ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աղավնի Հասոյի Գրիգորյան
31.10.2016

Դասախոս

grigoryanaghavni05@aspu.am

Դասախոս/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
/բարձրագույն/ 1971-1976 թթ ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Սովորողների մաթեմատիկական հակումների զարգացումը հանրակրթական դպրոցում

Աշխատանքային փորձ
2004-2005թթ. առ այսօր ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2002-2010 Հրաչյա Աճառյան համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ:
1994-2004 Հակոբ Պարոնյանի անվան դպրոցում, մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, ֆիզմաթ մեթոդական միավորման նախագահ:
1976-1997 Պետպլանի հաշվողական կենտրոնի առաջատար մասնագետ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տարրական մաթեմատիկա և խ.լ.պ., Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, Մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքներ, Առարկա ըստ ընտրության, Մաթեմատիկական տրամաբանության, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի պատմություն, բարձրագույն երկրաչափություն, մաթեմատիկական անալիզ և դիֆֆերենցիալ հաշիվ, բարձրագույն հանրահաշիվ, վերլուծական երկրաչափություն, անալիտիկ երկրաչափություն, գծային հանրահաշիվ։
Մագիստրատուրա՝ Մաթեմատիկան և կրթության կառավարումը, Սխալների կանխարգելումը և ուսուցման գործընթացը, Ընդհանրացնող դասախոսություններն ավագ դպրոցում, Մաթեմատիկայի ուսուցման արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Աշակերտների մաթեմատիկական հակումների զարգացման հիմնահարցեր,
Մաթեմատիկայի պատմություն:
Մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաներ:

Վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ վերապատրաստման դասընթաց մաթեմատիկայի գծով (32ժամ) (24.10.2016-04.11.2016, հավաստագիր):
ՀՊՄՀ վերապատրաստման դասընթաց «Մանկավարժության տեսություն» (24.01.2005-16. 03.2005թ., հավաստագիր):
TRUST սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի սեմինար ղեկավարության զարգացման (leadership development) գծով (9.06.2004, հավաստագիր, անգլերեն)։
Հետազոտող ուսուցիչ ( 1996թ., վկայական թ. 648 )
1979 հետազոտող ստաժոր ՍՍՀՄ ակադեմիայի ԿՏՄԻ-ում:

Հրապարակումներ
1. Գրիգորյան Ա․ Հ․, Տարածաչափության սկզբնական թեմաների ուսուցման որոշ առանձնահատկություններ, «Մաթեմատիկական կրթություն» Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016, 19-24.
2. А.А.Григорян, В.В.Вардапетян, Из нашего опыта преподавания предмета «Элементарная математика и практикум решения задач» в АГПУ, Вища школа в контекстi eвроiнтеграцiйних процесiв, Черкаси, 2017,с23-25.
3. Գրիգորյան Ա․ Հ․, Անանիա Շիրակացու թվաբանական խնդիրների հետքերով, «Մաթեմատիկական կրթություն» Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան,2017, 35 - 40.
4. Գրիգորյան Ա․ Հ․, Թղթի ժապավենը և կանոնավոր բազմանկյունները, «Մաթեմատիկական կրթություն» Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, 27-28.
5. А.А.Григорян, Первые уроки планиметрии и методические особенности обучения, МПГУ, Международная конференция «Классическая и современная геометрия» 01 – 04 ноября 2021 г. посвященная 100-летию со дня рождения Левона Сергеевича Атанасяна (в печати)

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն