ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիաննա Պոգետի Գևորգյան
22.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

gevorgyanlianna26@aspu.am

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դեցենտ/ Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
1978-1983թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ
2013թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
1983-1988թթ.՝ Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում՝ գիտաշխատող, ապա` գիտքարտուղար, այնուհետև՝ գլխավորֆոնդապահ:
1988–2003թթ.՝ Արգելոց-թանգարանների միացյալ տնօրինությունում՝ որպես ֆոնդերի հաշվառման և պահպանման բաժնի վարիչ, ապա՝ գլխավոր ֆոնդապահ:
2003 –առ այսօր՝ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր ֆոնդապահ, տնօրենի տեղակալ:
2011 թ-ից, համատեղությամբ, Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման հիմունքներ»,«Էքսկուրսավարության հիմունքներ»
Մագիստրատուրա՝ «Թանգարանային ցուցադրության որպես թանգարանային գործոուղղություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Թանգարանագիտություն, ազգաբանություն

Հրապարակումներ

 1. Լ.Գևորգյան Հայաստանում ազգագրության բացօթյա թանգարան ստեղծելու խնդրի շուրջ //«Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը» /միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/, Էջ 121-123 Եր., 2012:
 2. Լ.Գևորգյան«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմականմիջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի թանգարանային հավաքածուները>»1988-2013 // «Պատմամշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրները» /միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /էջ 11-12/,Եր., 2013:
 3. Լ.Գևորգյան«Երկրագիտական թանգարանների դերնազգային ինքնության ձևավոևման գործում » // «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային գիտաժողով/նյութերի ժողովածու/, էջ 299-301, Գյումրի, 2013:
 4. Լ.Գևորգյան«Գորգագործ թանգարանային առարկաների պահպանության և ցուցադրման առանձնահատկությունները» // «Հայկական հանգույց. գորգարվեստի ավանդույթները» /միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /էջ 29-30/, Երևան, 2013:
 5. Л. Геворгян «Этнографические музеи в контексте пропаганды национальной культуры» // «Наследие и современность», Информационный сборник Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, М., 2013 г. N 20, С. 140-150.
 6. Ա.Փիլիպոսյան, Լ.Գևորգյան,Ա.ԶաքյանՄեծամորիոսկին, «Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի հատուկ զետեղարանի ուղեցույց, Երևան 2013, 22 էջ:
 7. Լիաննա Գևորգյան Թանգարանային ցուցադրությունների կազմակերպման հիմունքներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,120 էջ, Երևան 2014:
 8. Л. Геворгян Этнографическиеколлекциикакпервоисточникнаучныхисследований // «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն»ՊՈԱԿ-իծողովածու, Երևան, 2014
 9. Л. Геворгян Роль культурно-образовательной деятельности этнографических музеев в формировании национальной идентичности,387«Артикульт»N16 Российский государственный гуманитарный университет,М., 2014. http://articult.rsuh.ru/section.html?id=11998
 10. Լ.Գևորգյան «Երկրագիտական թանգարանների դերն ազգային ինքնության ձևավոման գործում» ՀՀԳԱԱՇիրակիհայագիտականհետազոտույթուններիկենտրոն, ԳիտականաշխատություններXVƖI, Էջ187-193,Գյումրի, 2014:
 11. Ա. Փիլիպոսյան, Լ. Գևորգյան, Ա. Աբգարյան, Ա. Զաքյան Մեծամոր(Պատմահնագիտականակնարկ),73 էջ, Եր.,2015:
 12. Լ. Գևորգյան, Ա. ԳրիգորյանԷքսկուրսավարությանհիմունքներ, ուսումնամեթոդականձեռնարկ, 117 էջ, Եր.,2015: 

Լեզուներ  հայերեն, ռուսերոն, գերմաներեն