Ե.,«Մանկավարժ» հրատ., էջ 44-47:

2013 թ. – Բայական կայուն կապակցությունների իմաստային խմբերը գրաբարում, «Լեզու և կրթություն», հ. 5, Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ 64-72:

2013 թ.–Հոմանշությունը գրաբարի բայական կայուն կապակցություններում, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ» հրատ., հ. 3(56), էջ 72-78:

2013 թ. – Մակբայական կայուն կապակցությունների իմաստային հարաբերությունները գրաբարում, ԵՊՀ«Հայագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողով(2012թ. ապրիլի 12-13),Ե., ԵՊՀ հրատ., Էջ 94-97:

2013 թ.-Ածականական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում, Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., «Լինգվա» հրատ.,էջ 250-260:

2012 թ.– Բայական կայուն կապակցությունների իմաստային տիպերը գրաբարում, «Լեզու և կրթություն», հ. 4, Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ 69-75:

2012 թ.– Գրաբարի բայական դարձվածային միավորների տարբերակները, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (հունիսի 7-11),Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ5-13:

20. 2012 թ. – Մակբայական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում,«Լեզու և կրթություն», հ. 3, Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ 47-53:

2011 թ.– Նախադրություններով կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում,ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումներ (2011, հուլիսի 7), Ե.,«Նաիրի» հրատ., էջ 11-20:

2011 թ.– Գրաբարի բայական դարձվածային միավորների բազմիմաստությունը,«Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում»միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, էջ 30-37:

2011 թ. – Համանունական և հարանունական հապավումները ժամանակակից հայերենում, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ» հրատ., հ. 3(48), էջ 77-85:

2011 թ. - Գրաբարի բայական նախդրավոր դարձվածային միավորների իմաստաբանություն, «Լեզու և կրթություն», հ. 2, Ե., «Զանգակ-97» հրատ., էջ19-27:

 

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով):