ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Խաչիկի Ղարիբյան
10.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

gharibyansusanna01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1992–1997թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզու և գրականություն բաժին:
Մասնագիտությունը – բանասեր, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի:
1998–2002թթ.՝- Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ:

Գիտական աստիճան
2007թ. - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Ժ.02.01 (հայոց լեզու)

Աշխատանքային փորձ
2012թ. – առ այսօր՝  Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ
2011-2017թթ.՝  Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1997–2004թթ.՝ Երևանի թիվ 46 դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում՝ «Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն)» (գործնական), «Ժամանակակից հայոց լեզու (բառակազմություն)» (դասախոսություն), «Արևմտահայ գրական լեզու» (դասախոսություն), «Բնագրի լեզվաբանական վերլուծություն» (գործնական):

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն, ոճաբանություն), արևմտահայ գրական լեզու, լեզվաբանություն

Վերապատրաստումներ
2015թ. - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց

2017 - Մեդիագրագիտության վերապատրաստման դասընթաց
2017 - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Նյութական խոսքի մասերի փոխանցումը սպասարկու բառերի, մենագրություն, Երևան, 2009թ., 163 էջ:
2. Ժամանակակից հայերենի կապերը և նրանց ուսուցումը, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2013թ., 62 էջ:
3. Շաղկապների առաջացումը նյութական խոսքի մասերից, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 3 (44), Երևան, 2010թ., էջ 68-73:
4.Ածական սպասարկու բառեր խոսքիմասային փոխանցումներ, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», N 2-3 (14-15), Երևան, 2010թ., էջ 15-23:
5. Վերաբերականների առաջացումը լիիմաստ խոսքի մասերից, «Լեզու և կրթություն», N 2, Երևան, 2011թ., էջ 54-62:
6. Բայական համակարգի դիմավոր և անդեմ ձևերի առանձնահատկությունները արևմտահայերենում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», N 1-2 (18-19), Երևան, 2012թ., էջ 3-11:
7. Բայասեռի և բայակազմության առանձնահատկությունները արևմտահայերենում, «Լեզու և կրթություն», N 3, Երևան, 2012թ., էջ 21-26:
8. Անկանոն և պակասավոր բայերի առանձնահատկությունները արևմտահայերենում, «Լեզու և կրթություն», N 4, Երևան, 2012թ., էջ 26-30:
9. Եղանակավորող բառերը և նրանց ուսուցումը ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», N 3-4 (23-24), Երևան, 2013թ., էջ 17-25:
10. Ծրագիր, Ձևաբանություն, բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 148 էջ: (Համահեղինակներ՝ Գ. Խալաթյան, Ռ. Ջուլֆայան)
11. Ծրագիր – Փաթեթ, Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբություն), բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 88 էջ: (Համահեղինակներ՝ Գ. Խալաթյան, Ռ. Ջուլֆայան)
12. Ծրագիր – Փաթեթ, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառագիտություն), Բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 180 էջ: (Համահեղինակներ՝ Գ. Խալաթյան, Ռ. Ջուլֆայան)
13. Ծրագիր – Փաթեթ, Արևմտահայ գրական լեզու, Բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 57 էջ:
14. Վ. Քոսյանը գրական արևմտահայերենի դասագրքի համահեղինակ, ՀՊՄՀ «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Երևան, 2017, էջ 47-58:
15. Շաղկապների առաջացման ուղիները և նրանց ուսուցումը բուհական համակարգում, ՀՊՄՀ «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնահարցեր», Երևան, 2018, էջ 183-192:
16. Արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները և դրանց ուսուցումը բուհական համակարգում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես» N 2 (40), Երևան, 2018, էջ 102-108:
17. Արևմտահայ գրական լեզու (մենագրություն), Երևան, 2018, 290 էջ:
18. «Ժամանակակից հայոց լեզու /Բառագիտություն/» առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթ (ԱՈՒՄՓ), Երևան, 2020, 439 էջ:
19. Արևմտահայերենի չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց ուսուցումը, Երևան, 2020, 62 էջ:
20. Արևմտահայերենի դերբայների դիտարկումը Ա. Աբրահամյանի աշխատություններում, ՀՊՄՀ «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Ա. Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին», Երևան, 2020, էջ 47-56:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7141-3935  

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն (մասամբ)