ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հովհաննես Մանվելի Սարգսյան
05.02.2016

Մասնագետ

sargsyanhovhannes-1@aspu.am

Դեկանատի մասնագետ /Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատ

Կրթություն
2022 թ. հուլիսից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ:
2021 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզու և գրականության բաժին: Շնորհվել է գերազանցության դիպլոմ՝ մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան: Պաշտպանվել է «Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն աշխատության» դաստիարակչական արժեքը» մագիստրոսական թեզը՝ գերազանց:
2017թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզու և գրականություն բաժին: Շնորհվել է ուսուցիչ, մանկավարժության բակալավրի աստիճան:Պաշտպանվել է «Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» աշխատության ուսուցումը ավագ դպրոցում» ավարտական աշխատանքը՝ գերազանց:
1998-2008 թթ. Երևանի թիվ 195 միջնակարգ դպրոց:

Աշխատանքային փորձ
2019թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատի մասնագետ:
2021 – 2023 թթ.՝ համատեղության կարգով Երևանի «Մարի Իզմիրլյանի անվան» մանկատան գրադարանավար:
2021-2023 թթ. Հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ Երևանի «Scholar» ուսումնական կենտրոնում:
2016-2017թթ.՝ ՀՀ Ոստիկանության ՊՊԳՎ կենտրոնական պահպանության բաժնի հրաձիգ:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնագիտական բնագավառի նորություններ.հայ հին և միջնադարյան, նոր շրջանի գրականություն, արտասահմանյան գրականություն:

Հրապարակումներ
1. Ղազար Փարպեցին Ղևոնդ Ալիշանի աշխատություններում, Ղազար Փարպեցի: Հոդվածների ժողովածու.-Երևան, Լուսակն, 2023, էջ 80-87:
2. Հաճելի հիշողություններ, Հայագիտական հանդես: Հավելված՝ նվիրված պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյանի հիշատակին, Երևան, 2023, էջ 17-20: https://aspu.am/website/images/journal/%20%20-%20.pdf
3. Գրադարանավարի գործունեությունը մանկատներում և խնամքի կենտրոններում՝ ԿԱՊԿ (Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք) ունեցող անձանց հետ աշխատելիս, «Բանբեր Հայաստանի գրադարանների» գիտամեթոդական հանդես, Հատուկ թողարկում, Երևան, «Գիրք» հրատարակչություն, 2023, էջ 111-116: https://dspace.nla.am/items/424fcc5f-faaa-414c-8432-779bebbea143
4. Ներսես Շնորհալու «Վիպասանություն» երկը և Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն»-ն ըստ Ղևոնդ Ալիշանի, Ներսես Շնորհալի: Հոդվածների ժողովածու.-Երևան: Լուսակն, 2023, էջ 79-88:
5. Նոր ուսումնասիրություն արդի հայ բանաստեղծության վերաբերյալ, Էջմիածին ամսագիր, ԺԱ 2022, նոյեմբեր, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչություն, էջ 148-151: file:///C:/Users/user/Downloads/344215__2022_.pdf
6. Մովսես Խորենացին Ղևոնդ Ալիշանի «Սիսական» աշխատությունում, Գիտական ընթերցումներ: Հասարակական գիտություններ: Հոդվածների ժողովածու.-Ստեփանակերտ: ԱրՊհ հրատ., 2022, էջ 54-58: file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202022.pdf
7. Мовсес Хоренаци в труде «Айапатум» Г. Алишана, Endless light in Science, Международный научно-практический журнал, Алматы, Казахстан, 2022, стр. 278-282՚՚ file:///C:/Users/user/Downloads/movses-horenatsi-v-trude-ayapatum-gevonda-alishana.pdf
8. «Ողբ» - ի ժանրը Նաղաշ Հովնաթանի տաղերում - Նաղաշ Հովնաթան, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, Լուսակն 2022, էջ 91-99: https://aspu.am/website/images/files/6d577a34.pdf
9. Хачатур Абовян и современные педагогические требования - Современная педагогика и психология : проблемы и перспективы : Материалы IV Международной студенческой научно – практичесой конференции, Тверь, 2021, стр. 52-57. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45650067
10. Նիկողայոս Ադոնցը Մովսես Խորենացու գնահատող - Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզանդագետ և հայագետ, Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Նիկողայոս Ադոնցի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին, Երևան, 2021, էջ 86-98: https://aspu.am/website/images/files/%20%20%20%20%20%20%20%20-%20%20.pdf
11. Ալիշանը Խորենացու մասին – Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ (Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին), Երևան, 2020, էջ 136-145: https://aspu.am/website/images/files/%20%20%20-%20%20.pdf
12.Ներսես Շնորհալու հանելուկների գրական և ճանաչողական արժեքը - Հայագիտական հանդես, 2(46), Հավելված, Երևան, 2020, էջ 3-14:
13.Արվեստագետի երկվությունը` իբրեվ հոգեբանական քննության ձև (Վահան Թեքեյան, Զարեհ Խրախունի) – Հայագիտական հանդես, 2(44), Հավելված, Երևան, 2019, էջ 33-39:

Վերապատրաստումներ, ֆորումներ
1. 01.03.2024-16.03.2024 – РФ, Сочи, Москва, Челябинск - Всемирный молодежный фестиваль, Сертификат участника.
2. 27.12.2023 – РФ, Санкт-Петербург – Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку, Уровень ТРКИ (B 1).
3. 27.11.2023 – 08.12.2023 – РФ, Ставрополь – Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной проффесиональной программе «Интенсификация процесса обучения рускому языку», - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт», 11.12.2023.
4. Հուլիս-հոկտեմբեր 2023, Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ. դասավանդման մեթոդաբանություն. 12-շաբաթյա համակցված դասընթաց՝ հիմնված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից երաշխավորված Curriculum GlobALE չափորոշչի վրա, Դի-Վի-Վի Ինթերեյշնալի հայաստանյան գրասենյակ – Հավաստագիր:
5. 19.09.2023-22.09.2023 – РФ, Ставрополь – Сертификат о принятье участия в Россиско-Армянском молодежном форуме, Министерство Науки и высшего образования РФ, Министерство Образования, Науки, культуры и спорта РА, СКФУ.
6. 01.07.2023-04.07.2023 – EDU Armenia համահայկական գիտակրթական աշխատաժողով-խոսնակ:
7. 20.06.2023 – Արագածոտնի պատմամշակութային նկարագիրը՝ գիտաժողով, Թալին, Սասնաշեն – Վկայական:
8. 24.10.2022-25.10.2022 - Удостоверение о повышении квалификации – РФ, Ставрополь, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 08.02.2023.
9. 29.09.2022-30.09.2022 – National Library of Armenia, Yerevan, Armenia – Heritage Preservetion for a sustainable future.
10. 11.08.2022 – 16.08.2022 – Համահայկական հայագիտական օլիմպիադա – աշակերտական խմբի պատասխանատու:
11. 12.05.2022 – 13.05.2022 – 44-օրյա պատերազմում նահատակված ուսանող-ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված գիտաժողով – Հավաստագիր:
12. 10.12.2022 - Research Design: Inquiry and Discovery Course authorized by European Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany– Certificate.
13. 20.12.2022 On Being a Scientist Course authorized by European Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany– Certificate.
14. 17.12.2021 – 25.12.2021 - Повышение квалификации в федеральном государственном образовательном учреждении высшого образования ‘’МИРЭА – Российский технологический университет’’, ,по праграмме “ Организация работы с молодежью на пространстве СНГ”, г. Москва, РФ – Удостоверение.
15. 28.11.2021 – 01.12.2021 - Стажировка “ Организация работы с молодежью на пространстве СНГ”, г. Екатеринбург, РФ – Сертификат.
16. Հոկտեմբեր-նոյեմբեր 2021 - ՀՀ ԿԳՄՍՆ <<Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում>> 64 ժամ տևողությամբ եռափուլ դասընթաց - Վկայական - 24.11.2021:
17. 01.03.2021-12.03.2021 – Elsevier S and T Россия и Восточная Европа – Обучение по модулю для научно – педагогических работников – 18 академических часов.
18. 01.03.2021 – IV Международная студенческая научно-практическая конференция Современная педагогика и психология: проблемы и перспективы. – Сертификат.

Մրցանակներ,շնորհակալագրեր
1. 25.10.2023 – Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ –Ղազար Փարպեցուն նվիրված գիտաժողով - Շնորհակալագիր:
2. 01.07.2023 – 04.07.2023 – ՀՀ ԿԳՄՍՆ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, ՀՄԿ, ԿԶՆԱԿ հիմնադրամ,– - EDU Armenia 2023 համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովին որպես խոսնակ մասնակցելու համար – Շնորհակալագիր:
3. 30.11.2022 – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –մասնագիտական գործունեությունը բարեխիղճ և արդյունավետ կատարելու համար և ՀՊՄՀ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ - Շնորհակալագիր:
4. 24.02.2021 - ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան –Մայրենի լեզվի օրվան նվիրված միջոցառում – Պատվոգիր:
5. 2020 թ. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Լավագույն ուսանող» մրցույթ՝ «Հայագիտության ոլորտի 2-րդ տեղ» մագիստրոսների շրջանում – Հավաստագիր:
6. 20.02.2018 – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –Հայկական առաջին Հանրապետության 100-ամյակին նվիրված համահամալսարանական օլիմպիադա՝ «Ամենաազնիվ քարոզ» - Շնորհակալագիր:
7. 25.11.2016 – ՀՀ Սպորտի և Երիտասարդության հարցերի նախարարություն, Երևանի գրողների միություն, Համահայկական երիտասարդական շարժում ՀԿ – Նուռ-2 համահայկական երիտասարդական գրական 2-րդ մրցանակաբաշխություն – Հավաստագիր:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3481-1915 

Գրական գործունեություն
«Վրեժ» (պատմվածք) - «Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պաշտոնաթերթ», Երևան, 2017 /2/, հրապարակումներ նույն պաշտոնաթերթում, նաև <<Արագած>> մարզային թերթում, «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում, «Ազգ» շաբաթաթերթում, «Գրական թերթ»-ում:

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն