ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Եվա Ժորայի Մնացականյան
15.02.2016

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

mnatsakanyanyeva42@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ/Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

• 1994-1998թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտ
• 1989-1994թթ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Հերոսնե¬րի կերպարակերտ¬ման ընդհա¬նուր առանձ¬նահատկությունները հինգերորդ դարի հայ պատմագրության մեջ», մասնագիտական խորհուրդ՝ Հայ և արտասահմանյան գրականություն-003, մասնագիտություն` Ժ. 01.01 «Հայ դասական գրակա¬նություն»

Աշխատանքային փորձ
2012 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ՀՊՄՀ Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2011-2013 թթ. «Հայ ասպետ» հեռուստախաղի փորձագետ
2009-2011թթ. Հյուսիսային համալսարանի հայ և ռոմանագերմանական բանասիրության դեպարտամենտի դեկան
2003-2009 թթ. Հյուսիսային համալսարանի հայ և ռոմանագերմանական բանասիրության դեպարտամենտի դոցենտ
2004թ. առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1998-2003թթ. - Աշտարակի Ն. Աշտարակեցու անվան համալսարանի դասախոս
1994-1998թթ. - Աշտարակի Ն. Աշտարակեցու անվան միջն. դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Հայոց լեզու և գրականություն
• Մայրենի լեզու
Մագիստրատուրա
• Մանկական ստեղծագործությունների գրականագիտական վերլուծության առանձնա-հատկությունները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ՝ հայ գրականության հիմնահարցեր, գրականության տեսության խնդիրներ, ժամանակակից հայոց լեզվի և մանկական գրականության հիմնախնդիրների քննություն, Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրության ուսումնասիրություն

Վերապատրաստումներ
• 2015 թ. ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը (60 ժամ) ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսո¬րա¬դա¬սա-խոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց
• 2014 թ. նոյեմբերի 21-22-ին «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորո-շիչ¬ներին նվիրված վերապատրաստում
• 2013 թ. հոկտեմբերից մինչև 2014 թ. մարտը (96 ժամ) «Ընթացիկ գնահատում և թեստա-վորում հանուն արդյունավետ ուսուցման և ուսումնառության» դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Կերպարակերտման առանձնահատկությունները Ե դարի հայ պատմագրու¬թյան մեջ (մենագրություն), Երևան, 2007, 162 էջ:
2. Հայ գրականություն. հարցեր և պատասխաններ (ուսումնաօժանդակ ձեռ¬նարկ), Երևան, 2011, 399 էջ:
3. Գրականագիտական ուղեցույց բառարան (ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ), Երևան, 2013, 440 էջ:
4. Հովհաննես Թումանյան. Մանկապատանեկան երկերի ժողովածու, (կազմող, առա¬¬-ջաբանի և բառարանի հեղինակ), Երևան, 2014, 383 էջ:
5. Հայոց լեզու և գրականություն, ուսումնական փաթեթ, Երևան, 2015, 404 էջ (համահեղինակ):

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0508-4050 

Պարգևներ
• Պատվոգիր` ՀՀ ԳԱԱ համակարգում ունեցած ակտիվ գործունեության համար
• Պատվոգիր` ՀՊՄՀ-ի շախմատի մրցույթում 3-րդ տեղը գրավելու առթիվ
• Պատվոգիր` Հյուսիսային համալսարանի կայացման ու առաջընթացի գործում ներդրած ավանդի համար

Լեզուներ` ռուսերեն, գերմաներեն