ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալեքսանդր Խաչատուրի Ղուշչյան
31.10.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

ghushchyanaleqsandr05@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1958-1964թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Вопросы организации и методики проведения учебных занятий по геометрии в старших классах средней школы»

Աշխատանքային փորձ

2011թ-ից մինչև օրս՝ Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2006-2011 թթ. ՀՊՄՀ-ի ՈւԳՄԳ համակարգման վարչության պետ
1994-1999 թթ. ՀՄԻ հենակետային վարժարանի տնօրեն /համատեղության կարգով/
1990-2005 թթ. Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան
1982-1990 թթ. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
1979-1982 թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1977-1979 թթ. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
1973-1977 թթ. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
• Ընտրովի դասընթաց /Թեորեմների տեսակները և դրանց ապացուցման ուսուցման մեթոդիկան/

Մագիստրատուրա
• Սխալների կանխարգելումը և ուսուցման գործընթացը
• Առարկա ըստ ընտրության /Երկրաչափության դպրոցական դասընթացի կառուցումը Վեյլի աքսիոմների համակարգում/
• Ընդհանրացնող դասախոսություններն ավագ դպրոցում
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցեր
Անդամակցություն
• Հայկական մաթեմատիկական միություն
• ՌԴ բնական և ՀՀ մանկավարժական գիտությունների ակադեմիաների իսկական անդամ

Հրապարակումներ
1.Մեթոդական ցուցումներ մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի բովանդակության և ուսուցման հիմնահարցերի մասին, «Յասոն», Ե., 2005թ., 72 էջ
2.Հատույթների կառուցման վերաբերյալ խնդիրների ուսուցումը վարժարանի ֆիզմաթ հոսքերում, «Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հիմնահարցեր» /ժող./., Յասոն», Ե. 2007թ., 10 էջ
3.Մասնագիտական /պրոֆիլային/ դիֆերենցացման պայմաններում ուսուցման բովանդակության ընտրության դիդկատիկական սկզբունքները երկրաչափության դպրոցական դասընթացում, «Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հիմնահարցեր»/ժող./, պրակ 3, «Յասոն», Ե. 2008թ., 8 էջ
4.Մաթեմատիկայի ուսուցման դաստիրակչական ուղղվածության հարցեր 12-ամյա կրթական համակարգում /ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/, «Յասոն», Ե. 2008թ., 100 էջ
5.Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում կրթության բովանդակային բաղադրիչները որպես դաստիարակության միջոց, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Յասոն», Ե. 2010թ., 122 էջ6. Մագիստրոսական կրթական համակարգի արդյունավետության բարձրացման մի քանի հարցեր: Մաթեմատիկական կրթություն:Հանրապետական գիտաժողով, 22-23 հոկտեմբերի, Եր.- Էդիթ Պրինտ, 2015թ.7. Հաջորդելիության սկզբունքը մանկավարժական պրակտիկայի համակարգում: Գիտական հոդվածների ժողովածու //ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն:-Եր.: Զանգակ, 2015թ.:

Պարգևներ
• ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ /2011թ./
• ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
• «Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ» մեդալ /2005թ. և 2009 թ./

Լեզուներ` ռուսերեն, ֆրանսերեն