ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իզաբելլա Գրավիկի Բաբայան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

babayanizabella40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1995 – 1999 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա, ընդհանուր մանկավարժության ամբիոն
1980 – 1985 թթ. Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 2002 թ., Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա` «Ավագ դպրոցականների մտավոր դաստիարակության հիմնախնդիրը արդի պայմաններում և նրա օպտիմալացման ուղիներն ու միջոցները», ԺԳ00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ին առընթեր 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

2019թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մանկավարժության համահամալսարանական ամբիոնի դոցենտ
2012-2018 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2012 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
1995 - 2006 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, այնուհետև` ասիստենտ
1998 – 2004 թթ. Երևանի «Լուսավոր ապագա» համալսարանի գործադիր տնօրեն
1985 - 1995 թ. Երևանի թիվ 170 միջնակարգ դպրոցում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ

Մագիստրատուրա՝ Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն,  Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն,  Մանկավարժական հաղորդակցման տեսություն և պրակտիկում, Մանկավարժական մարդաբանություն, Մանկավարժական մշակութաբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն,
Մանկավարժական հաղորդակցման տեսություն և պրակտիկա,
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Մեդիակրթություն, ուսուցիչների առցանց վերապատրաստումներ։

Վերապատրաստումներ
2022թիվ, ՀՊՄՀ-ում «Մեդիագրագիտություն» դասընթաց, 26․10․2022-16․11․2022
2020թ. «Վիրտուալ կրթական հարթակում (innostud․am) էլեկտրոնային ռեսուրսներիստեղծում» վերապատրաստման մոդուլ «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում:
2020թ. Հունիսի 22- 26-ը հեռավար վերապատրաստում ` ЮРАЙТ Образовательная Академия Летняя школа преподавателя —// 22-26 июня, 2020.// ՌԴ Կրթական Յուռայթ կրթական ակադեմիայի ''Դասավանդողի որակավորման բարձրացման ծրագիր'' /Առկա է
Դասավանդողի որակավորման բարձրացման հավաստագիր/:
2012 թ. Մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում առարկայի գծով
2004 թ. Բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագիր «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ

Անդամակցություն

2012-2018թթ. ՀՊՄՀ ՄՖԻ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2006 – 2012 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ արհմիութենական կոմիտեի անդամ և Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի արհմբյուրոյի անդամ
Մասնակցություն 17 հանրապետական և միջազգային գիտագործնական մասնագիտական համաժողովների ու 17 վեբինարների /համապատասխան հավաստագրեր/:
2012 թ.-ց առ այսօր ՀՊՄՀ ՄՖԻ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2006 – 2012 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ արհմիութենական կոմիտեի անդամ և Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի արհմբյուրոյի անդամ

Հրապարակումներ
45 գիտամանկավարժական հոդվածների, 1 մենագրության, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ

• THE MAIN PECULARITIES OF TEACHR TRAININGS IN ARMENIA DURING COVID-19, Инновационно- технологическое развитие науки и образования в XXI веке, сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, г. Москва-2020
• EFFECTIVENESS OF ONLINE TEACHER TRAINING IN MEDIA EDUCATION, MAIN ISSUES OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY, Yrevan-2021, 94-98
• МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, «Ծնողական Խնամքից Դուրս Մնացած երեխաների հետ սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները», г. Москва
• 31 ОКТЯБРЯ 2022 г
• «Հաղորդակցական կարողությունը որպես ապագա ուսուցչի մասնագիտական կարևորագույն կոմպետենցիա», «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
/ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ/, Երևան-2022
• Revealing the reasons of difficulties of interpersonal relations among junior pupils /VIII International Conference on development of education and psychological science in Eurasia pp.30-33 Материалы конференции включаются в РИНЦ (elibrary.ru). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna, Austria 2017.
• Cотрудничество родителей и учителей с детьми с проблемами развития. //ХXXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY» April 8-9, 2018 London, United Kingdom
• Cоциализирующая роль учебных предметов в начальных классах армянских школ Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам XXIX международной научно-практической конференции, 31 мая 2018 гМосква: 56-60с.
• Գ.Էդիլյանի և Ց. Սիմոնյանի մանկավարժական ժառանգությունը: Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում /գիտաժողովի զեկուցումների և հոդվածների ժողովածու/ Երևան, Արտագերս, 2018թ. էջ17-20
• Pedagogical Tact In Elementary school. «International scientific review of the problems of philosophy, psychology and pedagogy//publishing house «problems of science». Boston. USA. 11.11.2019, /8 էջ/
• The Main Pecularities of Teacher Trainings In Armenia during Covid-19.// Международная Научно-Практическая Конференция Инновационно-Технологическое Развитие Науки И Образования В Xxi Веке 31 Июля 2020 Года Москва /6 էջ/
• The Cooperation between the Teacher and the Parents in the Process of Socialization of Young Schoolchildren. //LXVII international correspondence scientific and practical conference «International Scientific review of the problems and prospects of modern science and education» (Boston. USA. February 18-19, 2020). /5 էջ/

23 հանրապետական և միջազգային գիտական համաժողովների մասնակից

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3229-9022

Պարգևներ
Պատվոգիր Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ-ի կողմից երկարամյա բարեխիղճ գիտամանկավարժական գործունեության համար

Լեզուներ՝  հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն