ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Սամվելի Հարությունյան
05.09.2016

Դասախոս

gevorgyanhakob24@aspu.am

Դասախոս/Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2011-2015թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ասպիրանտուրա, Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոն: (Ատենախոսության թեմա «Երիտասարդների նպատակային դիրքորոշումների և սոցիալական սպասումների ազդեցությունը ինքնագնահատականի վրա»)
2008-2010թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, մասնագիտացումը՝ տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, որակավորումը՝ հոգեբան-մանկավարժ:
2004-2008թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետի բակալավրիատ, մասնագիտացումը` հոգեբանություն և մանկավարժություն, որակավորումը` հոգեբան մանկավարժ

Աշխատանքային փորձ
2013 թվականից առ այսօր՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

2010-2015 թթ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

2008-2015 թթ. Լ.Արիսյանի անվան թիվ 127 ավագ դպրոցի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տարիքային հոգեբանություն, Զարգացման հոգեբանություն, Մանկավարժական հոգեբանություն, Նախադպրոցականի հոգեկանի զարգացման հիմնախնդիրներ, Կրտսեր դպրոցականի հոգեկանի զարգացման հիմնախնդիրներ, Հերոնտոհոգեբանություն, Ներառական կրթություն, Նախադպրոցականի հոգեբանական թրեյնինգներ

Մագիստրատուրա՝ Հոգեբանամանկավարժական առարկաների դաս.մեթոդիկա, Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն, Քանակական մեթոդները հոգեբանության մեջ, Հոգեբանական ծառայության կազմ.նախ.կրթ.հաստատությունում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, բարձրագույն կրթություն, կրթության հոգեբանությույն, դպրոցի հոգեբանություն, մանկավարժական կոմպետենտություն, քանակական և որակական հետազոտություններ, տվյալների վիճակագրական վերլուծություն, ներառական կրթություն, երեխաների նկատմամբ բռնությունների կանխարգելում, սոցիալական հոգեբանություն, սոցիալական սպասումներ և նպատակադրում:

Վերապատրաստումներ
1. Հուլիս 6-10, 2015թ՝ «Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն և պրակտիկա» թեմայով ամառային դպրոց (30 ժամ), CRRC Armenia
2. Փետրվար 16-19, 2015թ. Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ.վարկածների ստուգում թեմայով վերապատրաստում: CRRC Armenia
3. Հունիսի 8-17, 2011թ. Հանրակրթական դպրոցների հոգեբանների վերապատրաստման դասընթացներ: Կրթության ազգային ինստիտուտ:
4. Հունիսի 24-25, 2010թ. «Հոգեբանի աշխատանքը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց: World vision Armenia: USAID from the American People.
5. Sept-Dect 2006.- Full participation and successful conpletion of the newly piloted course “The feminist literary theory and critisism” in the framework of OSI Assistance Foundation in close cooperation with Belgrade`s Women`s Studies Center (Cerbia and Montenegro) held at Armenian State Pedagogical University after Kh.Abovyan. Yerevan, Armenia.
Հրապարակումներ
1. Арутюнян Н.С. Особенности влияния сетевого взаимодействия на ожидания первокурсников. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Сетевое взаомодействие как форма реализации государственной плитики в образовании». Челябинск, 2015, Ст. 310-313
2. Հարությունյան Նաիրա Առաջին կուրսեցիների սպասումների առանձնահատկությունները կրթական ինտեգրացիոն գործընթացների ենթատեքստում «Современные проблемы развития науки и образования» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2014.-371 էջ, էջ 266-271
3. Հարությունյան Ն.Ս. Առաջին կուրսեցիների սպասումների բովանդակային առանձնահատկությունները // Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014. - 492 էջ.; էջ 326-329:
4. Հարությունյան Ն. «Մանկավարժների ռեֆլեքսիվության գնահատման և զարգացման մեթոդական ուղեցույց», Մանկավարժ, Երևան 2013, 40 էջ:
5. Հարությունյան Ն. «Չափահասների ռեֆլեքսիվության և սպասումների հարաբերակցումը» Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Մանկավարժ 2013, 143 – 146 էջ
6. Арутюнян Н.С., Саргсян В.Ж., Малоян З.А., Жизненные цели в восприятии студентов,.Материалы международной конференции “Модернизация непрерывной педагогической практики и внедрение механизмов организации в системе высшего педагогического образования ”Ереван, 2013, с. 229-235
7. Ապագա մանկավարժների միջմշակութային կոմպետենտության սոցիալ-հոգեբանական բաղադրիչների փորձարարական ուսումնասիրություն» /համ` Մ. Քելոյան, Թ. Սարգսյան/ - «Տեսական եւ կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 25-ից 27-ը, 2013,ԵՊՀ, Երևան, էջ 192-194,
8. Մանկավարժական պրակտիկան` որպես կրթական վերջնարդյունքներին միտված գործընթաց» - Միջազգային գիտաժողով «Անընդհատ /շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում» խորագրով, հուլիսի 1-5, ՀՊՄՀ, Երևան, (համ. Մ.Ավագյան, Թ. Սարգսյան) 2013 թ.
9. «Պիգմալիոնի էֆեկտի կիրառության հոգեբանական առանձնահատկությունները մանկավարժական գործունեության ընթացքում» - Միջազգային գիտաժողով «Անընդհատ /շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում» խորագրով, հուլիսի 1-5, ՀՊՄՀ, Երևան, 2013 թ.
10. Ընտանիքում երեխաների նկատմամբ բռնությունների օբյեկտիվ անբարենպաստ գործոններ ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու 14, 2012թ Էջ 25-29 (համ. Լ.Քուրքչյան)
11. Մանկավարժի մասնագիտական և անձնային կոմպետենցիաների դերը հանրակրթական դպրոցում վարքային խնդիրներ ունեցող սովորողների հետ աշխատանքում, "Հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկներում" միջազգային գիտաժողովի նյութեր , Երևան 2012, էջ 178-188:
12. Մասնագիտական գործունեության ինքնագնահատման մեթոդական հիմնախնդիրը մանկավարժական պրակտիկայուն, Գիտական հոդվածներ (հոգեբանություն) Վանաձոր: ՙՍԻՄ տպագրատուն՚, 2011, էջ 86-98

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-0833-0851 

Լեզուներ՝ ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (ազատ հաղորդակցում), գերմաներեն (A2)