ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նանա Դավթի Գրիգորյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

grigoryannana06@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն 
2006-2010 Խ.Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1990-1995 Հայաստանի պետական Ճարտարագիտական համալսարան, տեխնիկա-կան կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, «Տեխնիկական համակարգերի կառավարում և ավտոմա¬տացում» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2010) /020 մասնագիտական խորհուրդ/:
Գիտական թեմա. Բազմաչափանիշային մոտեցման հիման վրա ուսանողների գիտելիքների գնահատման մեթոդիկան համակարգ¬չային գրաֆիկայում:

Աշխատանքային փորձ
09/2005-մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար¬ժա-կան համալսարան, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
10/2004-09/2005 Երևանի Կառավարման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա¬ների համալսարան, Ինֆորմացիոն համակարգերի և տեխնոլոգիա¬ների ամբիոնի դասախոս
04/2002-09/2004 ՍՊԸ «ՍԱՔ», փոխտնօրեն
05/1996-04/2002 ՓԲԸ «Արմինկոմսերվիս», կապի մասնաճյուղի պետի տեղակալ
02/1995 - 01/1996 ՓԲԸ «Ինֆոկոմ», կապի կենտրոնի պետի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Համակարգչային գրաֆիկա և գրաֆիկական խմբագրիչներ, Մուլտիմեդիայի և անիմացիայի ծրագրային փաթեթներ, Եռաչափ գրաֆիկա Autodesk 3ds Max, ՏՀՏ-ները մասնագիտական նպատակներում
Մագիստրատուրա` Մուլտիմեդիա միջավայրում ուսումնական նյութերի մշակման մեթոդիկա, Էլեկտրոնային խաղերի նախագծման տեխնոլոգիա, ՏՀՏ-ները մասնագիտական ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Համակարգչային գրաֆիկա և մուլտիմեդիա, Բազմաչափանիշային մոտեցման հիման վրա ուսանողների գիտելիքների գնահատում, Կրթության ոլորտում բազմաչափանի-շային որոշումների ընդունում:

Անդամակցություն
2009-2013 «Գիտելիքների և տեխնոլոգիաների փոխանցման ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության` բուհերում դասավանդման մեթոդիկայի և գիտելիքների գնահատման ծրագրերի կոորդինատոր:
Հրապարակումներ /վերջին 5 տարիների/
1. Դալլաքյան Գ.Վ., Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ. դասախոսություններ, թեստեր, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ //Լիմուշ, 98 էջ, 2010:
2. Դալլաքյան Գ.Վ., Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Ինֆորմատիկա. դասախոսություններ, գործնական աշխատանքներ, թեստեր, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ//Լիմուշ, 190 էջ, 2010:
3. Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Համակարգչային մոդելավորումը` որպես ճանաչողության համընդհանուր մեթոդ, Մանկավարժական ինֆորմատիկա № 1, էջ 52-59. Մոսկվա, 2012:
4. Գրիգորյան Ն.Դ., Ստորակարգությունների վերլուծության մեթոդի զանազան ձևափոխությունների կիրառումը ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացում, Ինֆորմատիկա և կրթություն № 2, էջ 71-73, Մոսկվա, 2012:
5. Գրիգորյան Ն.Դ., Ստորակարգությունների վերլուծության մուլտիպլիկատիվ մեթոդի օգտագործումը ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացում, Ինֆորմատիկա և կրթություն № 3, էջ 74-75, Մոսկվա, 2012:
6. Գրիգորյան Ն.Դ., Փաթեթների արագ կոմուտացիայի MPLS VPN տեխնոլոգիայի ուսուցման մեթոդիկա, Մանկավարժական ինֆորմատիկա № 3, էջ 80-86, Մոսկվա, 2012:
7. Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Աշխատանք տեքստի հետ պատկերային համակարգչային գրաֆիկայի որոշ ծրագրերում, Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ՀՀ անկախության 20 ամյակին, էջ 55-59, Գյումրի, 2012:
8. Հարությունյան Մ., Գրիգորյան Ն.Դ., «ՏՀՏ-ն մասնագիտական ոլորտում» առարկայի դասավանդման որոշ հայեցակետերի մասին մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 41-46:
9. Գրիգորյան Ն.Դ., Դավթյան Ա., ACTIONSCRIPT ծրագրավորման լեզվի դասավանդման որոշ առանձնահատկությունները FLASH ծրագրի ներկայացման շրջանակում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 34-38:
10. Գրիգորյան Ն., Կարապետյան Մ., «HANGABARARAN» ծրագրի ստեղծումը VISUAL BASIC ծրագրավորման լեզվի հնարավորությունների կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք №1-2, էջ 210-214, Երևան, 2013:
11. Գրիգորյան Ն.,Պետրոսյան Գ., Իսկանդարյան Մ., Մաթեմատիկայի որոշ թեմաների դասավանդումը միջին դասարաններում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք №3-4, էջ 160-170, Երևան, 2013:
12. Գրիգորյան Ն., Ավագյան Ս., Սովորողների համակարգչային կախվածության աստիճանը բացահայտելու համար նախատեսված կիրառական ծրագրի մշակում, Մանկավարժական միտք №3-4, էջ 72-77, Երևան, 2014:
13. Գրիգորյան Ն., Ղազարյան Ս., «Սովորենք ճիշտ գրել» կիրառական ծրագրի մշակումը Visual Basic ծրագրավորման լեզվի կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք №1-2, էջ 90-97, Երևան, 2015:
14. Գրիգորյան Ն., Ղազարյան Ս., Սահակյան Ա., SocInfo ծրագրային փաթեթի կիրառումը «Սոցիալական ինֆորմատիկա» առարկայի ուսուցման գործընթացում, Մանկավարժական միտք №3, էջ 168-175, Երևան, 2015:
15. Գրիգորյան Ն., Ղազարյան Ս., Ղուկասյան Մ., Համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցողական տեսադասընթացների դիտարկման գործընթացը ղեկավարող ծրագրի մշակում, Մանկավարժական միտք №4, էջ 202-211, Երևան, 2015:

Լեզուներ` hայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն