ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Իլյայի Բաղրամյան
26.02.2016

Մանկ․գիտ․թեկնածու, ասիստենտ

Մանկ․գիտ․թեկնածու, ասիստենտ/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1981թ-ին ավարտել է Երևանի` Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և գրականության և անգլերեն լեզվի ֆակուլտետը:

Աշխատանքային փորձ
2009 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
1988 – 2009 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
1983-1988 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ժամավճարային դասախոս,
1982-1988 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի լաբորանտ ուսումնական մասում:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Օտար լեզու/Ռուսաց լեզու
Մագիստրատուրա՝ Օտար լեզու/Ռուսաց լեզու/մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ ռուսաց լեզվի դասավանդում լեզվաերկրագիտական համատեքստում, Առցանց ուսուցման յուրահատկությունները

Վերապատրաստումներ
1. Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդողների որակի բարձացման կուրսեր <<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> /32 ժամ/: 2012 թ.
2. Անցել եմ որակավորման բարձրացման դասըթաց ` “Программа конгрессныx мероприятий, направленныx на продвижение российской книжной культуры, русского языка и реализации издательскиx программ г. Москвы” 2013թ.-ի սեպտեմբերի 25-27 և ստացել եմ վկայական:
3. Ռուսաստանի Ազգերի Բարեկամության Համալսարան (РУДН): ՌՕԼ–ի (РКИ) դասախոսների որակի բարձացման ֆակուլտետ: <<Ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման արդի տեսանկյունները>> /36 ժամ/: 2015 թ.
4. Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն Երևանում: Ռուսաստանի Նոր Համալսարան (РосНОУ). Որակավորում <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա>> /72 ժամ/. 2015 թ.
5. Ռուս-Հայկական /Սլավոնական/ համալսարան: Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ: Ռուս բանահյուսության ինստիտուտ: Դասընթացներ << Ժամանակակից ռուսաց լեզվի արդի հիմնախնդիրները>> / 32 ժամ/,<<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> /32 ժամ/: 2014 թ.

Անդամակցություն
Ռուսաց լեզվի դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) անդամ

Հրապարակումներ
Հեղինակ է 19 հրատարակությունների
1. Использование принципа наглядности в лингвострановедении. Сборник материалов 54-ой юбилейной научной конференции посвященной 200-летию со дня рождения X. Абовяна.АГПУ, «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ» հրատ., 2010, с. 219-220.
2. Лингвострановедение в аспекте профессионально-ориентированного обучения русскому языку студентов историческиx факультетов педвузов. Материалы международной научной конференции «Русский язык и литература в научной парадигме XXI века». Ереван, из-во ЕГУ, 2011, с. 331-333.
3. Прагматичный проективный тексты в лингвострановедческом рассмотрении. Журнал «Ученые записки» АГПУ им. X. Абовяна, Ереван, 2011, № 2-3, с. 230-233.
4. Реализация личностно-ориентированного подхода к обучению русскому языку в вузе в системе КСО. Материалы научной конференции, посвященной 90-летию основания АГПУ им. Х.Абовяна. Ереван , «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ» հրատ., 2014, с.124-127

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-6544-4276

Պարգևներ
2003թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Պատվոգիր:
2012թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի << Մանկավարժական Համալսարան-90 ամյակ>> մեդալ:
Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն