ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Գագիկի Եգանյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

Հեռ.՝ 59 70 47
yeganyangayane40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/ Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն 
2015թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2009-2014թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության (նախկինում` միջֆակուլտետային) ամբիոնի հայցորդ
2003–2008թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան 
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.01-Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (թեման՝ «Դիագնոստիկայի տեսական և մեթոդաբանական վերլուծությունը մանկավարժության մեջ», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2019թ.-ից մինչ օրս` Մանկավարժության համահամալսարանական ամբիոնի դասախոս
2012-2019 թթ. Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2009-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ սոցիալական մանկավարժություն
Մագիստրատուրա՝ մանկավարժական դիագնոստիկա, մանկավարժական արժեբանություն, մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, մանկավարժական մարդաբանություն, մանկավարժական կոնֆլիկտաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մանկավարժական դիագնոստիկա, տեսական մանկավարժություն, մանկավարժության պատմություն, կրթության համակարգի կառավարում, մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կիրառական մանկավարժություն

Վերապատրաստում
2012թ.-ին Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ
2020թ. Մայիսի 25-29, հունիսի 2-5, 8-9, 15-16 ՌԴ Կրթական Յուռայթ ակադեմիայի /ЮРАЙТ Образовательная Академия/ կողմից կազմակերպված մասնագիտական որակավորման բարձրացման 15 վեբինար

Անդամակցություն
2012թ.-ից մինչ օրս` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության` արհկոմիտեի անդամ և Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի արհմբյուրոյի նախագահ,
2014-2019թթ. ՀՀ նախագահին կից հանրային խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
Հեղինակ 20 գիտամանկավարժական հոդվածների
Վերջին 5 տարիների հրապարակումներ /2015-2020թթ./
1. «Возможности применения педагогической диагностики в работе учителя по осуществлению профессиональной ориентации», «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները», ՀՊՄՀ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու․-Եր։ Մանկավարժ, 2015, Էջ 252-256 ։
2. Դիագնոստիկան մանկավարժական գործունեության արդյունավետության նախապայման/ Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները. Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու. –Եր.: Մանկավարժ, 2016, 239 էջ, Էջ 36-39:
3. Մանկավարժական դիագնոստիկայի հիմնահարցը տարրական դպրոցում, Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները. Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու. –Եր.: Մանկավարժ, 2016, 239 էջ, Էջ 196-200:
4. Ավագ դպրոցականի արժեքային կողմնորոշման հիմնահարցը ընտանիքի և դպրոցի համագործակցության համատեքստում, «Մանկության հիմնախնդիրները ժամանակակից հայ ընտանիքում, 21-րդ դարի մարտահրավերները. կանխման և հաղթահարման ուղիները» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, -Եր: Մանկավարժ, 2016, էջ 52-56:
5. Մանկավարժական դիագնոստիկայի հիմնախնդիրը Հովհաննես Հինդլյանի մանկավարժական համակարգում, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, 2016, 2(45) , էջ 106-109:
6. Դիագնոստիկ աշխատանքն իբրև դաստիարակության գործընթացի անհրաժեշտ պայման, 2017, 2(47) , էջ 42-46:
7. Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся, Международная научно-практическая конференция X Международные научные чтения (памяти А.М. Бутлерова), г. Москва, 2017, стр. 37-40.
8. Диагностика как важная составляющая компетенций педагога, Koenig L. (Ed.) (2018). Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. The 1st International symposium proceedings (January 25, 2018), Premier Publishing s.r.o. Berlin. 2018. Pp. 43–47.
9. Культура визитная карточка каждого народа, Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 36, 2018, г. Екатеринбург, стр. 14-16.
10. Գուրգեն Էդիլյանի մանկավարժական հայացքների ժամանակակից մեկնությունը, Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից ման կավարժական մոտեցումների համաբնագրում: Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու (Երևան, 12.12.2017թ.).-Եր.: Արտագերս, 2018.-118 էջ:
11. Культура семейного чтения как способ сохранения этнических особенностей, Воспитательный потенциал семейного чтения в эпоху цифровизации и глобализации: материалы Международной научно-практической конференции (19-20 сентября 2019 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 441 с., /РИНЦ/, стр. 17-22.
Մասնակցություն շուրջ 15 գիտագործնական մասնագիտական համաժողովների և 15 վեբինարների /համապատասխան հավաստագրեր/:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն