ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ջանիբեկ Լիպարիտի Սրապիոնյան
06.09.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ

srapionyanjanibek06@aspu.am

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
դոցենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2007-2015թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Մաթեմատիկա» մասնագիտության հայցորդ
2001–2006թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ֆիզմաթ ֆակուլտետ, «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» բաժին

Գիտական աստիճան
Ատենախոսության թեմա՝ «Ազատ ծայրով և մնացած եզրերով կոշտ ամրակցված, փոփոխական կորության բաց անմոմենտ օրթոտրոպ առաձգականգլանային թաղանթի տատանումները»,
ՀՀ ԳԱԱ 047 մասնագիտական խորհուրդ (դասիչ Ա.02.04) – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, 2016թ․

Աշխատանքային փորձ

2022 թվականից՝ ՀՊՄՀ գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ,
2020թվականից՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս
2018թ․-ից առ այսօր ԵՊՀ ԻՄ դասախոս
2014-2021թ ՝«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամ, մաթեմատիկայի դասախոս
2012-2014թթ.՝ Գ․Էմինի անվան №182 դպրոց, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
2010-2012թթ. - «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
2009-2010թթ․ - ՀՀ Ոստիկանության ակադեմիա, «Բարձրագույն մաթեմատիկա» և «Ոստիկանության ինֆորմացիոն սպասարկում» առարկաների դասախոս
2007-2010թթ․ - Օտար լեզուներ «Մակսեդան» դպրոց, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Մաթեմատիկական տրամաբանություն և ալգորիթմների տեսություն, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Թվային մեթոդներ, ՏՀՏ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա

Վերապատրաստումներ
2013թ.- «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիր «Դասապրոցեսում ՏՀՏ ռեսուրսների շտեմարանի ստեղծում»

Հրապարակումներ
1. Մաթեմատիկա պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների 1-ին և 2-րդ շտեմարան, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2022, 92 էջ
2. Էյլերի մեթոդով որոշ տեքստային խնդիրների լուծումը որպես սովորողների տեսողական մտածողության զարգացման առանձնահատուկ մաթեմատիկական միջոց, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2021, 17 էջ
3. Կոմպլեքս թվերի դասավանդման մեր փորձը, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2021, 11 էջ
4. Համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ տեքստային խնդիրների լուծումը որպես սովորողների տրամաբանության, կամային հատկությունների և կոլեկտիվ մտածողության զարգացման միջոց (մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա), մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2021, 15 էջ
5. Որոշ տիպի ոչ գծային հավասարումների մոտավոր արմատների որոնման անդրադարձ բանաձևերի ստացումը և դրանց կիրառությունը
Wolfram Mathematica փաթեթում, գիտական ձեռնարկ, Եր., 2021, 11 էջ
6. Բարիցենտրիկ մեթոդ: Զանգվածների երկրաչափություն, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2021, 8 էջ
7. Гулгазарян Г.Р., Срапионян Дж.Л. О колебаниях тонкостенной упругой конструкции из незамкнутых цилиндрических оболочек со свободным и жестко защемленным граничными образующими// Актуальные проблемы механики сплошной среды, Ереван-2007. Стр. 156-158.
8. Гулгазарян Г.Р., Срапионян Дж.Л., Колебания тонкостенной упругой конструкции из незамкнутых ортотропных цилиндрических оболочек со свободными граничными образующими// Изв. НАН Армении механика Том 61. № 3, 2008. Стр. 28-40.
9. Гулгазарян Г.Р., Срапионян Дж. Л., Колебания тонкой упругой ортотропной круговой не-замкнутой цилиндрической оболочки со свободными торцами и жестко защемленными граничными образующими// Актуальные проблемы механики сплошной среды Том 1, Ереван 2010. Стр 219-223.
10. Срапионян Дж.Л., Изгибные собственные колебания прямоугольной ортотропной пластинки с противоположными свободными и жестко защемленными сторонами// Механика. Сборник трудов международной школы-конференции молодых ученых 2009. Стр 313-315.
11. Срапионян Дж.Л., Колебания безмоментной незамкнутой ортотропной цилиндрической оболочки переменной кривизны со свободными торцами и жестко защемленными граничными образующими// АГПУ им. Х. Абовяна, Ученные Записки, № 1(20). 2014 с.86-109.
12. Ghulghazaryan G.R., Ghulghazaryan R.G., Srapionyan J.L. Localised vibrations of a thin-walled structure consisted of orthotropic elastic non-closed cylindrical shells with free and rigid-clamped edge generators. ZAMM. Z.Angew. Math. Mech.93, №4, pp. 269-283. (2013).

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1179-7823 

Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
1. «Երիտասարդ գիտնականների միջազգային դպրոց» գիտաժողով, «Մեխանիկա», Ծաղկաձոր, 2013թ․։
2. «Երիտասարդ գիտնականների միջազգային դպրոց» գիտաժողով, «Մեխանիկա», Աղավնաձոր, 2009թ․։
3. «Երիտասարդ գիտնականների միջազգային դպրոց» գիտաժողով, «Հոծ միջավայրի մեխանիկայի արդի պրոբլեմները» Ծաղկաձոր, 2007թ․։

Լեզուներ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն