ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Սոսոյի Մարուքյան
16.02.2016

Իրավ. գիտ. թեկ., դոցենտ

maruqyangayane18@aspu.am

Իրավ. գիտ. թեկ., դասախոս/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
2006 -2010թթ.՝ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, քաղաքացիական իրավունքի
ամբիոնի ասպիրանտ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու «Պայմանագիրը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմում»/թեկնածուական ատենախոսության թեմա/, Երևանի Պետական Համալսարան

26.03. 2013 Դոցենտի գիտական կոչում, ՀՀ բարձրագույն որալավորման հանձնաժողով, ԿԳՆ

2000 - 2004 թթ.՝ Իրավագիտության բակալավր, Երևանի Պետական Համալսարան,
2004 - 2006թթ.՝  Իրավագիտության մագիստրոս, Երևանի Պետական Համալսարան,

Գիտական աստիճան
«Պայմանագիրը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմում», 2010 թ, թեկնածուական ատենախոսություն, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2011թ. – մինչ այժմ Հայկական Պետկան Մանկավարժական Համալսարան, Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

2009 – 2014թթ.՝ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ

2005 – 2005թթ.՝ Իրավաբան-մասնագետ քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների վերականգնման բաժին, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

2005 – 2010թթ.՝ Մասնագետ-իրավաբան քաղաքացիական,սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների վերականգնման բաժին, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

2007 -2011թթ.՝ Ավագ մասնագետ քաղաքացիական,սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների վերականգնման բաժին, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

2011-2012թթ.՝ ՀՀ ԱՆ դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կետնրոն, գլխավոր իրավախորհրդատու

16.09.2041-մինչ օրս Արդարաաաադատության ակադեմիա ՊՈԱԿ, ռեկտորի խորհրդական իրավական հարցերով


Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք
Գործարարական իրավունք
Ինտելեկտուալ սեփականություն /ասպիրանտուրա/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Առևտրային իրավունք, պայմանագրային իրավունք


Վերապատրաստումներ

1998թ. Լսեք աղջիկներին ֆորում, ՅՈՒՆԻՍԵՖ,Նյու Յորք,ԱՄՆ

2002թ. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, կրթական վերապատրաստման ծրագիր, Երիտասարդ Փաստաբանների Եվրոպական Ասոցիացիա, Իտալիա Բոլոնիա

2002թ.Իրավաբանների միջազգային հավաք և սեմինար մարդու իրավունքների և իրավական պետության թեմայով Հայաստանի Երիտասարդ Իրավաբանների Ասոցիացիա, Երիտասարդ Փաստաբանների Եվրոպական Ասոցիացիա, Հայաստան, Երևան

2002թ. Իրավունք բոլորի համար, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, Հայաստան, Երևան,

2004թ. Շահերի պաշտպանություն Հայաստանի Երիտասարդ Իրավաբանների Ասոցիացիա, Հայաստան, Երևան

2005թ. Փաստաբանների դերն արդար դատավարությունն ապահովելու գործում, ԵԱՀԿ, Վրաստան,

2006թ. Փախստականների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՔՐԻՆԳՈ ցանցի գիտաժողով, Փախստականների Դանիական Կոմիտե, Վրաստան, Գուդաուրի

2007թ. Բնակարանային իրավունքների պաշտպանություն. միջազգային իրավական կարգավորումը և հայաստանյան իրողությունները, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գրասենյակ, Ռաուլ Վալենբերգի համալսարան, Հայաստան, Երևան

2007թ. Ուսումնական այց-պրակտիկա Ստրասբուրգ, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան

2008թ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը Սոցիալական իրավունքների պաշտպանության հարցում, Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարություն և Խարիսխ ՀԿ, Վրաստան, Թբիլիսի,

2009թ. Տարեցների իրավունքների պաշտպանության մեխզնիզմներն ըստ ազգային օրենսդրության և մարդու իրավունքերի պաշտպանության ազգային մեխանիզմների, Եվրոխորհուրդ և Եվրոմիություն Հունգարիա, Բուդապեշտ

2014 Ազգային գիտական կոմիտեի Հայաստանյան ներկայացուցիչ, Մարտ 21-26, 2014 Լոնդոն(Անգլիա) «Գիտակրթական համաշխարհային վերլուծական սիմպոզիում»,

2014 Եվրոպան հանուն անկախության, ինչպիսի ապագա ընտրել Եվրոպայի համար, մասնագիտական վերապատրաստում, “European students for liberty ”, Միլան, Իտալիա

2015 Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց դատական և պետական ծառայողների համար, Բուխարեստ, Ռումինիա

Հրապարակումներ

1. Պայմանագրերի կնքումն աճուրդների և մրցույթների անցկացման միջոցով որպես գործարարական գործունեության իրականացման ընթացքում պայմանագրի կնքման եղանակ ՀՊՃՀ Լրաբեր /գիտական և մեթոդաքկան հոդվածների ժողովածու/, հատոր 2, Երևան,2010թ., 665-670:
2. Պայմանագրի դադարման հատուկ հիմքերը, կարգը և հետևանքները
Դատական իշխանություն, թիվ 5/154, Երևան, 2012,12-19:

3. Կոլիզիոն և նյութա-իրավական մեթոդների զուակցումը  մասնավոր հարաբերություններում Օրենք և իրականություն Երևան,N 11, 2012թ., 9:

4. Предварительный договор как способ заключения договора: его роль в процессе формирования предпринимательских отношений
Сборник докладов международ¬ной научно-практическ¬ой конференци¬и Образовани¬е и наука XXI века -2012,том 7, ПРАВО Чехия, 95-102:
5. Правовое регулирование предпринимательских
отношений путем заключения публичных договоров
Сборник докладов международной научно-практической конференции Образование и наука XXI века -2014,том 10, ПРАВО Чехия,14-18.
6. Legal person as a subject of international economic relations
Isolation and unification vectors in the social development coordinate system// London, 95-96:
7. The problem of legal status of transnational corporations in private relations
Տպ. փուլում
Bucharest, Romania//Thesys of scientific materials of conference venue
8. The issue of place of business of legal persons in civil law
Տպ. Փուլում, Law and economics//ISDN

Մենագրություններ, մեթոդական ուղեցույնցներ և դասագրքեր
1. Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերություններում, Երևան, 2011թ., 248էջ:
2. Եվրոպական պայմանագրային իրավունքի սկզբունքների ինտերպրետացման գործընթացը ՀՀ օրենսդրության մեջ, մեթոդական ուղեցույց ուսանողների համար, Երևան, 2011թ., 78 էջ:
3. Իրավագիտություն, ուսումնական ձեռնարկ, Գ. Մարության, Է. Կյուրեղյան, Երևան, 2013, 251 էջ:

Լեզուներ՝ հայերեն /մայրենի/, անգլերեն, ռուսերեն /տիրապետում եմ ազատ/, իսպաներեն, ֆրանսերեն /կարդում և հասկանում եմ բառարանի օգնությամբ/