ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Եվա Լևոնի Հովհաննիսյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hovhannisyanyeva23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2002-2007 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, դիսերտանտ,«Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտություն
2001-2004 ՀՀպետական կառավարման ակադեմիա, պետական ծառայողի որոկավորում, պետական և տեղական ինքնակառավարում մասնագիտությամբ

1996-2001 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության և մանկավարժության բաժին

Գիտական աստճան

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
2009 թ. մարտ 17` թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն ԺԹ.00.05 «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ
Թեկնածուական թեզի թեմա՝ «Հատուկ դպրոցի սաների իրավահարաբերությունների ձևավորումը որպես նրանց ռեսոցիալիզացիայի վձռորոշ գործոն», 060 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2014 թվականի սեպտեմբերի 2-ից - Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
2009-2014թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2003-2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2001-2003թթ. Երևանի Թեթև արդյունաբերության պետական քոլոջ, հոգեբանության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ էթնոհոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Կոնֆլիկտաբանություն, Մասնագիտական ներածություն, Զինվորական գործունեության հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, ընտանիքի հոգեբանություն
Վերապատրաստումներ
2015 թվական Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» խորագրով վերապատրաստում, վկայական
2009թ. «Նոր միտք» հոգեբանական հասարակական կազմակերպություն «Հոգեբանական խորհրդատվական հմտությունների մարզում» Գործնական հատուկ դասընթացներ, վկայական
2008թ.08.10 «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն» հկ, Հաղորդակցման հմտություններ» դասընթաց, վկայական
2007թ. Օգոստոսի 28-31 Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Կրեդիտային համակարգը և բուհական կրթությունը» վերապատրաստման դասընթաց վկայական

Հրապարակումներ
1. Հատուկ դպրոցի սաների ռեսոցիալականացումը կրթադաստիարակչական գործընթացի արդիականացման պայմաններում, Կրթական բորեփոխում¬ների հոգեբանական հիմնահարցեր: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Աղավնաձոր 15-16 նոյեմբերի, 2008, Երեվան, «Մանկավարժ» էջ 147-152
2. Հատուկ դպրոցի սաների իրավահարաբերությունների ախտորոշման և վերասոցիալականացման գործընթացի առանձնահատկությունները, «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, 23-24 հոկտեմբեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ113-116
3. Личностное и профессиональное развитие преподавателя-педагога-психолога в системе непрерывного образования. Основные проблемы послевузовского и непрерывного образования, Министерство образования и науки, Армянский Государственный Педагогический университет им. Х. Абовяна, Кафедра послевузовского и непрерывного образования ЮНЕСКО, сборник статей Международной наичной конференции 26-28 апреля, 2010, С. 318-323, համահեղինակներ՝ Լ. Արամյան Ս. Մակիչյան
4. Դեռահասների իրավախախտումների պատճառների բացահայտումը որպես շեղվող վարքի կանխարգելման միջոց, Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները Գիտական հոդվածների ժողովածու-2(18)Երևան 2013 էջ 225-231
5. Օրինախախտ դեռահասների վերասոցիալականացման գործընթացի որոշ առանձնահատկությունները Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները Գիտական հոդվածների ժողովածու-3(19)Երևան 2013 էջ 163-167
6. Էթնիկական հոգեբանություն դասընթացի ուսումնական ծրագիր, մեթոդական ուղեցույց Երևան 2013, 53 էջ:
7. «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիր ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի համագործակցություն Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի <<Մանկավարժություն և հոգեբանություն» կրթական ծրագիր /մասնագիր և առարկայական նկարագրեր/ <<Մասնագիտական մերածություն» Երևան, հեղինակային հրատարակություն 2013
8. «Հատուկ դպրոցի սաների իրավահոգեբանական մշակույթի զարգացման ծրագիրվ», ՀՀ ԿԳ Ազգային բարեփոխումների ինստիտուտ,/ ՊՈԱԿ /«Նախաշավիղ», էջ 48-54 2015թ.
9. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ, ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 30 նոյեմբերի–4 դեկտեմբերի 2015 թ. ԾՐԱԳԻՐ ԵՐԵՎԱՆ–2015 հանձնված է տպագրության
10. Проблемы судебно-психологической экспертизы эмоциональных состояний ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 30 նոյեմբերի–4 դեկտեմբերի 2015 թ. ԾՐԱԳԻՐ ԵՐԵՎԱՆ–2015 հանձնված է տպագրության

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն