ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Էդիկի Բաբաջանյան
06.09.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

babajanyannarine38@aspu.am

Ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2001-2006թթ. ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի հայցորդ
1995-2000թթ. ՀՊՄՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2008թ. ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Կանալացման տեսության մի քանի արդիական հարցեր», ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի 021 մասնագիտական խորհուրդ, Ա.04.07-կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Աշխատանքային փորձ
2013- մինչ օրս. ՀՊՄՀ Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2011-2013թթ. ՀՊՄՀ Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2000-2011թթ. Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց, ֆիզիկայի ուուցչուհի:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկա, բնագիտության ուսուցման մեթոդիկա, Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթաց և խնդիրների լուծման պրակտիկում

Մագիստրատուրա՝ Դպրոցական ֆիզիկայի ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկայի և բնագիտության ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
2015թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Հրապարակումներ
Ընտրովի տպագրումներ
1. Н.Э.Бабаджанян, К теории каналирования в кристалле LiH. ЖТФ, т 76, вып.3 2006.
2. Н.Э.Бабаджанян, Н.А.Корхмазян, Н.Н.Корхмазян Потенциал плоскостного каналирования в тяжолых ионных кристалах. ЖТФ, т 77, вып.3 2007.
3. Գ.Պ.Պետրոսյան, Պ.Գ. Պետրոսյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Սովորողների հետաքրքրությունների զարգացումը դիդակտիկական խաղերի օգտագործմամբ «Բնագետ» հատուկ թողարկում, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2012:
4. Լ.Պ.Գրիգորյան,Ն.Է. Բաբաջանյան:Ֆիզիկական գիտելիքների կառուցվածքային տարրերի ուսումնասիրությունը ընդհանրացված պլանների օգնությամբ, «Բնագետ» հատուկ թողարկում, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2012:
5. Գ.Պ.Պետրոսյան, Պ.Գ.Պետրոսյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները ավանդական ուսուցման լույսի տակ, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում:1-2, 2012:
6. Ն.Է.Բաբաջանյան: Մեթոդական հարցեր ընդհանուր լաբորատոր աշխատանքների կատարման վերաբերյալ, ՀՊՄՀ - ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 415-416, Երևան 2014:
7. Գ.Պ. Պետրոսյան, Ն.Ա. Սաֆարյան, Պ.Գ. Պետրոսյան, Ն.Ա. Սաֆարյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Ֆիզիկայի ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման մեր փորձի մասին, Անընդհատ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 160-162, Երևան-2013:

Լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն