ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նանա Դավթի Գրիգորյան
06.09.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

grigoryannana06@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու/ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն
2006-2010 Խ.Աբովյանի հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1990-1995 Հայաստանի պետական Ճարտարագիտական համալսարան, տեխնիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, «Տեխնիկական համակարգերի կառավարում և ավտոմատացում» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2010) /020 մասնագիտական խորհուրդ/:
Գիտական թեմա. Բազմաչափանիշային մոտեցման հիման վրա ուսանողների գիտելիքների գնահատման մեթոդիկան համակարգչային գրաֆիկայում:

Աշխատանքային փորձ
09/2005-մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
10/2004-09/2005 Երևանի Կառավարման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համալսարան, Ինֆորմացիոն համակարգերի և տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
04/2002-09/2004 ՍՊԸ «ՍԱՔ», փոխտնօրեն
05/1996-04/2002 ՓԲԸ «Արմինկոմսերվիս», կապի մասնաճյուղի պետի տեղակալ
02/1995 - 01/1996 ՓԲԸ «Ինֆոկոմ», կապի կենտրոնի պետի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Համակարգչային գրաֆիկա և գրաֆիկական խմբագրիչներ, Մուլտիմեդիայի և անիմացիայի ծրագրային փաթեթներ, Եռաչափ գրաֆիկա Autodesk 3ds Max, ՏՀՏ-ները մասնագիտական նպատակներում, Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, Էլեկտրոնային դասընթացների նախագծման տեխնոլոգիաներ, Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխոնոլոգիաները սոցիոլոգիայում:

Մագիստրատուրա` Մուլտիմեդիա միջավայրում ուսումնական նյութերի մշակման մեթոդիկա, Ժամանակակից համակարգչային գրաֆիկա, վիրտուալ իրականության համակարգեր, Էլեկտրոնային խաղերի նախագծման տեխնոլոգիա, ՏՀՏ-ները մասնագիտական ոլորտում, Ժամանակակից էլեկտրոնային կրթական համակարգեր և ռեսուրսներ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Համակարգչային գրաֆիկա և մուլտիմեդիա, Բազմաչափանիշային մոտեցման հիման վրա ուսանողների գիտելիքների գնահատում, Կրթության ոլորտում բազմաչափանիշային որոշումների ընդունում:

Անդամակցություն
2009-2013 «Գիտելիքների և տեխնոլոգիաների փոխանցման ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության` բուհերում դասավանդման մեթոդիկայի և գիտելիքների գնահատման ծրագրերի կոորդինատոր:

Հրապարակումներ /վերջին տարիների/
1. Grigoryan N. D., Work with textual and graphic information on personal computer Teaching and methodical guide, 100 p., Limush, Yerevan 2008.
2. Григорян Н. Д., О методике построения корпоративных сетей передачи данных на базе технологии MPLS VPN, Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники XXXI, с. 163-166, 2008.
3. Դալլաքյան Գ.Վ., Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Ինֆորմատիկա։ Դասախոսություններ, գործնական աշխատանքներ, թեստեր, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ//Հեղինակային հրատարակչություն, 190 էջ, 2010:
4. Դալլաքյան Գ.Վ., Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ: Դասախոսություններ, թեստեր, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ // Հեղինակային հրատարակչություն, 98 էջ, 2012:
5. Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Համակարգչային մոդելավորումը` որպես ճանաչողության համընդհանուր մեթոդ, Մանկավարժական ինֆորմատիկա № 1, էջ 52-59. Մոսկվա, 2012:
6. Գրիգորյան Ն.Դ., Ստորակարգությունների վերլուծության մեթոդի զանազան ձևափոխությունների կիրառումը ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացում, Ինֆորմատիկա և կրթություն № 2, էջ 71-73, Մոսկվա, 2012:
7. Գրիգորյան Ն.Դ., Ստորակարգությունների վերլուծության մուլտիպլիկատիվ մեթոդի օգտագործումը ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացում, Ինֆորմատիկա և կրթություն № 3, էջ 74-75, Մոսկվա, 2012:
8. Գրիգորյան Ն.Դ., Փաթեթների արագ կոմուտացիայի MPLS VPN տեխնոլոգիայի ուսուցման մեթոդիկա, Մանկավարժական ինֆորմատիկա № 3, էջ 80-86, Մոսկվա, 2012:
9. Գրիգորյան Ն.Դ., Շահբազյան Լ.Հ., Աշխատանք տեքստի հետ պատկերային համակարգչային գրաֆիկայի որոշ ծրագրերում, Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ՀՀ անկախության 20 ամյակին, էջ 55-59, Գյումրի, 2012:
10. Հարությունյան Մ., Գրիգորյան Ն.Դ., «ՏՀՏ-ն մասնագիտական ոլորտում» առարկայի դասավանդման որոշ հայեցակետերի մասին մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 41-46:
11. Գրիգորյան Ն.Դ., Դավթյան Ա., ACTIONSCRIPT ծրագրավորման լեզվի դասավանդման որոշ առանձնահատկությունները FLASH ծրագրի ներկայացման շրջանակում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 34-38:
12. Գրիգորյան Ն., Կարապետյան Մ., «HANGABARARAN» ծրագրի ստեղծումը VISUAL BASIC ծրագրավորման լեզվի հնարավորությունների կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք №1-2, էջ 210-214, Երևան, 2013:
13. Գրիգորյան Ն.,Պետրոսյան Գ., Իսկանդարյան Մ., Մաթեմատիկայի որոշ թեմաների դասավանդումը միջին դասարաններում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք №3-4, էջ 160-170, Երևան, 2013:
14. Գրիգորյան Ն., Ավագյան Ս., Սովորողների համակարգչային կախվածության աստիճանը բացահայտելու համար նախատեսված կիրառական ծրագրի մշակում, Մանկավարժական միտք №3-4, էջ 72-77, Երևան, 2014:
15. Գրիգորյան Ն., Ղազարյան Ս., «Սովորենք ճիշտ գրել» կիրառական ծրագրի մշակումը Visual Basic ծրագրավորման լեզվի կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք №1-2, էջ 90-97, Երևան, 2015:
16. Գրիգորյան Ն., Ղազարյան Ս., Սահակյան Ա., SocInfo ծրագրային փաթեթի կիրառումը «Սոցիալական ինֆորմատիկա» առարկայի ուսուցման գործընթացում, Մանկավարժական միտք №3, էջ 168-175, Երևան, 2015:
17. Գրիգորյան Ն., Ղազարյան Ս., Ղուկասյան Մ., Համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցողական տեսադասընթացների դիտարկման գործընթացը ղեկավարող ծրագրի մշակում, Մանկավարժական միտք №4, էջ 202-211, Երևան, 2015:
18. Գրիգորյան Ն., Օրդյան Ն., Մանկավարժական բուհերում «Եռաչափ գրաֆիկա Autodesk 3ds Max» առարկայի դասավանդման մեթոդիկայի մասին, Մանկավարժական միտք №3-4, Էջ 350-356, Երևան, 2016:
19. Գրիգորյան Ն., Ավագյան Մ., Adobe Photoshop. գործնական առաջադրանքներ, ՈՒսումնամեթոդական ձեռնարկ, 171 էջ, Երևան, 2017:
20. Գրիգորյան Ն., Եռաչափ գրաֆիկա, Autodesk 3ds Max ծրագրային փաթեթ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 224 էջ, Երևան, 2017:
21. Գրիգորյան Ն., Սահակյան Ա., Ասատրյան Ս., SPSS ծրագրի կիրառման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները կրթական հետազոտություններում, Հայ-Ռուսական համալսարանի հիմնադրման 20-ամյակի առթիվ: Համահայկական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 263-268, Երևան, 2018:
22. Գրիգորյան Ն., Գրիգորյան Ս., Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջընթացի հոգեբանամանկավարժական և իրավաբանական որոշ հայեցակետերի մասին, Մանկավարժական միտք №3-4, Էջ 450-455, Երևան, 2017:
23. Գրիգորյան Ն., Պետրոսյան Գ., Դարգիյան Վ., Վիրտուալ իրականության մոդելավորման և իմիտացիոն խաղերի կիրառման դերը ուսուցման գործընթացում, Մանկավարժական միտք №1-2, Էջ 9-14, Երևան, 2018:
24. Գրիգորյան Ն., Պետրոսյան Գ., Իսկանդարյան Մ., Ժամանակակից ՏՀՏ-ների կիրառմամբ որոշ մաթեմատիկական ֆունկցիաների ուսուցման էլեկտիվ դասընթացի մասին, Իննովացիոն հնարավորությունները և մարտահրավերները ժամանակակից աշխարհում» միջազգային գիտաժողով նվիրված ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հիմնադրման 20 ամյակին, Էջ 39-52 Երևան, 2018:
25. Grigoryan N. D., Harutyunyan Ye. Kh., About technologies used for the development of electronic multimedia textbooks and their application in the educational process. First International Conference of European Academy of Science, p. 61-62, Bonn, Germany, 2018.
26. Grigoryan N. D., Shahnazaryan H., Shahnazaryan L., On several features of design for the electronic system of learning, VII International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology, p.4-6, Warsaw, Poland, 2019.
27. Grigoryan N. D., Ghazaryan S. H., Sargsyan O. M., Harutyunyan Ye. Kh., On developing electronic dictionary-handbook for informatics, X International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Warsaw, Poland, 2019.
28. Grigoryan Nana, Harutyunyan Yeranuhi, Avagyan Melanya, On electronic educational resources for studying informatics, XI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, p. 11-15, Warsaw, Poland, 2019.
29. Grigoryan N., Tadevosyan T., Development of electronic teaching games through Construct 2 and Unity 3D softwares, European Journal of Humanities and Social Sciences № 3, p. 56-59, Premier Publishing s.r.o. Vienna 2019

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3101-9786 

Լեզուներ` hայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն