ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Նորիկի Հարությունյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

harutyunyangayane40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
2002-2005թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ասպիրանտուրա` Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնում առկա ուսուցմամբ
1998–2002թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա մասնագիտություն
1988–1998թթ.՝ Լոռու մարզի ք.Վանաձորի Ա.Ս.Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 միջն. դպրոց

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու /04.08.2014թ./
Ատենախոսության թեման՝ «Քննադատական մտածողության տեխնոլոգիան որպես կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական կարողությունների զարգացման միջոց արդի դպրոցում» /Ժ.Գ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»/, «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ 
2019թ.-ից մինչ օրս Մանկավարժության համահամալսարանական ամբիոնի դոցենտ
2012-2019թթ. ՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2002-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս
2006թ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ կողմից իրականացվող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր՝ որպես վերապատրաստող դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`Մանկավարժություն, կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, սոցիալական մանկավարժության պատմություն, մանկավարժական հաղորդակցում, ժամանակակից մանկավարաժական տեսություններ, ընտանիքի սոցիալ-մանկավարժական աջակցություն
Մագիստրատուրա`Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, համեմատական մանկավարժություն, մանկավարժական մարդաբանություն, սոցիալական մարդաբանություն, մանկավարժական կանխատեսում և նախագծում

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն, նորարարական մանկավարժություն, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, կիրառական մանկավարժություն, սոցիալական մարդաբանություն

Վերապատրաստում

2022թ. «Թվային ուսուցումը մեծահասակների կրթությունում» (DVV International Armenia):
2021թ. «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ. դասավանդման մեթոդաբանություն» 12-շաբաթյա համակցված դասընթաց՝ հիմնված Curriculum GlobALE չափորոշչի վրա (DVV International Armenia):
2021թ. Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված «Teach» դասընթաց։
2020թ. «Юрайт образовательная платформа», программы вебинаров: «Модели применения онлайн-курсов в образовательных продуктах университета», «Организация воспитательной работы и поддержка студенческих инициатив в условиях временного дистанта», «Использование медиаобразовательных технологий в системе дистанционного обучения» (28-29 мая, 2020г.)
2014թ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում:
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ:
2006թ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/, Կրթության ազգային ինստիտուտի և Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր:
2004-2006թթ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ և Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված Հայաստանում ուսումնական ծրագրերի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման բազմաբաղադրիչ ծրագրի Մանկավարժական կադրերի պատրաստման աջակցության բաղադրիչ՝ ստանալով մանկավարժ վերապատրաստողի վկայական:
2004-2005թթ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ և Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր/ՏԴՈՒՎԾ/:
2004-2005թթ.՝ ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող և Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ կողմից իրականացվող Հայաստանում մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման դասընթացներ:
2002-2003թթ.՝ Բաց հասարակության ինստիտուտի և «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրի վերապատրաստման դասընթացներ:

Հրապարակումներ
• 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ՝ «Սոցիալական մարդաբանություն», Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ, 2019թ., 168 էջ
• 7 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների համահեղինակ
• շուրջ 35 գիտական հոդվածների հեղինակ

Վերջին 5 տարիների հրապարակումներ /2017-2022թթ./
1. «Волонтерская деятельность студентов - путь к профессиональному росту» /Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам XVII международной научно-практической конференции, 31 мая 2017 г. /РИНЦ/.- с 64-68/
2. «Մագիստրոսի հետազոտական աշխատանքների թղթապանակ», համահեղինակներ Ա.Թոփուզյան, Լ.Պողոսյան /«Մխիթար Գոշ», /Գիտական հոդվածներ/, 2 (47), 2017թ., էջ 4-12/
3. «Проблема гуманистической педагогики в истории армянской педагогической мысли (на примере М.Гоша и Раффи)», соавтор Н.Маркосян /Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам XXV международной научно-практической конференции, 31 января 2018 г. /РИНЦ/.- с 42- 47/
4. «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները Րաֆֆու մանկավարժական հայացքներում» /Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում», հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Արտագերս», 2018թ., էջ 64-67/
5. «Գ.Էդիլեանի աւանդը հայ մանկավարժական մտքի զարգացման գործում Առաջին Հանրապետութեան տարիներին» /Խ. Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ, Հանրապետական գիտաժողով` նուիրուած Առաջին Հանրապետութեան 100 ամեակին, 18 Մայիս, 2018: Նիւթերի ժողովածու.- Եր.: «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոն, 2018թ., էջ 120-126/
6. «Практические занятия как средства формирования профессиональных компетенций в педагогическом вузе», соавтор Н.Маркосян /International Academy Journal Web of Scholar. 10(28), Vol.2, October 2018, /РИНЦ/.-с11-13/
7. «Культура семейного чтения как способ сохранения этнических особенностей», соавтор Г.Еганян /Воспитательный потенциал семейного чтения в эпоху цифровизации и глобализации: материалы Международной научно-практической конференции (19-20 сентября 2019 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 441 с. /РИНЦ/.- с17-22/
8. «Diagnostics as a precondition of value orientation in primary school», co-author G.Yeganyan , Main issues of pedagogy and psychology, Scientific Periodical, Kh. Abovyan Armenia state pedagogical university, 2020(2), p. 76- 82
9. «Проблема учебной мотивации младших школьников в современной педагогике», «Проблемы современной науки и образования»: научно-методический журнал.- М.: Издательство «Проблемы науки».- 2021. № 7 (164).- с. 21-24
10. «Социально-педагогическая поддержка детей из неблагополучных семей», Педагогическая поддержка – стратегия безопасности пространства детства: материалы Международной научно-практической конференции // Москва, 28 октября 2021 г. РАНХиГС; ФИРО / под ред. И.Н. Поповой. – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие».- 2021.- с.18-22
11. «Կրթական միջավայրի ազդեցությունը սովորողների անձի ձևավորման ու զարգացման վրա», Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա. մարտահրավերներ և լուծումներ», միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՊՄՀ, 2021թ., էջ 139-143
12. «Formation of critical thinking of students in the process of teaching the subject “pedagogical anthropology”» co-author A. Topuzyan, Scientia Paedagogica Experimentalis Vol. 59 issue 2, 2022, pp. 223-242 /Scopus, Web of Science/.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3361-0633

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն