ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Մկրտչի Արաջյան
15.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ 

arajyankens@gmail.com, arajyan.gohar@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն

Կրթություն
1995-2000 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ, քիմիա և էկոլոգիա բաժին

Գիտական աստիճան
2008 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու («Ձայնային ստրեսի ձևավորման մեխանիզմներում գլխուղեղի սերոտոնիներգիկ համակարգի և նշաձև համալիրի դերի միկրոէլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությունը», 023 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձը

2016թ.՝ Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնի դոցենտ
2013-2016 թթ. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2011-2012 թթ.՝ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ
2007-2009 թթ.՝ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2006 թ.՝ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2000-2008 թթ.՝ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնին կից գործող գիտական խմբի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
«Մարդու անատոմիա և մորֆոլոգիա»
«Նյարդաֆիզիոլոգիա և ԲՆԳ-ի հիմունքներ»
«Տարիքային անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և դպրոցական հիգիենա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Նեյրոֆիզիոլոգիա, էլեկտրոֆիզիոլոգիա

Վերապատրաստում
2016 թ.՝ Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման¦ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող §ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու¦ վերապատրաստում

Անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգիական ընկերություն
«FENS» ֆեդերացիա
Գլխուղեղի հետազոտության միջազգային կազմակերպություն (IBRO)

Հրապարակումներ
14 հոդված, 1 ուսումնական ձեռնարկ, որից ամենակարևորն են՝

1. Նադիրյան Մ.Վ., Արաջյան Գ.Մ. «Հույզեր», Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան «Լուսաբաց» հրատարակչություն 2011. 167 էջ
2. Погосян М.В., Налбандян А.А., Бадалян Б.Ю., Бехнам Х., Араджян Г.М., Саркисян Дж.С Динамика развития синаптических процессов в спинном мозге и черной субстанции на ротетовой модели болезни Паркинсона. Вопросы теоретической и клинической медицины. Научно-практический журнал. том 17, N3 (90), 2014, стр. 4-12.
3. Погосян М.В., Овсепян Н.А., Минасян А.Л., Араджян Г.М., Аветисян З.А., Малоян В.А., Степанян А.Ю., Давтян Т.Г., Саркисян Дж.С. Возбудительные и депрессорные синаптические процессы в нейронах спинного мозга и черной субстанции в условиях сочетания болезни Паркинсона с двусторонней овариюктомией. Вопросы теоретической и клинической медицины. Научно-практический журнал. том 17, N4 (91), 2014, стр. 66-74.
4. Погосян М.В., Овсепян Н.А., Минасян А.Л., Араджян Г.М., Малоян В.А., Аветисян З.А., Давтян Т.Г., Саркисян В.Р., Саркисян Дж.С. Возбудительные и депрессорные синаптические процессы в нейронах спинного мозга и черной субстанции в условиях сочетания болезни Паркинсона с двусторонней овариюктомиейи протекции синэстролом. Вопросы теоретической и клинической медицины. Научно-практический журнал. том 17, N5 (92), 2014, стр. 3-13.
5. Погосян М.В., Варданян А.В., Мкртчян О.А., Араджян Г.М., Аветисян З.А.,Мадоян Г.К., Степанян А.Ю., Саркисян Дж.С. Возбудительные и депрессорные синаптические процессы в гиппокампе, амигдале и базальном ядре мейнерта на модели болезни Альцгеймера, индуцированной Аβ 25-35. Вопросы теоретической и клинической медицины. Научно-практический журнал. том 18, N4 (100), 2015, стр. 7-16.
6. Джагинян А.В., Азизян А.Э., Араджян Г.М., Саркисян В.Р., Даниелян И.А., Мушегян Г.Х., Цатурян И.С., Саркисян Р.Ш. Осбенности интегративного состояния людей различных возрастных групп и полов. Сборник ІX международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современной науки». Ставрополь, 2015, стр. 12-17.

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն