ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Սերգեյի Սարգսյան
15.02.2016

Մանկ.գիտ.թեկն., ասիստենտ

sargsyanhasmik@gmail.com

Մանկ.գիտ.թեկն.,ասիստենտ/ Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության

Կրթություն՝

2011-2013թթ. ԳԱԱ Գիտակրթական Միջազգային կենտրոն, հոգեբանության ֆակուլտետ <<Ընդհանուր հոգեբանություն>> բաժին, ստացել մագիստրոսի աստիճան:
2013թ.ձևակերպվել եմ << Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության>> ամբիոնի հայցորդ:
Ատենախոսության թեման է` Մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման մանկավարժական պայմանները: Հանձնել մասնագիտական որակավորման քննություններ:
2014թթ 17.01.2014թ-ին ներկայացրել եմ գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, որը համապատասխանում է ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 7-րդ կետի պահանջներին և ԺԳ.00.02 <<Մանկավարժության պատմություն և տեսություն>> մասնագիտության թվանիշին:
Ներկայացված ատենախոսությունը երաշխավորվել է հրապարակային պաշտպանության 020 մասնագիտական խորհրդում

Աշխատանքային փորձ`
2000թ.-իցաշխատել եմ Ա.Պ .Չեխովի անվան դպրոցւմ որպես լոգոպեդ
2018թ.-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2008թ-ից առ այսօր Ն.Զարյանի անվան հիմնական դպրոցում որպես լոգոպեդ:

Կարդացվող դասընթացներ՝

Դասավանդման փորձ`
Զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների հետ տարվող շտկողական աշխատանքների մեթոդիկա, :Հոգեբանական օգնությունը հատուկ հոգեբանության մեջ:
Ներառական կրթություն:Խոսքային խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ տարվող շտկողական աշխատանքներ:

Մագիստրատուրա`

Ընտրովի դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Զարգացման բազմակի խանգարում ունեցող երեխաների կրթության հիմնահարցեր, Մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման մանկավարժական պայմանները, Ներառական կրթություն, Հատուկ մանկավարժություն, հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստում՝

Գերմանիայի մասնագետների կողմից կազմակերպված ՛՛Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգման մեթոդների ուսուցում՛՛լոգոպեդների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացին:
Մասնակցել եմ ՛՛Մոնտեսսորի-մեթոդ զարգացման տեխնոլոգիաներ՛ ՛ սեմենարի:
<<PECS>>-ի խորացված դասընթացի
<<SAND LAND>> Ավազաթերապիայի հիմունքների ինտերակտիվ դասընթաց
<<SGMF>> << Պարային թերապիա>> դասընթաց

Վերապատրաստումներ ԵՊՀ-ում`
<<Արտ-թերապիայի բազային տեխնիկաներ>> գործնական դասընթաց
<<Արտ-թերապևտիկ աշխատանք խոսքայւն անգիտակցականի հետ>> գործնական դասընթաց
<<Սթրեսի կառավարման և հաղթահարման մեխանիզմները>> գործնական դասընթաց

Միջազգային սեմինարներ`
<<Cognitive, Perceptive and Intersubjestive Specifations of Autism. Cognitive and Psychodynamic Perspectives>>
<<Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care>>

Ընտրովի տպագրումներ

1.Սարգսյան Հ.Ս.Подготовка учащихся младших классов (вспомогательной)специальной школы к усвоению умений планировать свою работу.// Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն» գիտա-մեթոդական ժողովածու #6, Երևան 2007, էջ 160-163:
2. Սարգսյան Հ.Ս.Особенности свободной игровой деятельности учащихся 1-3 классов (вспомогательной) специальной школы.
« Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնադիրներ>>Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես #2, Երևան 2008, էջ 45-48:
3.Սարգսյան Հ.՚Ս՚. Особенности и этапы реализации инклюзивного образования / Մանկավարժության և հոգոբանության հիմնադիրներ/ Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես #3 Երևան 2009, էջ 28-31:
4.Սարգսյան Հ.Ս.Своеобразие мыслительной деятельности умственно отсталых младших школьников. Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱՐՊՀ Հիմնադրման 40-ամյակին ՊՐԱԿ.ք Ստեփանակերտ 2009 թ.
5.Սարգսյան Հ.Ս.Уровень сформированности навыков самообслуживания у детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта./Մխիթար Գոշ/ Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Վն.2013, էջ 77-81:

6.Ռոբերտ Ազարյան, Սարգսյան Հասմիկ
Исследование уровня информированности учителей в вопросах воспитания самообслуживания у младших школьников с легкой и умеренной степенью умственно отсталости, Մխիթար Գոշ «Գիտական հոդվածներ» 2017 էջ 18-22

7. Սարգսյան Հասմիկ Սերգեյի
Изучение практики воспитания самообслуживания у детей с легкой и умеренной степенью умственной отсталости в условиях школьного обучения, Զանգակ հրատարակչություն 2018 .էջ 68-73

8.Սարգսյան Հասմիկ Սերգեյի
Теоретические аспекты и практические пути обучения навыкам самообслуживания младших школьников с легкой и умеренной степенью умственной отсталости, Մխիթար Գոշ 2018.էջ 18-22

Օտար լեզուների իմացություն` ռուսերեն, անգլերեն