ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Վարդանի Ենոքյան
07.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս, կրտսեր գիտաշխատող

anahit19xy@gmail.com yenokyananahit05@aspu.am

Մանկ. գիտությունների թեկնածու, դասախոս / Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի աբիոն

Կրտսեր գիտաշխատող /Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատորիա

Կրթություն
2012-2016թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
2010-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկա բաժին. մագիստրատուրա
2008-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության բաժին /լրացուցիչ կրթություն/
2006-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկա բաժին. բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2017 թ.-առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայիև նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, դասախոս
2014թ. –առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
2011-2017թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն, մասնագետ
Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մաթեմատիկական տրամաբանություն, Բարձրագույն հանրահաշիվ, Մաթեմատիկա
Մագիստրատուրա՝ Մաթեմատիկական կրթության արժեբանական հիմունքները, Հիմնական հանրահաշվական ստրուկտուրաները դպրոցական մաթեմատիկայում, Ներառարկայական և միջառարկայական կապերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Բարոյական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում», ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիա (մաթեմատիկա)» մասնագիտություն։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը


Հրապարակումներ

1. Բազմությունների տեսությունը և նրա դասավանդումը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում, Բնագետ (հատուկ թողարկում), Երևան 2012թ, էջ 180
2. Բարու արժեքի ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, Մաթեմատիկան դպրոցում, 2013, N6, էջ 47:
3. Հայրենասիրության արժեքի ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, Մաթեմատիկական կրթություն 2 հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուՙ Երևան 2014թ. էջ 31
4. Մաթեմատիկական կրթությունը և բարոյական դաստիարակությունը Հայաստանում, նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանից մինչև 19-րդ դարը, Արժեքների ձևավորումը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը N1/գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու/, Երևան 2014թ., էջ141
5. <<Բարոյական արժեքների ձեվավորումը մաթեմատիկական խնդիրների ուսուցմամբ հայկական կրթական միջավայրում (VII-XIX դդ.)>> Լրաբեր հասարակական գիտությունների 2015թ. N1(643) հունվար-ապրիլ, էջ 382
6. <<Մաթեմատիկական կրթությունը Արևմտյան Հայաստանում առաջին աշխարհամարտից առաջ>> /համահեղինակությամբ/ Մաթեմատիկան դպրոցում, 2015, N1, էջ 8
7. <<Երջանկությունը և մաթեմատիկական կրթությունը>> /համահեղինակությամբ/ Մաթեմատիկան դպրոցում, 2015, N2, էջ 13
8. <<Հանդուրժողականությունը և մաթեմատիկական կրթությունը>> Մաթեմատիկական կրթություն 3 հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015թ. էջ 47
9. Բարոյական արժեքների ձևավորումը հումանիստական կրթության պայմաններում, /համահեղինակությամբ/, Լրաբեր հասարակական գիտությունների քառամսյա հանդես, 2016թ. N3, էջ 276:
10. ''Патриотизм и математическое образование'' Сборник статей VII Межрегиональной научно-практической конференции учителей, г. Пенза, 5-6 февраля 2016 г., стр. 44.
11. ''Формирование моральных ценностей в процессе обучения элементам логики'' /соавтором/. Сборник статей международной научно-практической конференции “Современные тендеции естественно-математического образования: школа-вуз” г. Соликамск, 15-16 апреля 2016г., стр. 52.
12. Բարոյական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում. փորձարարական աշխատանքներ, Մաթեմատիկան դպրոցում, 2016թ, N3, էջ 16։
13. Հանդուրժողականության ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, Մաթեմատիկան դպրոցում, 2016թ․, N4, էջ 19:
14. Բարոյական արժեքներին նվիրված խնդիրները մաթեմատիկայի հին հայկական խնդրագրքերում, «Մաթեմատիկական կրթություն 4» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2016թ.
15. Проблема нравственного воспитания посредством математики в истории Армянской педагогики, Physical and mathematical education, issue 4(10), Суми 2016, стр.13.
16. Формирование некоторых моральных ценностей посредством обучения математическим задачам, Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы, сборник статей XIII Международной научно‐практической конференции «АРТЕМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» , г. Пенза 2017, стр. 121

Վերապատրաստումներ
2015թ․- TEMPUS ARMAZEG ծրագիր, Սբ Անդրեաս Առաջինի անվան վրացական համալսարան /Թբիլիսի, Վրաստան/
2015թ․- ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստում, ՀՊՄՀ /Երևան, Հայաստան/
2015թ․- TEMPUS ARMAZEG ծրագիր, Լյուվենի կաթոլիկ համալսարան /Լյուվեն, Բելգիա/
2016թ.- TEMPUS ARMAZEG ծրագիր , ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ /Երևան, Հայաստան/
2016թ․- TEMPUS ARMAZEG ծրագիր, Վրացական տեխնիկական համալսարան /Թբիլիսի, Վրաստան
2017թ․- ERASMUS+ Staff mobility for training, Վարշավայի էկոլոգիայի և կառավարման համալսարան /Վարշավա, Լեհաստան/
2019թ․- ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում, ՀՊՄՀ /Երևան, Հայաստան/

Լեզուներ

Հայերեն` մայրենի
Ռուսերեն` լավ
Անգլերեն` գերազանց
Թուրքերեն՝ կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ