ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Սանասարի Գասպարյան
03.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., դեցենտ

gasparyanarmen11@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն

Կրթություն

1990-1995 թթ. - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –ի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ 
1998-2002 թթ.- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Բուսաբանության» ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու , Գ. 00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ:

Ատենախոսության թեմա՝ «Ազատ գետի ավազանի ֆլորան , բուսականությունը և դրանց պահպանման ու օգտագործման հեռանկարները» Գ. 00.05 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ

2011թ-ից մինչ այժմ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի «Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման» ամբիոնի դասախոս:
1996- 1998 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Բուսաբանության» ամբիոնում փորձնակ հետազոտող:
2005-2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության» ինստիտուտում կրտսեր գիտաշխատող / բույսերի կարգաբանության և աշխարհագրության բաժին /:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բույսերի էկոլոգիա
ՈՒսմունք կենսոլորտի մասին
Բնապահպանություն և շրջակա միջավայրի խնդիրներ

Մագիստրատուրա
Էկոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ազատ գետի ջրահավաք ավազանի ֆլորայի և բուսականության ուսումնասիրություն:

Հրապարակումներ

17 գիտական հոդվածներ : Վերջին 5 տարիների առավել արժեքավոր հրապարակումներ.
1. Состояние экосистем бассейно реки Азат после приватизации земель, Материалы международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Экология. Экология и здоровье», Симферополь, 2010, ст. 156-159.

2. Ազատի ջրամբարի շրջակայքի գիպսակիր հողագրունտների բուսականությունը (համադա), Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր, Պրակ 3, Եր. 2014 թ., էջ 469-472: (համահեղինակ Վ. Ս. Մարտիրոսյան):
3. Ազատ գետի ավազանի և նրա վտակների գետամերձ ֆլորան և բուսականությունը, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր, Պրակ 3, Եր. 2014 թ., էջ 465-468, (համահեղինակ Լ.Գ. Ավանեսյան ):

4. Ազատ գետի ավազանի բուսականության հանգուցային տիպերը, ֆլորիստական կազմը և պահպանման հիմնախնդիրները, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, N 24-25 (2-3), Երևան, 2015, էջ 132-146, (համահեղինակ Ն.Սամվելյան):
5. Մոլախոտային բուսականությունը և փոփոխությունների դինամիկան Ազատ գետի ավազանում, Բուսաբանական գիտությունը ժամանակակից աշխարհում:
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Երևանի բուսաբանական այգու հիմնադրման 80- ամյա հոբելյանին: ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ, Երևան-2015թ, Էջ 155-160, (համահեղինակ Ա.Լ.Մկրտչյան):

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)