ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Նորիկի Հարությունյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

harutyunyangayane40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
2002-2005թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ասպիրանտուրա` Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնում առկա ուսուցմամբ
1998–2002թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա մասնագիտություն
1988–1998թթ.՝ Լոռու մարզի ք.Վանաձորի Ա.Ս.Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11 միջն. դպրոց

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու /04.08.2014թ./
Ատենախոսության թեման՝ «Քննադատական մտածողության տեխնոլոգիան որպես կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական կարողությունների զարգացման միջոց արդի դպրոցում» /Ժ.Գ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»/, «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ 
2012թ.–ից մինչ օրս՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2002-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս
2006թ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ կողմից իրականացվող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր՝ որպես վերապատրաստող դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`Մանկավարժություն, կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, սոցիալական մանկավարժության պատմություն, մանկավարժական հաղորդակցում, ժամանակակից մանկավարաժական տեսություններ, սոցիալական մարդաբանություն:
Մագիստրատուրա`Համեմատական մանկավարժություն, սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները առողջապահական հիմնարկներում:

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն, նորարարական մանկավարժություն, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, սոցիալական մարդաբանություն:

Վերապատրաստում
2014թ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում:
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ:
2006թ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/, Կրթության ազգային ինստիտուտի և Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր:
2004-2006թթ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ և Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված Հայաստանում ուսումնական ծրագրերի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման բազմաբաղադրիչ ծրագրի Մանկավարժական կադրերի պատրաստման աջակցության բաղադրիչ՝ ստանալով մանկավարժ վերապատրաստողի վկայական:
2004-2005թթ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ և Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր/ՏԴՈՒՎԾ/:
2004-2005թթ.՝ ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող և Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ կողմից իրականացվող Հայաստանում մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման դասընթացներ:
2002-2003թթ.՝ Բաց հասարակության ինստիտուտի և «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրի վերապատրաստման դասընթացներ:

Հրապարակումներ
Շուրջ 20 գիտական հոդվածների, թեզիսների հեղինակ, ուսումնական ձեռնարկների համահեղինակ:

1. «Սովորողների առողջության պահպանումը որպես մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիր» /Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, «Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. Մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2015թ./
2. «Ակտիվ ուսուցման իրականացումը բուհում` մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով» /«Բանբեր»/Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ/, 2 (31), Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի «Լինգվա» հրատ., Երևան, 2014թ./
3. «Նորարարական մանկավարժության էությունն ու խնդիրները» /«Մանկավարժություն», /Գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր/, N 3, 2014թ./
4. «Տարրական դպրոցի ուսուցիչը և նրա աշխատանքը սովորողների քննադատական մտածողության զարգացման ուղղությամբ» /Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Մանկավարժ», I պրակ, 2013թ./
5. «Քննադատական մտածողության տեխնոլոգիան ուղղված մանկավարժական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը» /«Մանկավարժություն», գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, N 6, 2012թ./
6. «Ուսուցչի հարցադրումները որպես քննադատական մտածողության զարգացման միջոց» /Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ «Մանկավարժ», I պրակ, 2010թ.
7. «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ: Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ», /Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար, Երևան, «Նոյյան տապան», 2005թ./
8. «Նոր մոտեցումներ ուսուցիչների պատրաստման գործընթացին: Գործիմաց մոտեցում: Տեսություն և պրակտիկա», /Ձեռնարկ ուսուցիչների պատրաստման համար, Երևան, «Նոյյան տապան», 2004թ./

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն