ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Կառլոսի Գրիգորյան
05.09.2016

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

grigoryangayane24@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2015թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` դոցենտ
2009-2014թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` ասիստենտ
2009թ. Քիմիական գիտությունների թեկնածու
2003-2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` դասախոս
1991-1995թթ.Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` հայցորդ
1979-1983թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ` ֆիզ.աստղագետի դիպլոմ

Գիտական աստճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` Բ.00.06
Ատենախոսության թեման
<<Բարձրամոլեկուլային միացություններ>> /<<Նանոմասնիկների առաջացման էլեմենտար ակտերը և նրանց կարգավորման հնարավորությունները էմուլսիոն պոլիմերման ընթացքում>>

Աշխատանքային փորձ
2015թ. ՀՊՄՀ- Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի` գիտ.քարտուղար
2014 թ. ՀՊՄՀ- Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի` անդամ
2003-2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` դասախոս
2003-2009թթ. ԵԱՏՀ - /Երևանի ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարան` ընդհանուր գծով` պրոռեկտոր
1997-2009 ԵԱՏՀ - /Երևանի ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարան` հոգեբանության դասախոս
2002 թ. -առայսօր ՀՀԳԱԱ ՕԴՔԳՏԿ ՕՔԻ` ավագ գիտաշխատող
1983-2005թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ընդ.ֆիզիկայի ամբիոնում, որպես ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
1. Ընդհանուր հոգեբանություն
2. Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
3. Անձի հոգեբանություն
Մագիստրատուրա
1. Անձի ուսումնասիրության տեսագործնական հիմունքներ
2. Համատեղելիության հոգեֆիզիոլոգիա
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քվանտային հոգեբանություն, տրանսպերսոնալ հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն, հոգեֆիզիոլոգիա, ֆիզիկա, քիմիա, աստղագիտություն, պոլիմերներ, նանոտեխնոլոգիա, արվեստ, երաշժտություն

Վերապատրաստումներ
1. Մասնակցության վկայական -2015թ. Հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 15-ը (60ժամ) <<Անհատական հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ>> դասընթացի:
2. Մասնակցության վկայական <<Участие в научно-практической конференции>> <<Психологическое Сопровождение СПО: инновации и перспективы>> и Международном ВЕБ-семинаре (2011-2014 годы 10-11 октября 2013г. Челябинск-Ереван-Прага-Минск-Алматы-Златоуст
3. 14.10.2014 թ. զեկուցում <<Ինտելեկտ և մտածողություն, ինտելեկտի տեսությունները>> թեմայով ՀՊՄՀ-ի <<Ինտելեկտուալ խմբում>>
4. Վկայական N11 2007թ. 28/08 <<Կրեդիտային համակարգը և բուհական կրթությունը>> վերապատրաստման 16 ժամյա դասընթացների մասնակցություն
5. Մասնակցություն ամենամյա բուհական գիտաժողովներին և միջազգային կոնֆերանսներին
6. Մասնակցություն գիտա-ուսումնական սեմինարներին և գիտական հանդեսներին
7. Օտար լեզվի ինտենսիվ ուսուցման դասընթացների հաճախում / անգլերեն/
8. Ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների տիրապետում
9. Մասնակցություն 2006-2007թթ. որակավորման, բարձրացման, վերապատրաստման դասընթացների
10. Մասնակցության վկայական տրված 2006թ. մարտ-ապրիլին` Այրեքս Միջազգային հետազոտություններ և փոխանակման խորհուրդ կազմակերպության, Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ-ի և կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից <<Մասնագիտական զարգացման դպրոց>> փորձնական ծրագրին:
11. Վկայական N11 2007թ. 28/08 <<Կրեդիտային համակարգը և բուհական կրթությունը>> վերապատրաստման 16 ժամյա դասընթացների մասնակցություն:

Հրապարակումներ
1. <<VIII-րդ դասարանի դպրոցականների մտածողության առանձնահատկությունները խմբային գործունության մեջ>> ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա. Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները. Գիտաժողովի նյութեր /10-12 հուլիսի 2010/
2. Մանիպուլյացիան, որպես սոցիալ-հոգեբանական երևույթ<<Հոգեբանությունը և կյանքը>> Երևան Զանգակ. 2012. N3-4/էջ.98-100
3. Հոգեբանության ոլորտում ատենախոսական հետազոտության հիմնախնդրի ձևակերպման և վարկածի առաջադրման մեթոդական հարցերի շուրջ ԵՊՄՀ-ի Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: Միջբուհական կոնոսրցիումի գիտական հանդես, Երևան 2013. N1 / էջ.98-104
4. <<Դպրոցում դեռահասների դաստիարակության մեթոդական հարցերն այս տարիքի ճգնաժամի տեսությունների լույսի ներքո>> ԵՊՄՀ-ի Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Միջբուհական կոնոսրցիումի գիտական հանդեսում:2014. N1/ էջ.81-84
5. <<Հոգեբանական ատենախոսական հետազոտության մեթոդաբանական և մեթոդական հարցեր>>, Մեթոդական ձեռնարկ մագիստրոսների, հայցորդների և ասպիրանտների համար), Երևան Գրիգոր Տաթևացի 2014թ. Էջ 1-108
6. Полимеризация в гетерогенной статической системе стирол–вода в присутствии метанола Журнал Теоретические основы химической технологии 2013, том 47, № 5,с. 1–4
7. Polymerization in the Static Heterogeneous System Styrene–Water in the Presence of Methanol/ Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2013, Vol. 47, No. 5 pp. 600–603.
8. О новых возможностях синтеза моноддисперсных латексов, IV науч. Конференция Арм. Хим. Общества Хим. Общества 2014г,, Ереван-Банадзор ст.127
9. On the Mechanism of Latex Particles Formation in Polymerization in Heterogeneous Monomer - Water System. Chem. Chem. Eng., USA,V 9.N5 2015 pp.315-321
10. Topology of formation of latexes in heterogeneous static monomer-water systems. Proceedings of the 4th International CaucasianSymposium on Polymers and Advanced Materials/ Batumi, July. 2015 pp.192- 197

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն