ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Մելսիկի Եփրիկյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

yeprikyanarmine16@aspu.am

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթությունը
1991-1996թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին, գերազանցության դիպլոմ
1996-2001թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հայցորդ, Հայոց պատմության ամբիոն
2017-2018 թթ.՝ մասնագիտական կոմպետենցիաների մոսկովյան ակադեմիա, նորարական մանկավարժության գիտահետազոտական ինստիտուտ, մասնագիտացումը՝ ընդհանուր կրթական կազմակերպությունների մեթոդիստ (ք. Մոսկվա)

Գիտական աստիճան
2008թ.՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, Է.00.01
Գիտական կոչում՝ 2016թ. դոցենտ

Աշխատանք
2008թ․՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, դասախոս
2000թ․՝ Խ․Աբովյանիանվանհայկականպետականմանկավարժականհամալսարանիհենակետայինվարժարանիուսուցիչ
2015թ.՝ ՀՊՄՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական քարտուղար
2020թ․՝ ՀՊՄՀ պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի առկա ուսուցման պրակտիկայի պատասխանատու

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայոց պատմություն «ընդհանուր դասընթաց»։
Մագիստրատուրա՝ Պատմական բազմատեսանկյուն մտածողության ձևաորման մեթոդիկա։

Հետաքրքրությունների ոլորտը՝ Նախիջևանի պատմության խնդիրները, Առաջին աշխարհամարտի և հաջորդող տարիների հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը Արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկիայում․պատմությանդասավանդման մեթոդիկա։

Վերապատրաստումներ
2015 թվականի փետրվարի 16-ից մարտի 6-ը մասնակցել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացաման դասընթացին (60 ժամ տևողությամբ):
1. 2015 թվականի հոկտեմբերին մասնակցել է Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» դասընթացին (30 ժամ տևողությամբ)։
2. 2017 թվականի հոկտեմբերի 09-ից մարտի 20-ը մասնակցել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պատմության գծով մասնագիտական վերապատրաստտման դասընթացին (36 ժամ տևողությամբ):
3. 29 августа2017г. до 16 января 2018г. прошла обучение в НИИ, Инновационная педагогика, Московской академии профессиональных компетенций по программе «Методист общеобразовательной организации». Программа сформирована для реализации профессиональных требований, предъявляемых к методисту образовательной организации (по разным уровням образования).
Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնակցություն գիտաժողովների
1. 8th World Conference on Educationai Sciences,Madrid, Spain, 18-22 February, 2016.
2. Международной научной конференции «Армянская диаспора и армяно-российские отношения: история и современность», 14 -16 сентября, 2016. 
3. Հայաստանի Հանրապետության անկախացմանը հաջորդած տարիներին արցախահայության կյանքում ծավալված գործընթացների պատմասոցոլոգիական վերլուծություն, <<Հասարակության սեգմենտար կառուցվածքը կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության հայեցակարգում, առկա իրողությունները և փոփոխությունների միտումները>> հանրապետական գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, Երևան, 19 նոյեմբերի, 2017:
4. Международная научная конференция и выставка «300-летнее культурное наследие Армянской Апостольской церкви Российской и Ново-Нахичеванской епархии»,РФ СПБ, 29 сентября, 2017.
5. Կովկասը մեր տունն է խորագրով գիտաժողով, Արցախ, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 27 հոկտեմբերի, 2017:
6. Международная научная конференция и выставка «300-летнее культурное наследие Армянской Апостольской церкви Российской и Ново-Нахичеванской епархии»,РФ СПБ, 29 сентября, 2017.
7. II Международной научно-практической конференции «Научные исследования: теория, методика и практика», Чебоксары, 29 августа 2017.
8. 9th World Conference on Educationai Sciences, Nice, France, 22-25 February, 2017.
9. Федеральный исследовательский центр, Южный научный центр, Российской академии наук, Ереванский государственный университет, Южный федеральный университет, <<АРМЯНЕ ЮГА РОССИИ: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ>>,III Международной научной конференции, г. Ростов-на-Дону, 30–31 мая, 2018.
10. <<Ազգ, պետություն, պետականություն>>, միջազգային գիտաժողով, ՀՊՄՀ, մայիս, 2018:
11. <<Հայկական զինուժը 1914-1920թթ․>>, գիտաժողով, Խ․ԱբովյանիանվանՀՊՄՀ, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, Ծաղկաձոր, 2019, մարտ։
12. <<Հայաստանը 1920-1991թվականներին>>, գիտաժողով,Խ․ԱբովյանիանվանՀՊՄՀ, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, հունիս, 2019:
13. The collapse of empires in the 20th century: New state and new identities. Conference.ASPU.March, 2019.
14. Международныйнаучно-методический конкурс․ “Новая наука" Международный центр научного партнёрства. Педагогическое Призвание․Москва. 2019. Առաջին կարգի մրցանակ։
15. https://sciencen.org/assets/Kontent/Konkursy/Arhiv-konkursov/NIK-16/Pedagogicheskoe-prizvanie.-CHast-2.pdf Международный конкурс научных, методических и творческих работ, «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙИМОЛОДЕЖИ». Историко-культурногомолодёжногонаучногообщества "СамобытнаяВятка". Москва. 2019․Երկրորդկարգիմրցանակ։
16. <<Հայ ժողովրդի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին>>, գիտաժողով, Խ․ԱբովյանիանվանՀՊՄՀ, ապրիլ, 2020:

Հրատարակություններ
1. Հեղինակ՝ «Նախիջևանը 1917-1921 թթ․», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (Եր. 2014):
2. Հեղինակ՝ «Նախիջևանը 1917-1921 թթ․», մենագրություն (Եր. 2016):
3. Համահեղինակ` «Պատմություն» մասնագիտության ուսանողների մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպումը>>, մեթոդական ձեռնարկ(Եր. 2018):
4. Հեղինակ՝ «Պատմություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի ուսանողների մանկավարժահետազոտական պրակտիկայի կազմակերպման ձևերն
ու մեթոդները>>, մեթոդական ձեռնարկ (Եր. 2019):
5. Համահեղինակ՝ Հայկական Զինուժը 1914-1920 թթ․, մենագրություն (Եր. 2020):
6. Հեղինակ՝ << Պատմության դասավանդման արդի մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ>>, գիտամեթոդական ձեռնարկ (Եր. 2021):

Հոդվածներ
1. The Russian revolutions of 1917 and the aggravation of the situation in Nakhichevan. The Armenian Armed Forces in the vortex of events.The collapse of empires in the 20th century: New state and new identities․France․2021.
2. Երևանի Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Մասնակցությունը Հայրենական Մեծ Պատերազմին, Հայ Ժողովրդի Մասնակցությունը Երկրորդ Աշխարհամարտին, գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ, 2020:
3. Նախիջևանի հայերի հայաթափման Ադրբեջանական քաղաքականությունը (1918-1930թթ․), գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ, 2019:
4. Порядок организации магистерской педагогической практики по специальности -
5. "История", "Новая наука" Международный центр научного партнёрства. Педагогическое Призвание Сборник статей Международного научно-методического конкурса, 2019,https://sciencen.org/assets/Kontent/Konkursy/Arhiv-konkursov/NIK-16/Pedagogicheskoe-prizvanie.-CHast-2.pdf
6. Առաջին աշխարհամարտի հայկական կամավորական ջոկտների գործունեության դասավանդման հարցի շուրջ, գիտաժողովի նյութեր, Ծաղկաձոր, 2019:
7. Կաթոլիկ համայնքի դերակատարումը Նախիջևանում XVII-XVIII դարերում, <<Ազգ, պետություն, պետականություն>>, միջազգային գիտաժողով, ՀՊՄՀ, մայիս, 2018։
8. Նախիջևանի պատմության լուսաբանման խնդիրը դպրոցահասակների շրջանում, միջազգային գիտաժողով, ՀՊՄՀ, մայիս, 2018։
9. Գրիգոր Նարեկացու գաղափարներն անձի հոգևոր-բարոյական դաստիրակության վերաբերյալ, Ակունք, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2 (18), 2018։
10. Армянские деятели об автономии Западной Армении в 1914-1915гг., Армяне Юга России: история, культура, общее будущее, Ростов-на-Дону, РИНЦ, 2018.
11. From the history of devastating-conspirational turkish-azerbaijani activities in the republic of Armenia (1918-1922), интернаука, научныйжурнал, Москва, РИНЦ, 2018.
12. Деятельность национального собрания независимой Республики Армения в сфере международных отношений, Тенденции развития практической социологии и психологии // Материалы ар-мяно-русской международной научной конференции (19-21 апреля 2017 г., г. Ереван)․
13. The role of catholic community in Nakhidjevanin the XVII_XVIII centuries. Интерактив плюс, РФ, Чебоксары, , 2017, РИНЦ, https://interactive-plus.ru/ru/article/463844/discussion_platform.
14. Military political situation in Nakhidjevan in 1919-1920 and Armenian reconnaissance agencies. European Journal on Humanities and Social Sciences, 2017,РИНЦ,http://ppublishing.org/ru/․
15. Роль европейских структур в процессе утверждения независимой государственности в Республике Армения, Научно-методический и теоретический журнал Социосфера, 2017, РИНЦ, http://sociosphera.com/sociosphere.
16. Methods for the effectiveness of educator historians and their application, New Trends and Issues on Humanities and Social Sciences , Vol 4 No 1 (2017), SCOPUS․
17. Հոգևոր կրթական կյանքը Նախիջևանում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարասկզբին, Կովկասը մեր ընդհանուր տուն, միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, 2017:
18. Հայաստանում անկախ պետականության հաստատման գործընթացում Միավորված Ազգերի Կազմակերպության դերակատարության պատմությունից (1990-2001), Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Ստեփանակերտ, 2017։
19. Ղարաբաղյան հակամարտությունը Հայաստան- Թուրքիա հարաբերությունների ենթատեքստում,Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք, Երևան, 2017:
20. Methods to ensure the effectiveness of educator historians and the specifics of their application, New Trends and Issues on Humanities and Social Sciences , Vol 4 No 1 (2017) WCES 2017, SCOPUS․ http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2447.
21. The importance of historical facts and events for the history teacher. New Trends and Issues on Humanities and Social Sciences , Vol 3 No 1 (2017) WCES 2016,SCOPUS, http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/1789.
22. Армяно-большевистскиеотношения в 1920 году и вопросНахичевана, 11th international conference on Eurasian scientific development, Vienna,15th November, 2016, РИНЦ.
23. Եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի գործունեությունն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Էջմիածին, 2015, Յունիս, թիւ 6:
24. Արևմտահայերի 1915թ. ինքնապաշտպանական մարտերի պատմական անհրաժեշտությունը, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան գիտական տեղեկագիր, 2015, թիվ 1:
25. 1915թ. արևմտահայերի ինքնապաշտպանական հերոսամարտերի աշխարհագրությունը, Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք, 2015, թիվ 1:
26. Diplomatic and military steps of Turkey to capture Nakhijevan, Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 1–2, РИНЦ.
27. Methodological Issues of Teaching the Heroic Self-Defense Battles of 1915,Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 197,SCOPUS.
28. The role of Armenian legion in defense of the Armenian population of Kilikia (1919-1920), Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 7-8, РИНЦ.
29. 1903թ.հայ եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրենքի արձագանքները Գանձակում, Ժողովածու Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետ. մանկ. համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Երևան, 2014:
30. Ներսես եպիսկոպոս Մելիք-Թանգյան, Նախիջևան-Շարուր-Դարալագյազ եղբայրական օգնության կոմիտեի նախագահ, փաստաթղթերի հավաքածու, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2014:
31. Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում, Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(4), Երևան, 2012:
32. Գողթանի 1919թ. ինքնապաշտպանությունը, Էջմիածին, Յուլիս, թիվ 7, 2012, էջ 104-110:
33. Շարուր-Նախիջևանի ժողովրդագրական վիճակը 1918-1940թթ,Ազգ, պետու-թյուն, հայրենիք, պետականության գաղափարը, Երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով նվիրված ՀՀանկախության 20-ամյակին (Ծաղկաձոր, 6-8 նոյեմբերի, 2012), Երևան, 2012:
34. ԱդրբեջանականիշխանություններիհայահալածքաղաքականությունըՆախի¬ջևա-նում1921թ. Մոսկվայի պայմանագրից հետո, նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, ժողովածու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, 2010:
35. Փաստաթղթեր Շարուր-Նախիջևանի հայգաղթականների մասին, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 2009, թիվ 2:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2926-3667