ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոռ Սուրենի Եսայան
24.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

yesayangor23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս,/Ռուսաստանի հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Գիտական աստիճան
2017թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն: ԺԹ.00.01 «Ընդհանուր
հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն»
Հայկական Պետական Մանկավարժական համալսարան

Կրթություն
2013-2015թթ. Հայցորդ – հոգեբանություն (Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան):
2010-2012թթ. Մագիստրատուրա – հոգեբանություն (ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն):
2008-2010թթ. Վերապատրաստման դասընթաց – հոգեբանություն (Երևանի Պետական համալսարան):
2001-2007թթ. Բարձրագույն – Ճարտարապետ-շինարար (Արցախի Պետական համալսարան):

Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ
1998-2000թթ. ՀՀ ՊՆ (պահեստազոր):

Աշխատանքային փորձ
2018թ.-մինչ օրս ԵՊՄՀ Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:
2017թ. – մինչ օրս «Կինեզիս» բժշկական կենտրոնում, որպես հոգեբան:
2020թ. 06. մարտ Զինծառայողների վերապատրաստում ՀՀ ՊՆ:
2017թ. 17-25 մայիս Զինծառայողների վերապատրաստում ՀՀ ՊՆ (Երևանի Պետական համալսարան):
2020-2021թթ. Գիտական աստիճանաշնորհման, հոգեբանության 067 մասնագիտական
խորհրդի անդամ (ՀՀ, ԲՈԿ):

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ. Հոգեբանական խորհրդատվություն, մասնագիտական կողմնորոշում և հոգեդիագնոստիկա:
Մագիստրատուրա. Հիպնոթերապիա, հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի հիմունքներ, անձի հոգեբանական պրոբլեմները, կիրառական հոգեբանության ժամանակակից տեխնոլոգիաները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հիպնոթերապիա, Էրիքսոնյան հիպնոս, հոգեվերլուծություն, տրանսցենդենտալ հոգեբանություն, զինվորական հոգեբանություն, դատահոգեբանական փորձաքննություն:

Հրապարակումներ
1. Այլ մոտեցում հոգեկան արտացոլման համարժեքությանը: ԵՊՀ, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողով: Եր., 2011. Էջ 18-21:
2. Հոգեկան արտացոլման խնդիրը Ա.Ի. Միրաքյանի հայեցակարգում: ԵՊՀ, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, IV միջազգային գիտաժողով: Եր., 2013: Էջ 74-77:
3. Ընկալման գործընթացի մեկնաբանումը ըստ Ա.Ի. Միրաքյանի ՀՌՀ, ութերորդ տարեկան գիտաժողով: Եր., 2013 Էջ 357-364:
4. Подход А.И. Миракяна к проблеме психического отражения. Materials of the X international scientific and practical conference. England. Vol. 6, 2014. С. 51-53.
5. Մտածելակերպի խնդիրը Ա.Ի. Միրաքյանի տրանսցենդենտալ հոգեբանությունում: ԵՊՀ,Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողով: Եր., 2014 Էջ 48-52:
6. Ընկալման վերաբերյալ հայազգի հոգեբան Ա.Ի. Միրաքյանի աֆիզիկալ՝ ոչ արդյունքային մոտեցումը: ՀՌՀ, Միջազգային գիտաժողով «Կրթության և գիտության զարգացման արդի հիմնախնդիրները»: Եր., 2014, Էջ 76-81:
7. Հայ ազգի հոգեբան Ա.Ի. Միրաքյանի կենսագրությունը և գիտական ուղին: ԵՊՀ, Արդիականության մարտահրավերները, փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրները: Եր., 2014, Էջ 130-132:
8. Հոգեկան որոշ գործընթացների մեկնաբանությունը հայազգի հոգեբան Ա.Ի. Միրաքյանի բացահայտումների օգնությամբ: ՀՌՀ, Իններորդ տարեկան գիտաժողով, Եր., 2015, Էջ 370-377:
9. Դասական (դեկարտյան) պարադիգմայի սահմանափակումները առկա ուսուցման համակարգում: ՀՌՀ, Լրաբեր, N 1 (19) Եր., 2015, Էջ 140-149:
10. Հոգեկան արտացոլման Ա.Ի. Միրաքյանի տրանսցենդենտալ հայեցակարգի առանձնահատկութ-յունները: ՀՌՀ, Տասներորդ տարեկան գիտաժողով, Եր., 2016, Էջ 422-427:
11. Գիտակցության փոփոխված վիճակի դերը հոգեթերապիայի ժամանակ (հոգեվերլուծության օրինակով): ՀՌՀ, Տասներորդ տարեկան գիտաժողով, Եր., 2016, Էջ 422-427:
12. Методология трансцендентальной психологии восприятия: за пределами продуктного («кирпичного») подхода. Scientific and practical journal. Academic psychology. «Sociosféra-CZ», N 3 2016, С. 18 – 23:
13. Особенности трансцендентальной психологии восприятия: новые перспективы для методологии психологии. Современный научный вестник. N 19 (266) 2016, С. 30 – 33:
14. Стены и мосты: новая тропинка на пути к предмету психологии. Под ред. В.А. Мазилова. Ижевск: ERGO, 2016, С. 75-81.
15. Աֆիզիկալ մոտեցման հեռանկարները արդի հոգեբանությունում: ՀՌՀ, Լրաբեր, N 3 (24) Եր., 2016, Էջ 119-124:
16. Проявление продуктного подхода в психотерапии. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 16-06-00574. Под ред. Р.М. Нагдяна и В.И. Панова. / Ер.: Наири, 2017, С. 53-75.
17. Տրինիտար սկզբունքի դրսևորումները հոգեբանությունում: ԵՊՀ, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, VI միջազգային գիտաժողով: Եր., 2017, Էջ 76 – 80:
18. Принципы трансцендентальной психологии в контексте тринитарного мышления. Методология современной психологии. Выпуск 7. Ярославль: ЯрГУ, ЛКИИСИ РАН, МАПН, 2017, С. 94 – 110.
19. Особенности принципа тринитарности в трансцендентальной психологии. Материалы национальной научно-практической интернет- конференции с международным участием /под науч. ред. В.А. Мазилова. – Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2018, С. 25-29.
20. Հոգեթերապիայում առկա ճգնաժամի բնորոշումը և այն հաղթահարելու հնարավոր ուղիները (Տրանսցենդենտալ հոգեբանության մեթոդաբանության համատեքստում): ԵՊՄՀ, Հոգեբանական հիմնախնդիրներ, բնութագրերը, դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները: Նյութեր: Եր., 2019, Էջ 296-302:
21. Некоторые причины методологического кризиса в психотерапии. ЯрГУ, Методология современной психологии.Вып. 11/Сб. под ред. Козлов В.В., Карпов А.В., Мазилов В.А., Петренко В.Ф. – М – Ярославль: ЛКСИИ РАН, МАПН, 2020, С. 56-62.
22. Парадигмальные основания и принципы трансцендентальной психологии в контексте тринитарного подхода. Психология восприятия: трансцендентальный вектор развития: Коллективная монография / под ред Г.В. Шуковой. – М.: СПб.: Нестор-История, 2020, С. 276 – 309.
23. Տրանսցենդենտալ հոգեբանության կազմավորումը և զարգացումը (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ): Երաշխավորվել է տպագրության ԵՊՄՀ, ԿՀՍ ֆակուլտետի խորհրդի կողմից(2021թ. դեկտեմբերի 1-ի թիվ 3 նիստ): Հրատ. <<Լուսաբաց հրատարակչատան>> տպարան (150 օրինակ): 2022թ., 464 էջ (29 մամուլ):

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6132-4899       

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն