ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Սաբիրի Ստեփանյան
26.02.2016

Դասախոս

gayanestepanyan69@gmail.com

Դասախոս/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1985-1990 թթ. Երեւանի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի եւ գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2021 թ. ՀՊՄՀ ռուսաց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2016-2020 թթ. ռուսաց լեզվի անհատական դասընթացների վարում
2015-2016 թթ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ
2014-2015 թթ. «Էյ Էմ իրավաբանական ընկերություն» ՍՊԸ-ի տնօրենի տեղակալ
1996-2014թթ. Ա.Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ

Դասընթաց
Բակալավրիատ
Ռուսաց լեզվի գործնական պարապմունքներ

Գիտական հետաքրքրություններ
Միջմշակութային հաղորդակցություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա
Հանրամշակութային իրազեկություն օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում
Աշխարհի ռուսաց լեզվի պատկերի կառուցումը հայեցակարգա-լեզվական մակարդակում

Վերապատրաստում
2020 թ. «Русский язык и литература в эпоху цифровизации: новые подходы,методы и дидактические инструменты»./«Ռուսաց լեզուն եւ գրականությունը թվակայնացման դարաշրջանում:նոր մոտեցումներ,մեթոդներ եւ դիդակտիկ գործիքներ»/
2021 թ. «Русское культурное пространство сквозь призму языка»./«Ռուսական մշակութային տարածքը լեզվի պրիզմայով»/
2021 թ. «Русский язык как инструмент профессиональной мобильности:традиции и инновации» ./«Ռուսաց լեզուն՝ որպես մասնագիտական շարժունակության գործիք. ավանդույթներ և նորարարություններ»(72 ժամ)/
2021г. «Русский язык и глобальные вызовы XXI века на евразийском пространстве» для педагогов, преподающих русский язык за рубежом». /«Ռուսաց լեզուն եւ XXI դարի մարտահրավերները Եվրասիական տարածության վրա»/
2021 г. «Интенсификация процесса обучения русскому языку:современные методики,речевые практики,педегогическое мастерство»(32 часа). /«Ռուսաց լեզվի դասավանդման պրոցեսի ինտենսիվացում.Ժամանակակից մեթոդիկաներ,խոսքի պրակտիկա եւ մանկավարժական վարպետություն»/
2022 թ «Ժամանակակից լեզվաբանության ինտեգրացիոն ներուժ. անհատականություն, հասկացություններ, դիսկուրս» խորացված վերապատրաստման ծրագիր

Լեզուների իմացություն
Հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն