ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մետաքսյա Ազատի Դարաբյան
25.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ/Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

Կրթություն
2014թ.՝ ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում` մանկավարժություն մասնագիտությամբ
2013թ.՝ ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2007-2011թթ.՝ ՀՊՄՀ անգլերեն լեզվի դասավանդման ամբիոնի հայցորդ
1991-1996թթ.՝ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ:

 
Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը ԺԳ. 00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (անգլերեն լեզու), ատենախոսություն` «Անգլերեն հատկաբանությունների դասավանդման հիմնախնդիրն ավագ դպրոցում խորագրով»:

Աշխատանքային փորձ
1996թ. - առ այսօր, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, ներկայումս անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի դոցենտ,
1996-2001թթ.՝ Երևանի թիվ դպրոցում անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա՝ Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ անգլերեն լեզվի ուսուցման մեթոդիկա, անգլերենի ուսուցումը հատուկ նպատակներով ESP

Հրապարակումներ
9 հոդված, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
1. Օտարալեզու բնագրի թարգմանության ուսուցողական գործառույթները, § Մխիթար Գոշ¦,4 (16) 2007
2. Հատուկ անուններով դարձվածքների թարգմանության նպատակահարմար մի քանի հարցեր, Պրոֆերադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդներիև գիտաշխատողների 53 րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 1ին պրակ, 2008
3. Հատկաբանական խոսքի ձևավորման մշակութային բաղադրամասը, Մանկավարժական Միտք, 4, 2008
4. Հատկաբանական խոսքի ուսուցումը որպես սոցիալ -մշակութային իրազեկության զարգացնամ միջոց, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները 1(4) 2009
5. Հատկաբանական երկխոսության ուսուցման սկզբունքները, Պրոֆերադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդներիև գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 2-րդ պրակ, 2010, 154-157:
6. Հատկաբանությունների ուսուցումն ավագ դպրոցում, Օտար լեզուները Հայաստանում, 2011
7. Հատկաբանական խոսքի ուսուցումը որպես միջմշակութային հաղորդակցման կարևոր պայման, Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2013
8.Անգլերեն լեզվի դարձվածապաշարի ընտրության սկզբունքներն ավագ դպրոցում Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտամեթոդական հանդես, Երևան 2013, 4
9. English for Philology Students Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան2013
10. The Role of Idiomatic Speech in Intercultural Relations “Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտամեթոդական հանդես, Երևան 2014թ. 1

https://orcid.org/0000-0003-3708-0166

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն , իտալերեն