ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գրետա Հովհաննեսի Հակոբյան
28.01.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

 

hakobyangreta49@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

2003-2006 թ.թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոն, հայցորդ
1977-1982 թ.թ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան
2006 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Ապագա ուսուցչի հոգևոր զարգացման ուղիներն ու միջոցները բուհական կրթության համակարգում» թեմայով /ԺԳ. 00. 01. «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ/
020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ից մինչ օրս՝ դոցենտ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոն /2019 թ․-ից՝ մանկավարժության ամբիոն
2008-2013 թ.թ. դասախոս, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության /նախկինում՝ ընդհանուր մանկավարժության/ ամբիոն
1994-2008 թ.թ. հայոց լեզվի և գրականության դասախոս Աբովյանի պետական ճարտարագիտական քոլեջ
1983-1994 թ.թ. հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Աբովյանի շրջանի Բալահովտի միջնակարգ դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Մանկավարժություն», «Մանկավարժության պատմություն», «Էթնոմանկավարժություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի հոգևոր զարգացում, սովորողների գիտելիքների գնահատման նորագույն ձևեր և միջոցներ, ակմեոլոգիայի, ուսուցիչների վերապատրաստման արդի հիմնախնդիրներ, մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման մեթոդաբանական հարցեր, կրթության փիլիսոփայության հիմնահարցեր, մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, էթնոմանկավարժություն:

Հրապարակումներ /65 գիտական հոդված, 5 ուսումնական և մեթոդական ձեռնարկ/

New Approaches to Future Teachers’ Vocational Training at the Higher Educational Establishments, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան - 2010, 2(8), 69-74 էջեր:
Modern Approaches to Assessing Educational Outcomes, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան - 2010, 3(9), 70-76 էջեր:
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն: Ուս. ձեռնարկ/(Լ.Թ. Ասատրյան, Գ. Հ. Հակոբյան. -Եր.: «Արտագերս», 2011. -179 էջ:
Էթնոմանկավարժություն: Ուսումնական ուղեցույց, -Եր.: «Արտագերս», 2015. -152 էջ:
Некоторые особенности коммуникации лектора со студентами в вузе, «Cambridge Journal of Education and Science», №1(15), January-June, Volume II, “Cambridge University Press”, 2016. 438-443. /Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.275 SCImago Journal Rank (SJR): 5.347/
Использование видеоматериалов в учебном процессе, «Развитие личности как стратегия современной системы образования»: материалы Международной научно-практической конференции (Воронеж, 22-23 марта 2016 г.) - Часть 1. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. с․ 220-224․
Մանկավարժական պրակտիկայի ուղեցույց /մեթոդական ձեռնարկ/, -Եր.: Արտագերս, 2017, -82 էջ։
Կոմպետենտային մոտեցումը՝ որպես ժամանակակից աշխարհում կրթության առաջնահերթություն, «Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, -Եր.:ԵՊՀ հր․, 2017, էջ 415-424։
Մանկավարժություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար /համահեղինակ/ -Եր.:Արտագերս, 2017, -360 էջ։
Учебно-познавательная практика в процессе профессиональной подготовки будущих учителей, Инновации в образовании, -М.:Издательство СГУ Современного гуманитарного университета, № 08, 2018, с․ 5-12․ Геворкян М.
Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության հիմունքներ /ուսումնական ձեռնարկ, -Եր.: «Արտագերս», 2019, -168 էջ:
Использование информационных технологий в процессе формирования экологического сознания учащихся /https://elibrary.ru/contents.asp?id=37183773/, Инновации в образовании, -М.:Издательство СГУ Современного гуманитарного университета, № 04, 2019, с․ 100-106 https://elibrary.ru/item.asp?id=37183783
Ավագ դպրոցականների քննադատական մտածողության զարգացումն ուսումնական գործընթացում, «Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, Թիվ 1(1), -Եր․։ԵՊՀ հրատ․, 2019, էջ 114-122։
Самостоятельная работа студентов в вузе /https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8731/ Инновации в образовании, -М.:Издательство СГУ Современного гуманитарного университета, № 12, 2019, с․ 5-15 https://elibrary.ru/item.asp?id=3718378
Роль этнопедагогики в решении проблем семейного воспитания /https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595751/ Инновации в образовании, - "Изд-во АЭО" Москва) № 02, 2020, с․ 69-75 https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8731
The Social-psychological and Pedagogical Aspects of Acmeology, Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University, Main Issues of Pedagogy and Psychology / Scientific Periodical, vol. 20 No. 2 (2021) p․ 64-75/https://miopap.aspu.am/index.php/miopap․ Sisyan S., Hovhannisyan A.
Social-pedagogical Perspectives of the Development of Primary Schoolchildren’s Ability of Self-esteem, Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University, Main Issues of Pedagogy and Psychology /Scientific Periodical, vol. 20 No. 2 (2021) p․ 83-94 /https://miopap.aspu.am/index.php/miopap․
Անդրագոգիկայի մեթոդաբանական մոտեցումները մանկավարժական բուհի ուսուցման համակարգում, «Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, Թիվ 1(7), -Եր․։ԵՊՀ հրատ․, 2022, էջ 165-172, 37.013.83DOI https://doi.org/10.46991/ai.2022.7.1.165-172, Սիսյան Ս․, Հովհաննիսյան Ա․


ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0038-3983

Վերապատրաստում
2015թ. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց/Հավաստագիր N0044-15


Վերապատրաստման փորձ
2021-22 թ․թ․ Պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում, ՀՊՄՀ
2013-14 թ.թ. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում
2011-13 թ.թ. Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում, Կրթության ազգային ինստիտուտ
2009 թ. Ավագ դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց, ԼՂՀ
2008-10 թ.թ. ՀՀ ավագ դպրոցի ուսուցիչների որակավորման բարձրացման դասընթաց, ՀՊՄՀ
2008-10 թթ. «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնում սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում, ՀՊՄՀ

Անդամակցություն
2021-22 թ․թ․ ՀՀ ԲՈԿ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող մանկավարժության 058 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2021թ․ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության՝ «Մանկավարժություն» ոլորտային շրջանակի (որակավորումների) բնութագրերի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ

Պարգևներ
26. 09. 2005թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության շնորհակալագիր Մասնագիտական կրթության ոլորտում ունեցած վաստակի և ուսուցչի օրվա առթիվ /հր. 504-Ա/

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն