ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Րաֆֆիի Գալստյան
08.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

galstyanlusine21@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
2001-2003թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի հայցորդ
1990-1995թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեման՝ «Վարդան Գրիգորյանի պատմավիպասանությունը» (10.07.2003թ., Հայսատանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գրականության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ

2013-ից` .` ՀՊՄՀ-ի Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ:
2003- 2013թթ. հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,  դոցենտ
2009-2012թթ. համատեղությամբ «Հայ ասպետ» կրթադաստիարակչական հեռուստախաղի հայ գրականության փորձագետ
2002-2005թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի աբովյանագիտության կաբինետի վարիչ
1997-2000թթ. Ապարանի հեռակա միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Հայ նոր գրականության պատմություն», «Պատմության և անհատի փոխհարաբերության պրոբլեմը նորագույն պատմավիպասանության մեջ», Հայ գրականություն

Մագիստրատուրա
«Պատմության գեղարվեստական ընկալման առանձնահատկությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
հայ նոր գրականություն, հայ նորագույն, արդի գրականություն, հայ նորագույն, արդի պատմավիպասանություն

Վերապատրաստումներ

2017թ.մասնակցություն Մեդիագիտության վերապատրաստման դասընթացին
2015թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրագույն դասընթաց
2008-2012թթ. մասնակցություն ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացներին

Հրապարակումներ
1.Վ. Գրիգորյանի «Դար կորստյան» վեպի կառուցվածքային առանձ¬նահատ-կությունները (հոդված), «Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (14), Եր., 2010թ.։
2. Ակսել Բակունցի «Ծիրանի փողը» պատմվածքի ուսուցումն ավագ դպրոցում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2-3 (14-15), Եր., 2010թ.։
3. Հայրենիքը և ժամանակը Հր. Մաթևոսյանի հրապարակախոսական ելույթներում և հարցազրույցներում, «Գարուն», թիվ 1-2, Եր., 2011թ.։
4. Ճշմարիտ արվեստագետի հավատամքը, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2-3, Եր., 2011թ.։
5. Բանի աշխարհը, «Հայագիտական հանդես», թիվ 1-2(18-19), Եր., 2012թ.։
6. Մտավորականի կերպարի կերտման սկզբունքները Վ. Պետրոսյանի ստեղծագործություններում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 3-4(23-24), Եր., 2013թ.։
7. Հայ-թուրքական հարաբերությունների անդրադարձը Վ. Պետրոսյանի ստեղ-ծագործություններում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (25), (հավելված), Եր. 2014թ.։
8. Տաղանդի մնայուն ուժն ու գաղտնիքը «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (29), (հավելված), Եր., 2015թ.։
9. Եղեռնը չտեսած ականատեսի վկայությունը. Վ. Ոսկանյանի «Շշուկների մատյանը» վեպը (հանձնված է տպագրության)։
10. Проблема свободы в прозе Жана Поля Сартра и Перча Зейтунцяна, российско-китайский научный журнал ,,Содружество,, N16, г. Новосибирск, 2017թ.:
11.Պատմության գոյապաշտական հայեցակարգը Պերճ Զեյթունցյանի «Արշակ Երկրորդ» վեպում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 4 , (հավելված), Եր. 2017թ.։
12. «Առաջին Հանրապետության անկման պատճառների գեղարվեստական որոնումը «Ինկած բերդի իշխանուհին» դրամայում» «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ , էջ 86-95, Երեւան, 2018թ.:
13. Վահե Քաչայի ‹‹Գիշատիչների խնջույքը›› վեպը "«Հայ–ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ» խորագրով գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին: (Երեւան, 1 Նոյեմբերի, 2018թ.) ‹‹ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ›› ", 74-80, Երեւան, հայերեն, 2019:
14. Հովհաննես Թումանյանի ‹‹Հին կռիվը›› պոեմը Թումանյան. ‹‹Անհունի›› ճամբով: միջազգային գիտաժողով նվիրված բանաստեղծի 150 ամյակին: 3-5 մայիս, 2019, Երեւան-Դսեղ-Թբիլիսի/ Խմբ.՝ պրոֆ. Սուրեն Դանիելյան, Կազմ.՝ դոց. Ք. Աբրահամյան.- Եր.: ՎՄՎ - Պրինտ, 2020.-168 էջ, 8 էջ, Երեւան, հայերեն, 2020թ.:
15. Խորհրդանիշներն ու այլասացությունները Շանթի ‹‹Ինկած բերդի իշխանուհին›› դրամայում, Լեւոն Շանթ-150 ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2020թ., էջ. 280-286:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-1665-9649 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն