ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մայրանուշ Մարատի Գևորգյան
22.01.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

gevorgyanmayranush49@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
2002-2005թթ.՝ ՌԴ Վորոնեժի պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսություն և պատմություն ամբիոնի ասպիրանտ
1997-2002 թթ.՝ Երեվանի Կոմիտասի անվ. պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու /ԺԳ.00.01 - "Մանկավարժության տեսություն և պատմություն" մասնագիտությամբ/, Վորոնեժի պետական համալսարանի Д 999.010.03 մասնագիտական խորհուրդ, ատենախոսության թեման` "Երաժշտամանկավարժական կրթական գործընթացում ուսանողների միջազգային բազմամշակութային երկխոսության պատրաստության ձևավորման մանկավարժական պայմանները":

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ
2014 թ-ից մինչ օրս՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դասախոսների որակավորման բարձացման բաժնի դոցենտ
2008-ից 2013 թթ Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի /նախկինում՝ ընդհանուր մանկավարժության/ դասախոս /համատեղությամբ/
2008-ից 2013 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) Համալսարանի ավագ դասախոս, ապա՝ դոցենտ:
2002-ից 2008 թթ. ՌԴ Վորոնեժի պետական մանկավարժական համալսարանի ասիստենտ, դասախոս, դոցենտի պաշտոնակատար:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Մանկավարժական մտքի պատմություն, Տեսական մանկավարժություն, Մանկավարժական հաղորդակցում, Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Միջազգային բազմամշակութային երկխոսություն, բազմամշակութային կրթության հիմնախնդիրը ՀՀ կրթական համակարգում, բազմամշակութային դաստիարակության առանձնահատկությունները մոնոէթնիկ և բազմաէթնիկ կրթական միջավայրում, ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում, ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտությունը և հաղորդակցական կոմպետենցիան:

Վերապատրաստումներ
1. 2007 թ-ի ապրիլի 9-ից 28-ը մասնակցել է ՌԴ Կրթության աշխատողների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման Ակադեմիայի կազմակերպած "Երեխաների լրացուցիչ կրթական հաստատության ղեկավարը ժամանակակից հանրամշակութային պայմաններում" թեմայով վերապատրաստման դասընթացներին / 144/6 ժամ տևողությամբ/
2. 2015թ-ի ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը մասնակցել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացին /60 ժամ տևողությամբ/

Անդամակցություն

2 գիտական հանդեսների խմբագրական խորհրդի անդամ.
• "Անձի կրթությունը" գիտամեթոդական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ /հաստատված է Ռուսաստանի Դաշնության ԲՈՀ-ի կողմից/:
• «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ - 2014» միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Միջազգային բազմամշակութային երկխոսության բազմագործառութային մոդելի մշակումը մոնոէթնիկ և բազմաէթնիկ կրթական համակարգում (Հայաստանի և Ռուսաստանի օրինակով)» թեմայի ղեկավար:
• "Օժտված երեխաների ուսուցումն ու դաստիարակություն. տեսություն և պրակտիկա" գիտական աշխատությունների ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ /հաստատված է Ուկրաինայի ԲՈՀ-ի կողմից/:

Հրապարակումներ 
1. Модель формирования толерантных отношений студентов в моноэтнической и полиэтнической среде // "Образование личности" научно-методический журнал. Москва. - №4, 2011 г. C. 44-50
2. Проблема межнационального поликультурного диалога в образовательной системе Республики Армения // Сборник научно-методических материалов "Психолого-педагогические и социальные проблемы гуманизации пространства Детства".- М.: АНО "ЦНПРО", 2011. С. 26-31
3. Концептуальные подходы к проблеме толерантности // Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных исследований: Сборник научных статей I Международной научно-практической конференции. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. - 357 с. С. 48-52
4. Актуализация межнационального поликультурного диалога в системе образования РА // Международная научно-практическая конференция «Общество, семья, подросток: актуальные проблемы в Армении и диаспоры» 13-14 апреля 2012 г. С. 147--153
5. Сущность и значение этноцентризма и этнических стереотипов в контексте формирования межнационального поликультурного диалога // Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2013, էջ 316-319
6. Преодоление межэтнических и межкультурных конфликтов как основа безопасности и здоровья общества // Психолого-педагогические основания формирования ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни в системе образования. М.: АНО «ЦНПРО», 2013. – 296 с. С. 38-42
7. О формировании готовности студентов к межнациональному поликультурному диалогу // Развитие воспитательного пространства вуза в свете новых требований к качеству профессионального образования. М.: АНО «ЦНПРО», 2013. – 344 с. С. 54-58
8. Специфика воспитательной работы по формированию толерантных отношений студентов в моноэтнической и полиэтноческой среде //Международная научно-практическая конференция «Воспитательная деятельность в вузе: проблемы, эффективность, качество». Воронеж, 2013. Часть 1. С. 271-275
9. Этноцентризм как социокультурный и педагогический феномен // Международная научно-практическая конференция «Воспитательная деятельность вуза: инновационный подход». Воронеж: изд-ий дом ВГУ, 2014. Часть 1. // С. 54-57
10. О проблеме межнационального поликультурного диалога в Армении //Международная конференция «Модернизация в системе современных образовательных парадигм». – Ереван: АГПУ, 2014 г. С. 35-39
11. Концептуальные подходы к межнациональному поликультурному диалогу в контексте поликультурного образования //Развитие воспитательного пространства ВУЗА в свете государственных требований к качеству профессионального образования: Сборник научно-методических материалов / Выпуск II. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 208 с. С. 47-51
12. Поликультурная образовательная среда как условие преодоления этноцентризма // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2 0 1 4. - Том 20, № 2. (ВАК РФ), С. 24-28. Соавтор Синягина Н.Ю.
13. Формирование готовности личности к межнациональному поликультурному диалогу в моноэтнической и полиэтнической образовательной среде // Становление и развитие личности и профессионализма студента в процессе музыкального образования: компетентностный подход: коллективная монография / науч. ред.: А.С. Петелин, Л.Г. Лобова. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2014. – 388 с. С. 289-315
14. Միջազգային բազմամշակութային երկխոսությունը կրթության արդիականացման համատեքստում // «Մանկավարժական միտք», 2014. - № 3-4. Էջ 59-64. Համահեղինակ՝ Կարապետյան Ն.Զ.
15. Межнациональный поликультурный диалог: актуальность в системе образования и возможности диагностики // «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես. 2014. - № 2 էջ 25-37. Соавтор Синягина Н.Ю.
16. Факторы, влияющие на межнациональный поликультурный диалог в образовательной среде (результаты эмпирических исследований) // «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես. 2015. - № 2. Էջ 51-57.
17. Բազմամշակութային դաստիարակության արդիականացումը ՀՀ կրթության համակարգում // “Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավերներ և լուծումներ” հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336 էջ:, էջ. 102-107.
18. Диалог культур как эффективная технология поликультурного образования студенческой молодежи // «Образование личности» научно-методический журнал, 2015. - №2. C. 32-38.
19. Структура модели поликультурного диалога в системе образования Республики Армения // Образование личности: Стандарты и ценности: Сборник научно-методических материалов международных научно-практических конференций «Теория и практика поликультурного воспитания в образовательной среде», «Актуальные вопросы социализации личности в современных условиях» / сост. и научный редактор Н.Ю. Синягина, Е.Г. Артамонова. – М.: АНО «ЦНПРО», 2015. - 320 c. С. 31-35.
20. К содержанию модели межнационального поликультурного диалога в системе образования // Актуальные научные исследования в современном мире. – Материалы международной научно-практической интернет конференции. – Украина, Переяслав-Хмельницкий, 13-14 июня 2015. С. 31-36
21. Диагностический инструментарий изучения межнационального поликультурного диалога в образовательной среде Армении // “Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները” միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Երևան, 2015: - 399 С. 228-234
22. Необходимость и особенности разработки модели межнационального поликультурного диалога в системе образования Республики Армения // Наука для образования: Коллективная монография / Сост. и науч. ред. Н.Ю. Синягина, Е.Г. Артамонова. - М.: АНО «ЦНПРО», 2015. - 252 с. Соавтор Геворгян АМ.
23. Методические рекомендации к работе педагога в процессе учебно-познавательной практики (из опыта работы в Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна) // Электронный журнал «Общество. Культура. Наука. Образование». URL: http:/cipv.ru/static.php?mode=page_547 Вып. 2. Соавтор Барсегян Н.С.
24. Специфика работы педагога в процессе практики в Армянском государственном педагогическом университете (методические рекомендации) // Электронный журнал «Общество. Культура. Наука. Образование». URL: http://cipv.ru/static.php?mode=page_557 Вып. 3 Барсегян Н.С.
25. Актуализация поликультурного образования в системе образования Республики Армения // Proceedings of the V International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries” (United Kingdom, Cambridge, England, 14-16 October 2015). Volume II. “Cambridge University Press”, 2016. - 425 p.// P. 141-146
26. Некоторые технологии реализации задач межнационального оликультурного диалога в образовательном процессе ВУЗа // Щомісячний науково-методичний журнал Освіта та розвиток обдарованої особистості № 1 (44) /01/2016. 32-35

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8097-6625

Պարգևներ 
«Ինձ կգնահատեն XXI դարում» երիտասարդ գիտաշխատողների համառուսաստանյան մրցույթի հաղթող: Թեման՝ «Միջազգային բազմամշակութային երկխոսության ձևավորումը երաժշտամանկավարժական կրթության գործընթացում պատրաստության», 2008 թ.

Լեզուներ՝ ռուսերեն /ազատ/, անգլերեն /բառարանով/