ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Սուրենի Հակոբյան
26.02.2016

Դասախոս

hakobyanarmen04@aspu.am

Դասախոս/Ռուսաց լեզվի ամբիոն 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2000 – Երևանի պետական համալսարան, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ:
2013 – Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն:
2016 – հանձնել եմ որակավորման քննությունները «Անգլերեն լեզու» և «Ինֆորմատիկա» առարկաներից – հաստատող փաստաթուղթ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2015–ից՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար-ժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս,
2013–2015թթ.՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դասախոս,
2012թ.՝ Մեհրաբյանի անվան բժշկական համալսարանի լեզուների ամբիոնի դոցենտ,
2006–2017թթ.՝ Մեհրաբյանի անվան բժշկական համալսարանի լեզուների ամբիոնի դասախոս,
2004–2014թթ.՝ ՄԱԿՍԵԴԱՆ – օտար լեզուների դպրոցում ուսուցիչ,

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Օտար լեզու (ռուսաց լեզու) (ՀՌՀ)
ՀՊՄՀ բակալավրիատի պրակտիկա` կրթական ծրագրերով
Քվանտիտատիվ լեզվաբանություն և նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՀՌՀ)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ռուսերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում (ՀՌՀ)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Ռուսաց և հին բուլղարերեն (հին սլավոներեն) լեզուների համեմատական տիպաբանություն,
• Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա,
• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և դրանց կիրառումն ուսանողական լսարաններում:

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
1. ԺՈՂՈՎՈՒԴՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԺԲՌՀ), Ռուսերենի որպես օտար լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ // Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան: Վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ «Ռուսերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդումը արդի կրթական միջավայրում» լրացուցիչ պրոֆեսիոնալ կրթության ծրագրի շրջանակներում` 20 ժամ ծավալով, 27.02.2017-01.03.2017 թթ. – նայել վկայական
2. Դաշնային պետական բյուջետային կրթական հաստատություն բարձրագույն կրթությամբ «Ա.Ս. Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտ» // Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 124: Անցել եմ վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ «Ռուսաց լեզուն ԱՊՀ երկրների կրթական տարածքում» լրացուցիչ պրոֆեսիոնալ ծրագրի շրջանակներում` 24 ակադեմիական ժամ ծավալով, նոյեմբերի 18-19, 2016 թ. – նայել վկայականը
3. Դաշնային պետական բյուջետային կրթական հաստատություն բարձրագույն կրթությամբ Մոսկվայի մանկավարժական պետական համալսարան // Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետականմանկավարժական համալսարան: Մասնակցել եմ «Ռուսական հումանիտար արշավախումբը ԱՊՀ երկրներում» նախագծի միջոցառումներին` անկացված Մոսկվայի մանկավարժական պետական համալսարանիկողմից, հոկտեմբերի 20-21, 2016 թ. – նայել վկայականը
4. Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Մասնակցել եմ որպես թարգմանիչ Ամառային դպրոցի «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» ծրագրին, հունիսի 20-22, 2016 թ. – նայել վկայականը
5. 2011-2015 թթ-ի համար նախատեսված «Ռուսաց լեզու» դաշնային նպատակային ծրագիր // Դաշնային գործակալություն ԱՆԿԱԽ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ, արտասահմանում ապրող հայրենակիցների և միջազգային հումանիտար համագործակցության գործերով (РОССОТРУДНИЧЕСТВО) Գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոն Երևանում // ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, «Ռուսաց լեզվի հետ մենք միաձուլված ենք ապագային» ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԽՈՍՔԻ VIII ՕՐԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ: «Ռուսերենի որպես օտար լեզվի տեսությունն ու դասավանդման մեթոդիկան» վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ` 72 ակադեմիական ժամ ծավալով, հոկտեմբերի 19-23, 2015 թ. – նայել վկայականը
6. Մեհրաբյանի անվան Բժշկական ինստիտուտ, ք. Երևան, Կոմիտասի 51 պող., Հ. Քոչարի 21 փ.: Մեհրաբյանի անվան Բժշկական ինստիտուտի երախտագիտությունը (գիտական գործունեության մեջ ներդրման համար), 01.06.2015 թ. – նայել վկայականը
7. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 124: «Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» վերապատրաստման և որակավորման բարձրացմանդասընթացներ` 72 ակադեմիական ժամ ծավալով, մայիսի 15-30, 2015 թ. – նայել վկայականը
8. ԺՈՂՈՎՈՒԴՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԺԲՌՀ), Ռուսերենի` որպես օտար լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ: «Ռուսերենի` որպես խորթ լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման արդի տեսակետները» վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ` 36 ակադեմիական ժամ ծավալով, մայիս, 2015 թ. – նայել վկայականը
9. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 124: «Ռուսաստանի լեզվաերկրաբանությունը» (36 ակադ. ժամ), «Ռուսերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկան» (36 ակադ. ժամ) վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ, հոկտեմբերի 16-31, 2014 թ. – նայել վկայականը
10. ԺՈՂՈՎՈՒԴՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԺԲՌՀ), Ռուսերենի` որպես օտար լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ: «Ինտեգրացիոն քննություն ռուսաց լեզվից, Ռուսաստանի պատմությունից և ՌԴ օրենսդրության հիմունքներից` ուսուցիչների վերապատրաստման հայեցակարգային հիմքերը, մեթոդները և տեխնոլոգիաները» վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ` 72 ակադ. ժամ ծավալով, հունիսի 23-28, 2014 թ. – նայել վկայականը
11. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 124: «Ռուսերենի բառարանագիտությունն ու խոսքի մշակույթը», (36 ակադ. ժամ) «Լեզվամշակութաբանություն` բուհական տեսակետը» (36 ակադ. ժամ) վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ, նոյեմբերի 18-30, 2013 թ. – նայել վկայականը
12. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 124: «Ռուսաց լեզվի օր ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի շրջանակներում» միջոցառման կազմակեպչի և մասնակցի վկայագիր, 04.06.2013 թ. – նայել վկայականը
13. Մեհրաբյանի անվան Բժշկական ինստիտուտ, ք. Երևան, Կոմիտասի 51 պող., Հ. Քոչարի 21 փ.: Շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում Մեհրաբյանի անվան Բժշկական ինստիտուտի գիտական խորհրդիորոշմամբ, 12.07.2012 թ. – նայել դիպլոմը

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԼՈՒԳՈՒՄԱ-ի անդամ (МАПРЯЛ) / Ռուսաց լեզվի ու գրականության ուսուցման միջազգային ասոցիացիա/ – հաստատող փաստաթուղթ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Հեղինակ եմ 12 հրատարակությունների, այդ թվում՝ հոդվածներ՝
1. Ռուսաց լեզուն Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում // «ՌՈՒՍԿԻ ՅԱԶԻԿ Վ ԱՐՄԵՆԻԻ» ամսագիր. – Երևան, 2017 – տպագրության փուլում է – նայել հոդվածը
2. Ռուսաց լեզվից հանձնարարություններ և թեստեր LMS-համակարգ Google Classroom-ում և դրանց կիրառումը ուսանողական լսարաններում // «Ռուսաց լեզուն դարերի խաչմերուկում` ավանդույթներ ևնորարարություններ ռուսագիտության մեջ» III Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2017 – տպագրության փուլում է – նայել հոդվածը
3. Դարձվածքների գաղափարագրական դասակարգման կառուցման որոշ տեսական հիմքերը // «Ժամանակակից ռուսագիտության խնդիրները» գիտամեթոդական ամսագիր, №3, Երևան, 2017 – տպագրության փուլում է – նայել հոդվածը
4. Իրականության հիվանդությունը Ա.Պ. Չեխովի «№6 պալատը» ստեղծագործության մեջ // Կայք-պորտալ «Հոդվածների տեղեկատու: ՌԴ», 11.05.2017 – նայել հոդվածը
5. LMS-համակարգ Google Classroom-ի կիրառումը ռուսերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում // «Ժամանակակից բարձրագույն կրթության արդիականացման խնդիրները` լեզվաբանական տեսակետներ» III Միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Օմսկ` «Ипполитова» հրատ., ОАБИИ, 2017 // ISBN978-5-90363-111-7, էջեր 128-135 – նայել հոդվածը – ներբեռնել հոդվածը – նայել հոդվածը eLIBRARY.ru-ում
6. LMS-համակարգ Google Classroom-ի շրջանակներում դասապրոսեցի ղեկավարումը թեստերի լուծման նպատակով և դրանց գնահատման ձևերը // «Ժամանակակից ռուսագիտության խնդիրները» գիտամեթոդականամսագիր, №2, Երևան, 2016, էջեր 23-30 – նայել հոդվածը – ներբեռնել հոդվածը
7. Տեմպորալ դարձվածքների իմաստաբանական և բառաքերականական բնութագիրը // «Ռուսաց լեզուն դարերի խաչմերուկում` ավանդույթներ և նորարարություններ ռուսագիտության մեջ» II Միջազգայինգիտագործնական կոնֆերանսի նյութերը, Երևան` ՀՌՀ հրատ., 2016, էջեր 37-42 – նայել հոդվածը – ներբեռնել հոդվածը – նայել հոդվածը eLIBRARY.ru-ում
8. Նոր LMS-համակարգ Google Classroom-ի` ուսանողական լսարաններում կիրառման մասին // «Ժամանակակից ռուսագիտության խնդիրները» գիտամեթոդական ամսագիր, №1, Երևան, 2016, էջեր 25-32 – նայել հոդվածը– ներբեռնել հոդվածը
9. Բայի ժամանակաձևերի համակարգը XVII դարի հուշարձաններում (քերականական և ոճաբանական փոփոխություններ) // «Ռուսաց լեզուն դարերի խաչմերուկում` ավանդույթներ և նորարարություններ ռուսագիտությանմեջ» Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերը, Երևան` ՀՌՀ հրատ., 2015, էջեր 27-32 – նայել հոդվածը – ներբեռնել հոդվածը – նայել հոդվածը eLIBRARY.ru-ում
ուսումնական ձեռնարկներ և ծրագրեր՝
1. Ռուսերենի` որպես օտար լեզվի թեստավորման քննությանը նախապատրաստվելու նյութերի ժողովածու ՀՊՄՀ ուսանողների համար (B+ մակարդակ) // Հեղինակային կոլեկտիվ, Երևան, 2017 – Մշակվում է – նայել ժողովածուն – ներբեռնել ժողովածուն
2. «Ռուսերենը` որպես օտար լեզու» ուսումնական կարգապահության ծրագիր (բակալավրների նախապատրաստման բոլոր ուղղությունների ոչ հատուկ խմբերի ուսանողների համար) // Հեղինակային կոլեկտիվ, Երևան, 2017 – Մշակվում է – նայել ծրագիրը – ներբեռնել ծրագիրը
3. Ռուսերենը` որպես օտար լեզու (B1 մակարդակ) // Ուսումնական ձեռնարկ «Մեդիա, գովազդ և կինո» մասնագիտության ուսանողների համար // Համահեղինակ Կ.Խ.Մկրտչյան, Երևան` ՀՌՀ հրատ., 2017 – տպագրության փուլում է – նայել գիրքը – ներբեռնել գիրքը

 

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ

Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական գրադարան // «Լավագույն ընթերցող 2016» // «300 օր գրադարանում» անվանակարգ 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ
• հայերեն
• ռուսերեն

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԿԱՅՔԵՐՈՒՄ

1. researchgate.net - https://www.researchgate.net/profile/Armen_Hakobyan4/contributions
2. academia.edu - https://armspu.academia.edu/ArmenHakobyan