ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Վասիլիի Հովսեփյան
10.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

hovsepyanlilit02@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2002-1998թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա, 1993-1998թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու 2004թ.-ից, Ժ. 01. 01 – Հայ դասական գրականություն. «Երգ երգոց» գրքի միջնադարյան հայկական մեկնությունները (թարգմանական և ինքնուրույն). Ե.-ԺԵ. դարեր»
Աշխատանքային փորձ՝ 2012թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, 2009-2012թթ. հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, 2003-2009թթ. նույն ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ հայ գրականության պատմություն (հայ հին և միջնադարյան գրականություն), հայոց լեզու և գրականություն (հայ գրականություն), հայ ժողովրդական բանահյուսություն

Մագիստրատուրա՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության հիմնական ուղղություններն ու ժանրերը, ընտրովի դասընթաց (Գրիգոր Նարեկացի), գեղարվեստական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները

Վերապատրաստումներ

«Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունացման ապահովման» ծրագրի շրջանակներում «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու»
13. 04.-07. 05 2015թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց (60 ժամ): Հավաստագիր՝ N 0085-15
23. 10. 2012թ «Մանկավարժներն ընդդեմ ՁԻԱՀ-ի» սեմինար-վարժանք:

Հրապարակումներ 
1. Անանիա Շիրակացու խնդիր հանելուկները, Անանիա Շիրակացի, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 44-68
2. Մեկնողական գրականության քրեստոմատիա, Ավետարանական առակների մեկնություններ (բնագիր), Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2013, էջ 17-549
3. Ստեփանոս Օրբելյանի պատմության գեղարվեստական հատվածների աշխարհաբար թարգմանությունը, Գրաբարյան բնագրերի դասական թարգմանիչը, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 27-53
4. Առած-ասացվածքները Հովհ. Շիրազի քնարերգության մեջ, Հովհաննես Շիրազը և ժողովրդական բանահյուսությունը, Ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 25-45
5. Հրաշապատում հեքիաթի տարրերը «Սասնա ծռեր» էպոսում, Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական էպոսը, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 22-42
Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն