ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Գագիկի Եգանյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

Հեռ.՝ 59 70 47
yeganyangayane40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/ Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն 
2015թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2009-2014թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության (նախկինում` միջֆակուլտետային) ամբիոնի հայցորդ
2003–2008թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան 
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.01-Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (թեման՝ «Դիագնոստիկայի տեսական և մեթոդաբանական վերլուծությունը մանկավարժության մեջ», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ`

2012թ.–ից մինչ օրս՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2009-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ՝ մանկավարժական հաղորդակցում, սոցիալական մանկավարժություն

Մագիստրատուրա՝ մանկավարժական դիագնոստիկա, մանկավարժական արժեբանություն, բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի մանկավարժություն, մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, մանկավարժական մարդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մանկավարժական դիագնոստիկա, տեսական մանկավարժություն, կրթության համակարգի կառավարում, մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Վերապատրաստում

2012թ.-ին Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Անդամակցություն

2012թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության` արհկոմիտեի անդամ և Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի արհմբյուրոյի նախագահ,
2014թ.-ից ՀՀ նախագահին կից հանրային խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

2010-2015թթ. ընտրովի տպագրումներ.

 1. «Инновации в образовании и подготовка учителей» /Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ «Մանկավարժ», I պրակ, 2010թ./:
 2. «Ինտեգրման գործընթացի հոգեբանամանկավարժական վերլուծությունը տարրական դպրոցում» /«Հոգեբանությունը և կյանքը» N 1-2, 2011թ./:
 3. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի էությունը և գործառույթները» /«Մանկավարժական միտք», N 3-4, 2012թ./:
 4. «Դիզայնի դասավանդման բովանդակությունը և մեթոդիկան» /«Գեղարվեստական միտք », 2012թ./:
 5. «Դպրոցին` նախադպրոցականի պատրաստվածության հայտորոշման առանձնահատկությունները» /«Նախաշավիղ», N 3, 2012թ./:
 6. «Հանրակրթական դպրոցում մանկավարժական վերահսկողության իրականացման առանձնահատկությունները» /«Մխիթար Գոշ», 4-6, 2013թ./:
 7. «Մանկաբանության ծագումն ու զարգացումը մանկավարժական դիագնոստիկայի տիրույթում» /«Մխիթար Գոշ», 10-12, 2013թ./:
 8. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի ձևավորման հիմքերն ու զարգացման փուլերը» /«Մանկավարժական միտք», N 1-2, 2014/:
 9. «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում «մանկավարժական դիագնոստիկա» դասընթացի անհրաժեշտությունը» /Բանբեր Երևանի Վ․Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ։ 2(31) – Երևան, Լինգվա, 2014/։
 10. «Դիագնոստիկ գործընթացը մանկավարժի արդյունավետ գործունեության նախապայման» /Թեզիսներ, «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, Տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի, հոկտեմբերի 17-18, 2014/։
 11. «Возможности применения педагогической диагностики в работе учителя по осуществлению профессиональной ориентации» /«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները», ՀՊՄՀ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու․-Եր։ Մանկավարժ, 2015/։

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն