ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Ռազմիկի Չարչյան
19.02.2016

Դասախոս

charchyananna56@aspu.am

Դասախոս/ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն

2015 «Հատուկ (օժանդակ) դպրոցում սովորողների գրավոր խոսքի խանգարումների շտկման միջոցներն ու մեթոդները մայրենի լեզվի ուսուցման գործընթացում» թեմայով ատենախոսության նախապաշտպանություն

2011-2012 Կ. Մարչինկովսկու անվան բժշկական համալսարանի Լ. Կիրկլանդի անվան ծրագրի կրթաթոշակակիր, Պոզնան, Լեհաստան

2003-2008 Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի հայոց լեզվի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

2002-2003 լոգոպեդ, օլիգոֆրենոմանկավարժ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ

2006-ից մինչ օրս դասախոս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնում

2015-ից մինչ օրս գիտաշխատող Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ շախմատի կրթական կենտրոնում

2004-2005 լոգոպեդ, դասվար Երևանի թիվ 10 հատուկ (գիշերօթիկ) դպրոցում

2003-2004 ուսուցիչ, Երևանի թիվ 5 հատուկ (գիշերօթիկ) դպրոցում


Կարդացվող դասընթացներ

2016 «Լոգոպեդիայի հիմունքներ» առարկան՝ օլիգոֆրենոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն, տիֆլոմանկավարժություն, հատուկ հոգեբանություն և մանկավարժություն ն/դ բաժիններում՝ բակալավր առաջին կուրս


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

2015 մասնակցություն, հատուկ կրթական կարիքներով երեխաների հետ աշխատելու դասընթացին, վկայական, Բրիտանական խորհուրդ, Երևան

2015 մասնակցություն և ելույթ Կ. Մարչինկովսկու անվան բժշկական համալսարանի Առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի 40-ամյակին նվիրված գիտագործնական միջազգային գիտաժողովին, Պոզնան, Լեհաստան

2015 մասնակցություն «Էտիգամիի տեխնիկան էրգոթերապիայում», «Կավամոդելը որպես էրգոթերապիայի տեսական բաղադրիչ», «Գրելու ստեղծագործականության թերապիա», «Վերին վերջույթների շարժունակության գնահատումը էրգոթերապիայի տեսանկյունից» աշխատաժողովներին, վկայականններ, Պոզնան, Լեհաստան

2012 մասնակցություն «Մեծահասակները հասարակության մեջ: Մեծահասկաների և նրանց խնամակալների ռեսուրսները, հնարավորություններն ու կարիքները» թեմայով IV համալեհական գիտաժողովին, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

2012 մասնակցություն Եվրոպայի լոգոպեդների օրվան նվիրված «Լսողության խանգարումներով և խոսքի զարգացման հապաղումով երեխաների խոսքի և հաղորդակցման խանգարումները» թեմայով IV միջազգային գիտաժողովին և աշխատաժողովին, վկայական, Բիդգոշչ, Լեհաստան

2012 մասնակցություն «Այլընտրանքային և օժանդակ հաղորդակցումը (AAC) թերզարգացման տարբեր աստիճաններով անձանց հետ տարվող աշխատանքում» թեմայով գիտաժողովին, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

2012 մասնակցություն «Կարդալու վաղ ուսուցման կիրառումը լսողության խանգարումներով և խոսքի զարգացման հապաղումով երեխաների հետ աշխատանքում» աշխատաժողովին, վկայական, Բիդգոշչ, Լեհաստան

2012 մասնակցություն «Դիմային ռեֆլեքսների ներգրավումն ըստ Ս. Մասգուտովայի մեթոդի» վերապատրաստման դասընթացին, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

2011 մասնակցություն «Կնոջ և տղամարդու առողջությունը մշակութային, հասարակական և բժշկական համատեքստում» թեմայով գիտաժողովին, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

2011 մասնակցություն «Նորարարությունների կիրառումը հոգեբանության և մանակվարժության մեջ: Կարդալու գործընթացի խանգարումներով, գերակտիվ և ուշադրության պակասով երեխաների ախտորոշման և թերապիայի նոր միջոցները» թեմայով գիտաժողովին, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

2010 կամավոր, հյուրընկալող կողմ գերմանական VJF կազմակերպություն, մասնակցություն «Ֆորմալ և ոչ ֆորման կրթության սահմանները» թեմայով դասընթացին, Բեռլին, Գերմանիա

2009 կամավոր, հյուրընկալող կողմ գերմանական IBG կազմակերպություն, մասնակցություն Գ. Հաննի լոգոպեդիայի դասախոսություններին, վկայական Շտուտգարդ, Գերմանիա

2009 Եվրոպայի կամավորական ծառայության (EVS) կամավոր, հյուրընկալող կողմ Եվրոպայի SCI և լեհական ”Jeden Swiat“ կազմակերպություններ, մասնակցություն Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության թեմայով դասախոսություններին, դիպլոմ, Պոզնան, Լեհաստան

2008 կամավոր, հյուրընկալող կողմ իտալական YAP կազմակերպություն, մասնակցություն Մ. Մոնտեսորիի գործունեությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովին, Հռոմ, Իտալիա

Վերապատրաստումներ

2015 վերապատրաստում «Կիրառական հոգեբանություն» տեսագործնական դասընթացին, վկայական, ԱՅԳ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, Երևան

2012 վերապատրաստում հոգեբանաբժշկամանկավարժական գնահատման հանձնաժողովում, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

2012 վերապատրաստման դասընթաց, կամավորական աշխատանք Մ. Գժեգոժևսկայի անվան թիվ 103 ծանր մտավոր խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցում, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

2012 վերապատրաստում «Կարդալու միաժամանակյա և հաջորդական ուսուցումը» թեմայով դասընթացին, վկայական, Բիդգոշչ, Լեհաստան

2012 վերապատրաստում «Bartek» վերականգնողական կենտրոնում, վկայական, Պոզնան, Լեհաստան

Հրատարակված հոդվածներ

2014 Մուտիզմը իբրև հաղորդակցման գործընթացի խանգարում – Շտկողական մանկավարժություն Մանկավարժական միտք: «Տաթև գիտակրթական համալիր» 1-2, Երևան, «Զանգակ-97» 2014, էջ 234-239:

2013 Դիսլեքսիան և աչքի տեսաշարժողական գործառույթները - Մանակավարժություն Գիտական ամսագիր, 8 Երևան, 2013, էջ 27-37:

2011 Հատուկ (օժանդակ) դպրոցների կրթական չափորոշիչների պահանջները հաղթահարելու խնդրի շուրջ - Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ: ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Բ (հասարակագիտական պրակ), Վանաձոր 2011, էջ 314-329:

2011 Հատուկ (օժանդակ) դպրոցի սովորող գրավոր խոսքի խանգարումներով դպրոցականների խաղային ուսուցման ընդհանուր բնութագիրը - Շտկողական մանկավարժություն: Մանկավարժական միտք, «Տաթև գիտակրթական համալիր» 1-2, Եր., 2011, էջ 247-254:

2011 Հատուկ (օժանդակ) դպրոցի սովորողների կարդալու և գրելու կարողությունների ձևավորման խնդիրների վերլուծություն - Շտկողական մանկավարժություն: Մանկավարժական միտք: «Տաթև գիտակրթական համալիր» 3-4, Եր., 2011, էջ 235-240:

2009 Խոսքիմասային միջավայրի և վերլուծիչների դերը խոսքի զարգացման գործում - Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Պրակ1,Գյումրի, 2009, էջ 42-44:

2009 Իմ` Գերմանիա կատարած այցից - Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2009, էջ74-78:

2009 Կարդալու կարողության ձևավորման գործընթացի փուլային առանձնահատկությունները - Հատուկ կրթություն: Գիտամեթոդական տեղեկատու, Եր., 2009, էջ 39-54:

2009 Գրավորի և ընթերցանության խանգարումներ առաջացնող մի քանի պատճառ - Պրոֆեսոր Ա. Տեր-Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2009, էջ108-116:

2007 Խոսքային խանգարում ունեցող երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքները հատուկ (օժանդակ) դպրոցում - Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2007, էջ 81-87:

2005 Հատուկ (օժանդակ) դպրոցի սովորողների խոսքային խանգարումների շտկման հիմնախնդրի շուրջ - Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2005, էջ 60-64:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, լեհերեն, անգլերեն