ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գերասիմ Արթուրի Հարությունյան
19.02.2016

Դասախոս

harutyunyangerasim41@aspu.am

Դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2011թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ, որտեղ մասնագիտանում է կլինիկական հոգեբանության ոլորտում:
2008-2010 թթ ԵՊՀ-ի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում: Որակավորումը՝ հոգեբանության մագիստրոս:
1994-1998 թթՀՊՃՀ-ի մեքենաշինության ֆակուլտետում: Որակավորումը՝ ճարտարագիտության բակալավր:

Աշխատանքային փորձ

2010 – 2016թթ.ՀՊՄՀ-ի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2010 -2012 թթ.Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնում որպես կամավոր
2011 -2015թթ. “Սատար” հոգեբանական կենտրոնում որպես հոգեբան-խորհրդատու
2015 – 2018թթ. Մարի Իզմիրլյանի անվան մասնագիտացված մանկատանը որպես հոգեբան
2018 - ից առ այսօր ԵՊՀ ԻՄ-ի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2019 – ից առ այսօր ՀՊՄՀ-ի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ

Սոց. Հոգեբանական ռեաբիլիտացիա և պրոֆ. կողմնորաշում
Շտկողական մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն
Շտկողական ռիթմիկա
Նյարդահոգեբանություն
Ախտահոգեբանություն
Հոգեթերապիայի հիմունքները
Հուզակամային և վարքի խանգարումներով երեխաների հոգեբանություն
Փորձարարական հոգեբանություն
Ընտրովի դասընթացներ
Մագիստրատուրա
Անձի առողջության հոգեբանություն
ՀԶԽ-ով երեխաների վախերը և դրանց շտկումը
Հոգեգենետիկա
Գեշտալտթերապիայի կիրառումը հատուկ կրթության ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեվերլուծություն, անալիտիկ հոգեբանություն, հոգեֆիզիոլոգիա, էտոլոգիա

Վերապատրաստումներ

2009թ. Հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի գործնական դասընթաց48ժ : Երևան:
2009թ. Մանկական հոգեթերապիայի գործնական դասընթաց 48ժ: Երևան:
2010թ. Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիայի գործնական դասընթաց 64ժ: Երևան:
2010թ. Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների գործնական դասընթաց48ժ: Երևան:

Ընտրովի տպագրումներ
“Ранний детский аутизм: историко-психологический обзор” / Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2/ԵՊՀ – Երևան.: Լիմուշ, 2012- 310 էջ:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն