ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արուսյակ Վաչագանի Հովհաննիսյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hovhannisyanarusyak40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

1996-2001թթ.` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ:

1982-1987թթ.` Երևանի Պետական Համալսարան` Բանասիրական ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, Մասնագիտությունը` ԺԳ.00.01- «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն», Ատենախոսության թեման՝ «Երևանի հոգևոր թեմական դպրոցը որպես 19-րդ դարի ազգային մշակույթի կենտրոն»

Աշխատանքայի փորձ

2013թ-ից մինչ օրս Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

2007-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի վարիչ

2002թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

1990-2002թթ. Ռ.Մելիքյանի անվ. երաժշտական-մանկավարժական ուսումնարանում հայոց լեզվի, գրականության և խոսքի մշակույթի ուսուցիչ

1988-1990 թթ.Երևանի թիվ 138 միջ. դպրոցում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

1981-1982թթ. Էջմիածնի թիվ 7 մանկապարտեզում` որպես դաշնակահար:

Կարդացվող դասընթացներ
Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, Տեսական մանկավարժություն, Էթնոմանկավարժություն, Սոցիալական մանկավարժության պատմություն, Մանկավարժական հաղորդակցում, Կառավարման մեթոդաբանություն, Հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմություն, Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, Էթնոմանկավարժություն, Հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմություն, Մանկավարժական հաղորդակցում, Կառավարման մեթոդաբանություն:

Վերապատրաստումներ
2004-2005թթ. մասնակցություն «Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստում», «Քննադատական մտածողության զարգացումը` կարդալու և գրելու միջոցով», «Հայաստանում մանկավարժական կադրերի վերապատրաստում» SORES-ի և IREX-ի կողմից կազմակերպված ծրագրերին:

2004-2005թթ. մասնակցություն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության կրթական մշակութային բաժնի կողմից իրականացվող «Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման ծրագրին»:

2012թ. մասնակցություն Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով կազմված վերապատրաստման դասընթացին:

2006-2010թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից «Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման» ծրագիր որպես` վերապատրաստող դասախոս:

2011-2012թթ Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Ատեստավորման ենթակա դասվարների մասնագիտական զարգացման» վերապատրաստման ծրագրին՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:

2012թ. ՀՀ Ազգային անվտանգության աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագրին՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:

2012թ. ՀՀ ՊՆ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստման ծրագրին՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:

2013-2014թթ. Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման ծրագրին՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:

Անդամակցություն

«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերականի, «Ընտանիք և դպրոց», «Նախաշավիղ» ամսագրերի խմբագրական խորհուրդների անդամ:

ԿԱԻ Տարրական դասարանների մայրենի լեզվի դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների առարկայական հանձնաժողովի անդամ:

ՀՀ նախագահին կից հանրային խորհրդի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի հարցերով ենթահանձնաժողովի անդամ:

Հրապարակումներ

«Հոգեբանամանկավարժական բառարան» , Եր., 2014թ., 254 էջ:

«Մանկավարժական հաղորդակցում», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2011թ., 202 էջ:

«Տեխնոլոգիա առարկայի դասապլաններ», մաս 1, Եր., 2014թ., 55 էջ:

«Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա», ուսումնական ծրագիր, Եր., 2012թ. 47 էջ:

«Ալեքսանդր Մանթաշյանց` մեծ հայն ու բարերարը», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գորիս, 2011, էջ 58-63:

«Հասարակական-մանկավարժական շարժումը և լուսավորական գաղափարները Արևելյան Հայաստանում 19- րդ դ արի 2-րդ կեսին», ԲԱՆԲԵՐ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Պետական լեզվահասարակագիտ. համալսարան, 2/31/, Երևան, 2014թ.:

«Вопросы внедрения системы и подготовки специалистов инклюзивного образования», Сборник научных трудов в честь десятилетнего юбилея профессиональной научно-педагогической деятельности кафедры социологии СПбГЭУ, Cанкт-Pетербургского государственного экономического университета, 2015, ст 79.

Պարգևներ
2007թ.` պարգևատրվել է պատվոգրով Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում մանկավարժական կադրերի պատրաստման գործում ունեցած ներդրման համար:

Լեզուներ՝ ռուսերեն