ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Էդիկի Բաբաջանյան
06.09.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

babajanyannarine38@aspu.am

Ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2001-2006թթ. ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի հայցորդ1995-2000թթ. ՀՊՄՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան
2017- դոցենտի գիտական կոչում
2008թ. ֆիզ-մաթ. գիտ. թեկնածու, «Կանալացման տեսության մի քանի արդիական հարցեր», ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի 021 մասնագիտական խորհուրդ, Ա.04.07-կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Աշխատանքային փորձ
2018- մինչ օրս Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիայի գիտաշխատող
2013-մինչ օրս. ՀՊՄՀ ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ
2011-2013թթ. ՀՊՄՀ Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2000-2011թթ. Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց, ֆիզիկայի ուուցչուհի:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ Մոլեկուլային ֆիզիկա, Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկա, Ֆիզիկայի լաբորատոր պրակտիկում, Ընդհանուր ֆիզիկա, Խնդիրների լուծման պրակտիկում
Մագիստրատուրա՝ Դպրոցական ֆիզիկայի ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման մեթոդներ, Չափողականությունների մեթոդը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում, Ուսուցման արդյունքների գնահատման ժամանակակից մեթոդները, Համակարգային մոտեցումը ֆիզիկայի ուսումնական խնդիրների լուծման ժամանակ, Ընտրովի դասընթացներ:

Գիտամանկավարժական գործունեություն
• Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիայի գիտաշխատող
• 2019թ. հետազոտական աշխատանքներ Իտալիայի Պավիայի և Ֆրանսիայի Լորենի Համալսարաններում
• Ավարտական և մագիստրոսական աշխատանքների ղեկավարում
• Մանկավարժական և մանկավարժահետազոտական պրակտիկաների ղեկավարում
• ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, Ֆիզիկայի և Ինֆորմատիկայի խորհրդի անդամ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հազվագյուտ հողի տարրերով լեգիրված տարբեր նյութերի ոչ գծային օպտիկական, կառուցվածքային և սպեկտրոսկոպիկ հատկություններ, ռամանյան սպեկտրոսկոպիա, Ֆիզիկայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա:

Վերապատրաստումներ
2021թ. Էրազմուս +, Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի մեջ
2017թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր
2015թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ;

Գիտաժողովների մասնակցություն
• International Centre for Theoretical Physics (ICTP) Career Development Workshop for Women in Physics, Italy, 2017.
• N. Kokanyan, N. Babajanyan, A. Movsesyan, M. Fontana, E. Kokanyan // Raman spectroscopy and luminescence of Ho-doped lithium niobate crystals / Laser Physics 2018, Ashtarak, Armenia,
• N. Mkhitaryan, M. Aillerie, N. Kokanyan, J. Zaraket, N. Babajanyan, E. Kokanyan // Electro-optic properties of rare earth ions doped lithium niobate / Laser Physics 2018, Ashtarak, Armenia.
• N. Babajanyan, N. Kokanyan, A. Danielyan, M. Aillerie, T. Aubert, E. Kokanyan // Raman spectrometry caracterization of iron doped different composition lithium niobate crystals / Laser Physics 2018, Ashtarak, Armenia.
• N. Kokanyan, E. Kokanyan, A. Danielyan, M. Aillerie, S. Kostritskii, T. Aubert, N. Babajanyan // Iron-doped Lithium Niobate crystals studied by Raman spectroscopy/ 7th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS-2019), Yerevan, Armenia.
• N. Kokanyan, T. Aubert, F. Bartoli, E. Kokanyan, N. Babajanyan, M. Aillerie // ScAlN thin films studied by Raman spectroscopy / 2019
• N. Kokanyan, A. Danielyan, M. Aillerie, S. Kostritskii, T. Aubert, N. Babajanyan, E. Kokanyan // Photorefractive properties of lithium niobate crystals studied by Raman spectroscopy / Applied Optics and Photonics - AOP 2019, Lisbon, Portugal.
• E. Kokanyan, M. Bazzan, A. Movsisyan, N. Kokanyan, N. Babajanyan, T. Aubert, M. Aillerie // Growth and investigation of structural properties of Ho-doped lithium niobate films / The 31st Annual Workshop 2020, Fundamental Physics of Ferroelectrics and Related Materials 2020, Silver Spring, MD, USA.

Հրապարակումներ
1. Н.А. Корхмазян, Н.Э. Бабаджанян. О неопределенном характере определения эффективных потенциалов каналирования в ионных кристаллах. Ученные записи АГПУ им. Х. Абовяна, т. 1, 2002, 13-17.
2. N.A. Korkhmazyan, N.N. Korkhmazyan, N.E. Babadzhanyan, Effective Potential of Planar Channeling in LiH Crystals, Technical Physics, vol. 48, No. 8, 2003, pp. 939-944.
3. Н.А. Корхмазян, Н.Н. Корхмазян, Н.Э. Бабаджанян. Теория излучения в кристаллических ондуляторах. Изв. НАН Армении физика т. 38, № 5, 2003, 320-325 Теория излучения в кристаллических ондуляторах. Изв. НАН Армении физика т.38, № 5, 2003, 320-325.
4. N.A. Korkhmazyan, N.N. Korkhmazyan, N.E. Babadzhanyan, Potential of Planar Channeling in the Surface Layer of a LiH Crystal, Technical Physics, vol. 49, No. 12, 2004, pp. 1635-1637.
5. N.A. Korkhmazyan, N.N. Korkhmazyan, N.E. Babadzhanyan, Crystalline Microundulator, Technical Physics, vol. 49, No. 4, 2004, pp. 409-501.
6. Н.Э. Бабаджанян. Об одном методе определения потенциала плоскостного каналирования в кристалле LiH. Ученные записи АГПУ им. Х.Абовяна, т. 2, 2004, 112-115.
7. Н.А. Корхмазян, Н.Э. Бабаджанян. Исследование эффективного потенциала в поверхностном слое кристалла LiH, при плоскостном каналировании. Ученные записи АГПУ им. Х.Абовяна, , № 2, 2005, 48-51.
8. N. E. Babadzhanyan, On Channeling in LiH Crystals, Technical Physics, vol. 51, No. 3, 2006, pp. 383-384.
9. Н.А. Корхмазян, Н.Н. Корхмазян , Н.Э. Бабаджанян. Потенциал плоскостного каналирования в тяжелых ионных кристаллах. ЖТФ, т.77, вып. 3, 2007, 91-93.
10. Ն.Ա. Ղորխմազյան, Լ.Հ. Ավդալյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Հելմհոլցի թեորեման, ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, № 1-2(5-6), էջ 51-53, 2007:
11. Ն.Ա Ղորխմազյան, Ն.Է. Բաբաջանյան, Լ.Հ. Ավդալյան: Չափման միավորների համակարգեր, ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, №1-2(5-6), էջ 41-50, 2007:
12. Ն.Ա. Ղորխմազյան, Լ.Հ. Ավդալյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Պինդ մարմնի ֆիզիկայի զոնային տեսություն, ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 53-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 282-285, 2008:
13. Н.А. Корхмазян, Н.Н. Корхмазян , Н.Э. Бабаджанян. Жесткое ондуляторное излучение в инверсной среде. ЖТФ, т.79, вып. 9, 2009, ст. 149-151.
14. Գ.Պ.Պետրոսյան, Պ.Գ.Պետրոսյան, Ն.Է.Բաբաջանյան: Սովորողների հետաքրքրությունների զարգացումը դիդակտիկական խաղերի oգտագործմամբ «Բնագետ» հատուկ թողարկում, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 102-103, Երևան-2012:
15. Լ.Պ. Գրիգորյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Ֆիզիկական գիտելիքների կառուցվածքային տարրերի ուսումնասիրությունը ընդհանրացված պլանների օգնությամբ, «Բնագետ» հատուկ թողարկում, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 91-92, Երևան-2012:
16. Գ.Պ. Պետրոսյան, Պ.Գ. Պետրոսյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները ավանդական ուսուցման լույսի տակ, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 1-2, էջ 68-74, 2012:
17. Ն.Է.Բաբաջանյան: Մեթոդական հարցեր ընդհանուր լաբորատոր աշխատանքների կատարման վերաբերյալ, ՀՊՄՀ – ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 415-416, Երևան 2014:
18. Գ.Պ. Պետրոսյան, Ն.Ա. Սաֆարյան, Պ.Գ. Պետրոսյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Ֆիզիկայի ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման մեր փորձի մասին, Անընդհատ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 160-162, Երևան-2013
19. Է.Պ.Կոկանյան, Կ.Հ.Ահարոնյան, Ն.Է.Բաբաջանյան, Ընդհանուր ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2017:
20. N. Kokanyan, E. Kokanyan, N. Babajanyan, T. Kauffmann, M.D. Fontana // Luminescence of Ho-doped lithium niobate crystals highlighted by Raman spectroscopy / Proc. SPIE 10750, Reflection, Scattering, and Diffraction from Surfaces VI, 107500K, 2018, 10750,
21. N. Kokanyan, A. Danielyan, M. Aillerie, S. Kostritskii, E. Kokanyan, T. Aubert, N. Babajanyan, E. Kokanyan // Photorefractive properties of lithium niobate crystals studied by Raman spectroscopy / Proc. SPIE 1120723, Fourth International Conference on Applications of Optics and Photonics, 2019, 1120723,

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-5109-1200

Համակարգչային հմտություններ
Operating Systems: Windows
Application Software’s: Origin 8, QtiPlot, Fityk
Typesetting: Ms Word/Power point/ Excel
Mathematics
Origin
Fittic

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն