ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վարդուհի Սուրենի Հովսեփյան
15.02.2016

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hovsepyanvarduhi13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն 
2000-2003թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1996-2000թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի քիմիայի բաժին

Գիտական աստիճան
2006թ. Քիմիական գիտությունների թեկնածու, (Ներմոլեկուլային 1,5-հիդրիդային տեղաշարժը պրոպարգիլային տիպի խմբեր պարունակող չորրորդային ամոնիումային աղերի Ստիվենսի 3,2-վերախմբավորման արգասիքներում և դրանց հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրումը) Բ. 00. 03 – «Օրգանական քիմիա» և Բ. 00. 10. «Կենսօրգանական քիմիա» մասնագիտություններով, 010-մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2014թ.՝ ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար
2013թ.՝ ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2012-2016թթ.՝ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի՝ գիտության և հետբուհական կրթության գծով փոխդեկան
2011-2013 թթ.՝ Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2007-2011թթ.՝ ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1997-2004թթ.՝ ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնին կից գիտական խմբում կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ կենսաբանական քիմիա, օրգանական քիմիա, վիտամինների քիմիա,
Մագիստրատուրա՝ կենսակատալիզ, մատրիցային կենսասինթեզներ, կենսօրգանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Չորրորդային ամոնիումային աղերի հակամանրէային ակտիվություն, հիդրիդային տեղաշարժ, ներմոլեկուլային վերախմբավորումներ, մատրիցային կենսասինթեզներ

Վերապատրաստում 2015թ. «Մակարդակի նախագծում և որակավորման բնութագրիչներ», Լինշյոպինգ, Շվեդիա, ARMENQA Project

Հրապարակումներ

• N.G. Hobosyan, V.S. Hovsepyan, A.V. Babakhanyan, S.A.Hovakimyan. Synthesis of 1,2,3-trichloro-5-(2-сhloroethoxy)-2-pentenes derivatives. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. N5. P128-132.
• Овакимян С.А, Обосян Н.Г., Овсепян В.С., Бабаханян А.В. Синтез и изучение антимикробной активности 1,4-бисаммониевых солей, содержащих общую непредельную группу. Естественные и математические науки в современном мире / Сб. ст. по материалам XXIII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. N10 (22) С. 78-84.
• Ն. Գ. Հոբոսյան,Ս.Ա. Հովակիմյան,Վ. Ս. Հովսեփյան, Ապագա մանկավարժ-քիմիկոսների մասնագիտական կոմպետենտությունների ձևավորման տեսական հիմունքները: Համահայկական բնագիտական կրթական 4-րդ գիտաժողով: Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: Երևան 2014թ. Էջ 112-114:
• С. А. Овакимян, Н.Г. Обосян, В. С. Овсепян, А. В. Бабаханян Особенности современного химического образования в Армении. Химия и химические образованиве. ХХI век. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Владикавказ. 2014. С 357-360.
• С. А. Овакимян, В. С. Овсепян, А.В. Бабаханян Изучение перегруппировки аммониевых солей, содержащих замещенную пропин-2-ильную группу. Сборник VIII Международной заочной научно-практической конференции // Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии Москва 2013. N8(8), 67-70.
• Հովսեփյան Վ. Ս. Հովակիմյան Ս. Ա. Նուկլեինաթթուներ. Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2013, 100 էջ:
• Վ.Հովսեփյան Ներմոլեկուլային հիդրիդային տեղաշարժը ալկին-2-իլ խումբ պարունակող ամոնիումային աղերի 3,2-վերախմբավորման արգասիքներում:Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2012, III պրակ, 164-168էջ:
• С. Овакимян, В. Овсепян, А. Бабаханян, Перспективы и результаты использования информационных технологий при обучении химии в педагогическом ВУЗе.
• Ж. Р. Бабаян, В. С. Овсепян, С. А. Овакимян, А.В. Бабаханян / Антимикробные средства на основе четвертичных аммониевых соединений, содержащих непредельные группы. III научная конференция армянского химического общества (с межд. участием). Успехи в области органической и фармацевтической химии. 2012г. Ереван. Ст. 90.

Լեզուներ՝  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն