ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սաիդա Ադիլի Գյուլմիսարյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտի պ/կ

gyulmisaryansaida04@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն
2003-2006 թթ. – Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ,
1964-1967 թթ. – Մոսկվայի Տեխնիկական ինֆորմացիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտ,
1953-1958 թթ. ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետ /ռւսական բաժին/

Գիտական աստիճան
2006 թ. – Դոցենտի պաշտոն
10.02.2006 թ. – Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում
28.06.2006 թ. – Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան «Ռուսաց լեզվի բառագիտության և քերականության փոխկապակցված ուսուցում» թեմայով թեկնածուական ատենախոսությունը ԺԳ 00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա»

Աշխատանքային փորձը
2006 թ. – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
1975-2006 թթ. – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հումանիտար ֆակուլտետների բաժնի վարիչ
1972 թ-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1971-1972 թթ. – ՀՍՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող1959-1970 թթ. – ՀՍՍՀ ԳԱ Հաշվողական կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ Օտար լեզու /ռուսաց լեզու/
Մագիստրատուրա Օտար լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցում 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա բանասիրական ֆակուլտետում, Բառագիտություն և դարձվածաբանություն, Ուղղագրություն և կետադրություն և Լեզվաբանության տեսական խնդիրներ:

Վերապատրաստում
Հայաստանում և արտասահմանում մասնակցել է շուրջ 30 գիտաժողովների և սեմինարների:

Անդամակցություն
ՌԼՈՒԳՈՒՄԱ -ի անդամ/МАПРЯЛ/
2000-2011 թթ. – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
Հեղինակ է ավելի քան 50 հրատարակությունների, այդ թվում`
6 ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ,
40-ից ավելի հոդվածներ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն