ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զարուհի Վարդանի Հարությունյան
19.02.2016

Դասախոս

harutyunyanzaruhi56@aspu.am

Դասախոս/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական ամբիոն

Կրթություն

2011- առ այսօր ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի Լոգոպեդիայի և վերականգնողական ամբիոն հայցորդ

2010- 2013թթ.՝ Ամստերդամի կրառական գիտությունների համալսարան, Եվրոպական մագիստրատուրայի ակադեմիա Էրգոթերապիա գիտության մագիստրոս

2004 – 2007թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ և Էրգոթերապիայի բարձրագույն կրթության եվրոպական ցանցի հետ համատեղ կրթական ծրագրի մասնակցություն Էրգոթերապիայի բակալավրի կոչում

2001 – 2003թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի, Հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժին Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոսի կոչում

1997 – 2001թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, Հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժին Սոցիալական աշխատանքի բակալավրի կոչում

Աշխատանքատանքային փորձ

2013 - 2015թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ”Հասարակության հասանելիություն կրթության առանձնա¬հատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց համար”, TEMPUS ծրագրի շրջանակներում դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացավար
2011- 2012թթ.՝ Մայիս Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում Ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման աշխատանքային թիմի անդամ
2010 - 2012թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Կարիերայի կենտրոնի ստեղծման աշխատանքային խմբի անդամ /Շնորհակալագիր աշխատանքներին աջակցություն ցուցաբերելու համար/
2007- առ այսօր՝ «Էրգոթերապիստների հայկական ասոցիացիա» ՀԿՆախագահ
2008 – առ այսօր՝ Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն Էրգոթերապիստ

2006 – առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Լոգոպեդիայի և վերականգնողական ամբիոն դասախոս

2001 – 2009 “Առաքելություն Հայաստան” ԲՀԿ, սոցիալական աշխատող, սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզոր, ծրագրի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ

Մասնագիտական հմտություններ և վերլուծություն էրգոթերապիայում
Էրգոթերապիայի տեսական մոդելներ և աշխատանքայինկառուցվածքներ
Կենսամեխանիկական աշխատանքայինկառուցվածք
Գործունեության կատարման ընթացիկ մոդել
Էրգոթերապիան նյարդաբանականոլորտում
Աշխատանքային կառուցվածքները էրգոթերապիայում
Էրգոթերապիայի փիլիսոփայական հիմունքներ
Մոդելների համեմատական վերլուծություն
Էրգոթերապիան ծերաբուժության ոլորտում
Էրգոթերապիան աուտիզմի կլինիկայում
Նախագծային աշխատանք էրգոթերապիայում
Աշխատանքային կառուցվածքների պրակտիկ կիրառումը և վերլուծությունը
Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ /էրգոթերապիան ներառական կրթության համակարգում/

Վերապատրասնումներ
2015թ նոյեմբեր 28-29 ՀՀ Բժշկասոցիալական փորձաքննության բարեփոխումներ, վերջին զարգացումներ սեմինար, Հայաստան
2015թ նոյեմբեր Այց Բելգիա Արտեվելդե համալսարան ներառական կրթության բարեփոխումների և էրգոթերապևտիկ միջամտության փորձի փոխանակման ուսումնասիրություն
2014թ նոյեմբեր Այց Խորվաթիա «Մալի Դոմ» տեսողական և համակցված արատներով երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն փորձի փոխանակման ծրագրով
2014թ հոկտեմբեր 2-4 Մանկաբուժության ոլորտում Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սեմինար վերապատրաստում,ԱրԲեՍ առողջական կենտրոն
2014թ մայիս 5-7 Էրգոթերապիայի երկրորդ համակովկասյան գիտաժողովի կազմակերպչական և անցկացման աշխատանքների կատարում Էրգոթերապիան ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում թեմայով ելույթ
2011 մայիս Ձեռքի Թերապիա Արաբկիր Բժշկական կենտրոն, Երևան, ՀՀ
2010 նոյեմբեր Խարբերդի մանկատան դայակների վերապատրաստում Հոլանդիա, Ամստերդամ

2008 Գենդերային, տարիքային, սեռային բռնուն փախստականների և ներքին տեղահանված բնակչության շրջանում”, Թբիլիսի, ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակ

2007 Մասնակցային գնահատման մեթոդի կիառումը` ժամանակավոր կացարաններում բնակվող փոխսկանների կարիքների վերհանման և գնահատման համար”, Հայաստան, ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակ

2006 Համյանքային զարգացման ծառայություններ մտավոր անկարող անձանց համար” Խաղաղության կորպուս, Հայաստան

2005 Առաջնորդություն և Կառավարում դասընթաց Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ, Երևան, Հայաստան

2005 Ծրագիր առաջարկների կազմում Թրենինգ և Զարգացում ՍՊԸ Երևան, Հայաստան

2003 Ուսուցում դասավանդողների համար Սոցիալական աշխատանք 2003, Կրթական ծրագիր AED-ի ֆինանսավորմամբ

2001 Փախստական կանանց գենդերային հիմանհարցերը Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ

Հրատարակումներ
1. Социальная реабилитация детей инвалидов- Ժողովածու նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, 2009թ, նոյեմբերի 19-21, I ՊՐԱԿ, Երևան <<Մանկավարժ>> 2010, էջ 153 - 155
2. Էրգոթերապիան որպես տարեցների կյանքի որակի բարձրացման միջոց - «Մանկավարժություն» Գիտամեթոդական ամսագիր # 1, 2012թ, էջ 48-53
3. Բազմամասնագիտական թիմային աշխատանքը որպես ներառական կրթության արդյունավետ կազմակերպման նախապայման - «Մանկավարժություն» Գիտամեթոդական ամսագիր # 7, 2013թ, էջ 21-25
4. Система инклюзивного образования в Армении и роль эрготерапии в этой системе - Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения детства Часть 1, Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 17 -18 апреля, 2014г.), Новосибирск 2014, стр. 104-106
5. Էրգոթերապևտիկ միջամտությունը ներառական կրթության համակարգում - Ուսումնագործնական Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատարակություն 2015թ, 48 էջ
6. Էրգոթերապևտիկ միջամտությունը դպրոցում. մասնագիտական աջակցության ապահովում կրթական միջավայրում - «Մանկավարժություն» Գիտամեթոդական ամսագիր # 3, 2015թ, էջ 25-31
7. Հասանելի կրթական միջավայր ապահովելու էրգոթերապևտիկ միջամտության ուղիները - Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 2015, 48-51

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5721-8858

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն