ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գեղեցիկ Ֆրոնտիկի Գրիգորյան
17.02.2016

Դոցենտ

grigoryangeghecik56@aspu.am

Դոցենտ/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն
2011-2013թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Հատուկ կրթության ֆակուլտետ, հատուկ (օժանդակ) դպրոցի ուսուցիչ, լոգոպեդ:
2014-2018թթ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի հայցորդ Խ. Աբովյանիանվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գիտական աստիճան՝ Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խագարումների շտկման առանձնահատկությունները: Ատենախոսություն ԺԳ.00.01 Հատուկ մանկավարժություն մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար: Երևան 2018:

Աշխատանքային փորձ
2015թ. -ից առ այսօր–Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների սոցիալական հարմարվողականության և զարգացման ծառայությունների աջակցության, խորհրդատվության բաժնի ղեկավար
2018թ առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հատուկ մանկավարժության, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ Լոգոհոգեբանություն Լոգոռիթմիկա,/ ավարտական աշխատանքի ղեկավաում:
Մագիստրատուրա/ Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ/ դեոնտոլոգիա մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լոգոպեդիա, Հատուկ հոգեբանություն, Հոգելեզվաբանություն, Նախադպրոցական հատուկ մանկավարժություն:

Վերապատրաստումներ
1. «Պերկինս», Միջազգային ծրագիր 2011-2013թթ
2. «Ներառական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով 2015թ.
3. «ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» գիտաժողով; Հայկական հոգեբուժական ասոցացիա; 2015թ.
4. «Գիտելիքը կյանք է» ACTIVATE TALKS- Թումո նորարական տեխնոլոգիաների կենտրոն; 2015թ.
5. «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ; ԱՌՆ –ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստման ծրագիր
6. . «Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը» գիտական սեմինար, /Հավաստագիր/: 2013թ
7. <<ՌԵՔԱՎԵՐԻ՝ վերապատրաստման և հոգեբանական աջակցության տրամադրման քոլեջում՝ արտթերապևտիկ միջոցների կիրառման գիտելիքների և գործնական հմտությունների ձեռք բերման նպատակով: /Հավաստագիր/

Հրապարակումներ
1. Խոսքային խանգարումների շտկման գործընթացում իրականացվող լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները. << Կանթեղ >> Գիտական Հոդվածների Ժողովածու N 2/55/ Երևան 2013թ., էջ 252-258
2. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների բանավոր խոսքի խանգարումների հայտնաբերումը և կանխարգելումը. <<Նախաշավիղ >> Գիտամեթոդական Հանդես N 2 Երևան 2013 թ., էջ 32 - 38
3. Խոսքային խանգարում ունեցող երեխաների կոնգնիտիվ ոլորտի զարգացման առանձնահատկությունները . << Մխիթար Գոշ >> Գիտամեթոդական Հանդես N 4-7 Երևան 2013 թ., էջ 95 - 99
4. Խոսքի զարգացումը օնտոգենեզում . << Մխիթար Գոշ >> Գիտական հոդվածներ N 2 Երևան 2014 թ., էջ 192 - 199
5. Խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածություն ունեցող երեխաների հաղորդակցման առանձնահատկությունները . <<Десятая юбилейная годичная научная конференция>> Сборник научных статей 30 -ը նոյեմբերի 4-ը դեկտեմբերի Երևան 2015 թ., էջ 608 - 613
6. Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները. << Կանթեղ >> Գիտական Հոդվածներ N 4/69/ Երևան 2016 թ., էջ 127 - 135
7. Роль арт – терапии при ведении коррекционных работ с детьми с речевыми расстройствами . << Научный потенциал >> Научно- исследовательский институт педагогики и психологии N 22(22), город Чебоксары 2016г., ст. 23-29
8. Актуальность проблемы коррекции звукопроизношения у детей с нарушениями речи. << Современное образование >> Сборник статей ст. 101-106 Х международной научно - практической конференции, состоявшейся 25 октября 2017г., в город Пенза.
9. Дидактические основы логопедии ст. 157-160. Современное образование : Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Х1 Международной научно- практической конференции, 2017г-374ст. , в город Пенза.
10. Роль арт- терапии при ведении корекцонных пабот с детьми с речевыми расстройствами . << Научный потенциал >> Научно- исследовательский институт педагогики и психологии N 22(22), город Чебоксары 2016г.,70 ст ст.23-29.
11. Особенности развития артикуляционной части речи НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ г. Пенза 2018г 05- ноября ст 360 ст227-231
12. Особенности развития до вербальной речи в логопедии Результаты современных научных исследований и разработок г. Пенза 2018г27- ноября ст 370 cт 265-269

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7983-7505 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն