ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սարիբեկ Էլիբեկի Հակոբյան
31.10.2016

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hakobyansaribek05@aspu.am

Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, 1966-1971 թթ., Մեխ-մաթ. Ֆակուլտետ
1987 թ. Գիտությունների թեկնածու,1991 թ. Դոցենտ, հետազոտող ուսուցիչ, ունի դասախոսի վկայականներ՝ տրված միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից, վերապատրաստել է դպրոցների տնօրենների, ուսուցիչ վերապատրաստողների, անցկացրել է դասընթացների մոնիտորինգ, մշակել է դասընթացի մոդուլներ,մասնակցել է հանրապետական և միջազգային տասնյակ համաժողովների և գիտաժողովների, համագործակցել է ԱՅՌԵՔՍ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և այլ կազմակերպությունների հետ` դպրոցների ուսումնական պլանի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերով, վերապատրաստվել է ԱՄՆ-ում, եղել է ԲՈՒՀ-երի ընդունելության քննությունների առարկայական հանձնաժողովների պատասխանատու, եղել է Հայաստանի քաղաքացիական կրթություն ծրագրի (ԱՄՆ) խորհրդատու, Եվրամիության ՏԱՍԻՍ-ՄԿՈւ Հայաստան ծրագրի փորձագետ

Գիտական աստիճան 
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, Ատենախոսության թեման՝ /ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ/, Մաթեմատիկական անվերջության իմացությունը և պարադոքսների պրոբլեմը

Աշխատանքային փորձ

ՀՀ ԿԳ նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի բնագիտամաթեմատիկական առարկաների բաժնի վարիչ
«Մարդ և հասարակություն» ամսագրի գլխավոր խմբագիր
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ֆիզմաթ. ֆակ, դոցենտ (համատեղություն)
1995-1999թթ. - ՀՀ ԿԳՆ Մանվավարժության հանրապետական ինստիտուտ. մեթոդիստ, գլխավոր մասնագետ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ. ավագ գիտաշխատող (համատեղություն)
1992-1995թթ.՝ ՀՀ ԿԳՆ Ուսուցիչների կատարելագործման և ատեստավորման հանրապետական ինստիտուտ. ամբիոնի վարիչ, գիտական քարտուղար
1985-1992թթ.՝ ՀՀ ԿԳՆ Ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտ գիտամեթոդական աշխ. գծով փոխտնօրեն, ամբիոնի վարիչ, կաբինետի վարիչ, մեթոդիս
1973-1985թթ.՝ Գանձայի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, ուսուցիչ
1971-1973թթ.՝ զորակոչվել է բանակ. գումարտակի կապի պետ

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ՝ մաթեմատիկական տրամաբանություն, գծային հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն, տարրական մաթեմատիկա և խլպ, երկրաչափություն,

Մագիստրատուրա՝ մաթեմատիկայի ինտեգրված ուսուցում, հոսքային ուսուցման առանձնահատկությունները /ընտրովի դասընթաց/, Տրամաբանության տարրերը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մաթեմատիկա, տրամաբանություն, մանկավարժություն, մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, փիլիսոփայություն

Վերապատրաստումներ
«Դպրոցի խորհրդի գործունեությունը» - ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ԿԳՆ-2001թ.
«Կրթական ծրագրերի մշակում» - ԱՅՌԷՔՍ – 2001, 2003, 2004
«Ամերիկյան կրթական համակարգ» - ԱՄՆ, 2002
«Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր» - Մեծ Բրիտանիա, 2005
«ՈՒսուցման նոր մեթոդներ» - ԿԱԻ – ԿԾԿ – ԿԳՆ, 2006-2008

Հրապարակումներ
1.Երկրաչափություն 10. Դասագիրք հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար,- Եր., Տիգրան Մեծ, 2010-2015,-120 էջ
2.Երկրաչափություն 11. Դասագիրք հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար.- Եր., Տիգրան Մեծ, 2010-2015,-136 էջ
3.Երկրաչափություն 12. Դասագիրք հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար.- Եր., Տիգրան Մեծ, 2011-2015,-128 էջ
4.Երկրաչափություն 10-12. Ուսուցչի ձեռնարկ հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար.- Եր., Տիգրան Մեծ, 2010,-104 էջ
5.Երկրաչափություն 7-9. Ուսուցչի ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի համար.- Եր., Զանգակ 97, 2011,-104 էջ
6.Չափորոշիչների վրա հենված կրթության հեռանկարը: Մաթեմատիկան դպրոցում, №3, 2011,-8 էջ
7.Մտահոգություններ չափորոշիչների վրա հիմնված կրթության անցման խնդիրների շուրջ, Մարդ և հասարակություն, №3, 2012,-29 էջ
8.Երկրաչափություն 7, 8, 9. Գիտելիքների ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների ժողովածու. ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, - Եր., Զանգակ-97, 2011, - 80 էջ,86էջ,96 էջ, (համահեղինակ` Ռ. Խաչատրյան)
9.Երկրաչափություն-10,11,12. Գիտելիքների ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների ժողովածու. ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, - Եր., Զանգակ-97, 2011, -140էջ,120էջ, 104էջ (համահեղինակ` Ռ. Խաչատրյան)
10.Մաթեմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի ձեռնարկ, - Եր., Տիգրան Մեծ, 2013, - 144 էջ (համահեղինակ` Վ.Ոսկանյան)
Թարգմանություն և լրամշակում
1.Աթանասյան Լ. Ս. և ուրիշ. Երկրաչափություն7,8, 9. Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար,-Եր., Զանգակ-97, 2011-2013, 128 էջ, 136 էջ, 144 էջ
2.Աթանասյան Լ. Ս. և ուրիշ. Երկրաչափություն 10. Դասագիրք հանրակրթական ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի համար,-Եր., Զանգակ-97, 2009, - 128 էջ
3.Աթանասյան Լ. Ս. և ուրիշ. Երկրաչափություն 11. Դասագիրք հանրակրթական ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի համար,-Եր., Զանգակ-97, 2011, - 128 էջ:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն և վրացերեն (բառարանի օգնությամբ), անգլերեն՝ մասամբ