ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Ռոբերտի Հակոբյան
22.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դասախոս

hakobyanarmine26@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Թանգարանագիտության,գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
1999-2004թթ.՝ ՀՊՄՀ Գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի հայցորդ:
1999-1997թթ.՝ սովորել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետում:

Գիտական աստճան
2015թ. մայիսին պաշտպանել է Հայ հետադարձ պարբերական մամուլի մատենագիտություն <<Ակոս>> թեմայով ատենախոսություն և ստացել բանասիրական գիությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
1997-2011թ. Հայաստանի Ազգային գրադարանի մատենագիտության և գիտական հետազոտությունների բաժնում`մասնագետ:
2005թ.-ից համատեղությամբ ՀՊՄՀ Կուլտուրայի ֆակուլտետի Գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի դասախոս: 2011թ. մարտից ՀՊՄՀ-ի վերոհիշյալ ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավր՝  Գրադարանային գրացուցակներ, Հայ պարբերական մամուլի պատմություն և մատենագիտություն, Մատենագիտական աշխատանքի մեթոդները գրադարանում, Երկրագիտական մատենագիտություն, Գրադարանավարի էթիկա և լեզվական կուլտուրա, Հասարակական-քաղաքական մատենագիտություն,
Գրադարանային մանկավարժություն, Փաստաթղթային ռեսուրսներ և դասակարգման ընդհանուր մեթոդիկա, Գեղարվեստական գրականության մատենագիտություն, Գրադարանային տեղեկատվական գործի կազմակորպում և ղեկավարում

Մագիստրատուրա՝
Տեղեկատվական տեխնոլոգիական միջոցները գրադարանային համակարգում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Գրքագիտություն, երաժշտություն, գրականություն

Վերապատրաստումներ
2011թ.-ի փետրվար որակավորման Հավաստագիր. մասնակցելէ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության, <<Կրթական ծրագրերի կենտրոնի>> ԾԻԳ, և <<Միջազգային կրթոււթյան գործընկերներ>>-ի կողմից կազմակերպած <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>>վարկային ծրագրի շրջանակներում ավագ դպրոցի գրադարանավարների վերապատրաստման դասընթացներին:
2015թ. Դեկտեմբեր Վկայական. մասնակցել է Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականցվող <<Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման>> ծրագրի շրջանակներում իրականացվող <<ԱՌՆ—ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստմանը:

Հրապարակումներ
1. Մետաքսե: Ճակատագրականկին:Ե., Զանգակ.-97.-2006.-424 էջ:
2. (խմբագիր) ՍոսՍարգսյան:Կենսամատենագիտություն: Ե.-2010.-96էջ:
3. Սփյուռքահայ պարբերական մամուլի պատմությունից (լիբանանահայմամուլ)/Խ.ԱբովյանիանվանՀՊՄՀ 85-ամյակին նվիրված 53-րդ գիտ.ժողովի նյութերի ժողովածու: Պ.2.-Եր., Մանկավարժ.- 2008.- էջ 39-41:
4.Հայկական տպագրությունը Լիբանանում. պարբերական մամուլը /Գիրքը պատմամշակութային և տեղեկատվական հաղորդակցությունների համակարգում: Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու (2010թ. ապրիլի 15-16),Մանկավարժ.-2010.- էջ 81-82:
5. Բեյրութի «Ակոս» ամսագրի բացառիկ համարները // Խ. ԱբովյանիանվանՀՊՄՀ 85-ամյակին նվիրված 54-րդ գիտ.ժողովի նյութերի ժողովածու: Եր., 2010, Պր. 2, էջ 127-129:

Պարգևներ
2005թ.արժանացել Է Հայաստանի Ազգային գրադադարանի «Լավագույն երիտասարդ գրադանավար» կոչման

Լեզուներ՝ ռուսերեն