ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Աբուզետի Հակոբյան
22.01.2016

Մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

hakobyananna49@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1990թ. Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա» ֆակուլտետը:
1980-1990 թթ. Թալինի շրջանի Արագած ավանի թիվ 1 միջն.դպրոց

Գիտական աստիճան
2013թ.՝ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ ԺԳ.00.01 - «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ:
Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները և դպրոցական գործի զարգացման միտումները» (19-րդ դարի երկրորդ կեսի տվյալների համեմատական վերլուծություն)

Աշխատանքային փորձ

2002թ. մինչ օրս մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնում, մանկավարժության դասախոս
2000-2002թթ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հումանիտար ֆակուլտետում, մանկավարժության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Տեսական մանկավարժություն, Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ, Գործնական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները, 19-րդ դարի նշանավոր գործիչները դպրոցի և դաստիարակության մասին, հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության հիմնախնդիրները

Վերապատրաստումներ
2012թ.` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում «Ներառական կրթության դասընթացին

Հրապարակումներ

1. Հակոբյան Ա. Ա., Խաղը՝ կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական ակտիվության զարգացման միջոց: «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» Մ.Մաշտոց համալսարան, 2018թ.
2. Հակոբյան Ա.Ա., Կրթադաստիարակչական գաղափարների արտացոլումը Մխիթար Գոշի աշխատություններում: «Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում»/ Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու (Երևան 12. 12. 2017թ.), Երևան, Արտագերս 2018թ.
3. Акопян А.А. ИМИДЖ УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ //Universum: Психология и образование: электрон. Науч. Журн. №5 (47). Москва 2018г.

4. Акопян А.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.. Наука и образование сегодня / НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/, № 7 (30) Москва, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки» 2018г.
5. Հակոբյան Ա. Ա., Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ, Էդիտ Պրինտ, 2017, 140 էջ:
6. Акопян А.А. Культурно-просветительская деятельность ордена Мхитаристов., Научно-информационный центр <<Знание>> г. Харьков, XV международная заочная конференция <<Развитие науки в XXI веке>>2 часть, 2016 г.
7. Հակոբյան Ա.Ա., 19-րդ դարի 2-րդ կեսի հայ նշանավոր գործիչները դպրոցի և ընտանեկան դաստիարակության մասին, -Մանկավարժության արդի խնդիրները.մարտահրավերներ և լուծումներ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.- Եր.: «Մանկավարժ», 2015թ,
8. Հակոբյան Ա.Ա., Ժողովրդական կրթության վիճակը Անդրկովկասում 19-րդ դարում,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, իրավագիտություն, մանկավարժություն, տնտեսագիտություն, 4-2/2014թ.
9. Հակոբյան Ա.Ա., Աշակերտների սոցիալական փորձի ձևավորումը ուսուցման գործընթացում,- Ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի ՄՔՄՀ-ԵՊՄՀ ամսագիր, Երևան, 2013թ.
10. Հակոբյան Ա.Ա., Սովորողի և սովորեցնողի միջև հաղորդակցական առանձնահատկությունները ավանդական և զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիաներում,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, իրավագիտություն, մանկավարժություն, տնտեսագիտություն, 4-6/2012թ.
11. Հակոբյան Ա.Ա., 19-րդ դարի երկրորդ կեսի կովկասահայ լուսավորական-կրթական շարժման երախտավորները,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ 2010թ., N 4

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն