ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ինեսսա Նորայրի Սիրեկանյան
01.02.2016

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

sirekanyaninessa13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 1999-2004թթ. Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ք. Վանաձոր, ՀՀ, 2004

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու՝ ֆիզիկական քիմիա մասնագիտությամբ, ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ, 2015
Թեկնածուական ատենախոսության թեման. «Միզանյութի նոր տիպի ածանցյալների, պոլիմերների, խելատային կոմպլեքսների ստացման կինետիկական օրինաչափությունները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները»

Աշխատանքային փորձ
2013-ից Լաբորանտ, կենսաքիմիայի, ֆիզիկական քիմիայի և քիմիական տեխնոլոգիայի լաբորատորիա, Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ

Քիմիական փորձերի կահավորում և ցուցադրում

2012-2013
Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդական միավորման նախագահ, Ջրաշենի միջն, դպրոց, Արարատի մարզ, ՀՀ
• դպրոցում բնագիտամաթեմատիկական առարկաների ուսուցման մշտադիտարկում և համակարգում, ուսուցիչներին անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական օժանդակության տրամադրում
2006-2013 Քիմիայի, կենսաբանության և շախմատի ուսուցիչ, Ջրաշենի միջն. դպրոց, Արարատի մարզ, ՀՀ
• կենսաբանության և քիմիայի դասավանդում, 7-12-րդ դասարաններ
• շախմատի դասավանդում, 2-3-րդ դասարաններ
2008-2010 Քիմիայի մասնագետ, բնագիտական կրթության գիտահետազոտական բաժին, Կրթության Ազգային Ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ
• Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների և տարբեր երկրների կրթական համակարգերի վերաբերյալ գրական աղբյուրների (հիմնականում անգլալեզու) ուսումնասիրություն և վերլուծություն ու համեմատական զեկույցի պատրաստում
• ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում գործող քիմիայի դասագրքերի վերլուծություն (7-8-րդ դասարաններ), ՀՀ քիմիական կրթության ստանդարտների ու չափորոշիչների և քիմիայի դասագրքերի հետ դրանց համապատասխանության ուսումնասիրություն և այլն

Վերապատրաստումներ
2012 Կենսաբանության ուսուցչի աթեստավորում, ԿԱԻ-ի Արարատի մասնաճյուղ, ք. Արտաշատ, ՀՀ
2011 «Շախմատ» ուսումնական առարկայի դասընթաց՝ դպրոցում շախմատի դասավանդման իրավունքով, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիա, ք. Երևան, ՀՀ
2010 Դպրոցում «Առողջ ապրելակերպ» (միամսյա դասընթաց) դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստում, ԿԱԻ, ք. Ծաղկաձոր, ՀՀ

Հրապարակումներ
1. M. L. Yeritsyan, I. N. Sirekanyan New nitrogen containing derivatives of glycol and components on their basis // Proceedings of the YSU, Chem-Biology series, №3, p. 33-38, 2015
2. И. Н. Сиреканян, А. В. Калантарян, Г. В. Акопян, М. Л. Ерицян Сополимеризация акрилловой кислоты с акриламидными производными биурета // Журн. прикладной химии, С. Петербург , №10, с. 1526-1530, 2014
3. I. N. Sirekanyan Some physicochemical options of chelate with biuret and cadmium // Proceedings of the YSU, Chem-Biology series, №3, p. 55-57, 2014
4. M. L. Yeritsyan, I. N. Sirekanyan, L. N. Yeritsyan Magnetic susceptibilities and moments of nitrogen containing chelates // Proceedings of the YSU, Chem-Biology series, №2, p. 36-38, 2014
5. И. Н. Сиреканян, Г. В. Акопян, М. Л. Ерицян Полимер-минеральные сорбенты на основе акриловой кислоты и производной акриламида // Физико-химия полимеров, вып. 19, Тверь, 2013, С. 366-370
6. И. Н. Сиреканян, Р. Н. Енгибарян, А. Г. Хачатрян, М. Л. Ерицян Ненасыщенные реакционноспособные производные биурета // Ученые записки, изд. Ереванского государственного университета, №2, 2009 г., С. 27-30
7. Ի. Ն. Սիրեկանյան Միզանյութի չհագեցած բիսածանցյալներ // ՀՊՄՀ հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված ժողովածու, Երևան, 2008 թ., էջ 176-178
8. Ի. Ն. Սիրեկանյան, Մ. Լ. Երիցյան Բիուրետի հիման վրա ստացված կոմպլեքսներ // ՀՊՄՀ հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված ժողովածու, Երևան, 2008 թ., էջ 169-171
9. И. Н. Сиреканян, Э. П. Сафарян, С. С. Геворкян и М. Л. Ерицян Реакционноспособные производные биурета и комплексы на их основе // Хим. Жур. Армении, т. 60, №3, Ереван, 2007 г., С. 486-491
10. И. Н. Сиреканян, Э. П. Сафарян, С. С. Геворкян, М. Л. Ерицян Модификация 1,3,5- трисметилолизоцианурата // Вестник инж. акад. Армении, №2, 2006, изд. Ереван, С. 303-306

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն