ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Ռոբերտի Ջիջյան
20.06.2018

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ

jijyananahit37@aspu.am

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն
1989-1992թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիոլոգիայի ասպիրանտուրա
1984 – 1989թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
փիլ.գիտ.թեկնածու, 1994,
ատենախոսություն թեմա՝ « Սոցիալական կոնֆլիկտի կարգավորման ընդհանուր տեսությունը ամերիկյան սոցիալ - փիլիսոփայական մտքի պատմությունում»

Աշխատանքային փորձ
2010.09- առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն, ասիստենտ, փ.գ.թ.
2005.09 – 2011.07 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ սոցիալական աշխատող, թիմի պատասխանատու
2001.03 – 2005.02 Թուֆենկյան Բարեգործական Հիմնադրամ, «Մենք պարտավոր ենք Ապրել» ՚ծրագիր, սոցիալական աշխատող
2001.09 – 2005.09 «Գլաձոր» կառավարման համալսարան, Փիլիսոփայության ամբիոն, դասախոս
1994.04 – 1997.09 ՏԵՎԵԿ տեղեկատվական – վերլուծական կենտրոն, փոխտնօրեն
1993.09 – 1996.09 Հայկական Հումանիտար Հետազոտությունների Կենտրոն, գիտ. աշխատող
1992 -1993թթ. ՀՀ-ի Սեյսմիկ Պաշտպանության Ազգային Ծառայություն, սոցիոլոգ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիա,Սոցիալական էկոլոգիա,Սոցիալական վերականգնում,Սոցիալական աշխատանքը իրավախախտների հետ,Սոցիալական աշխատանքը խոցելի խմբերի հետ
Մագիստրատուրա/Քոմփյուտերային տեխնոլոգիաները գիտության մեջ,Սոցիալական աշխատանքը զարգացած երկրներում,Սոցիալական աշխատանքը ծերանոցներում,Կլինիկական միջամտության մեթոդները սոցիալական աշխատանքում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություն և մեթոդաբանություն, կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա, սոցիալական աշխատանքի տեսություն և պրակտիկա

Անդամակցություն
Հայկական Սոցիոլոգիական Ասոցիացիայի անդամ, 2013

Հրապարակումներ
1. Некоторые проблемы и приоритеты социализации, Образование личности: стандарты и ценности. Сборник научно-методических материалов международных научно-практических конференций «Теория и практика поликультурного воспитания в образовательной среде», «Актуальные вопросы социализации личности в современных условиях» / Сост. и науч. ред. Н.Ю. Синягина, Е.Г. Артамонова/. — М.: АНО «ЦНПРО», 2015., стр. 145-149
2. Ցեղասպանության սոցիալ-հոգեբանական հետևանքների բացահայտումը caze-study մեթոդի կիրառությամբ, Հայոց ցեղասպանություն-100. ճանաչումից՝ փոխհատուցում, զեկույցների դրույթներ, Միջազգային գիտաժողով, Եր., 2015, էջ 353-357, համահեղինակությամբ Քոչարյան Ն.Ռ.
3. Կարիքավոր ընտանիքների հետ իրականացվող «քրիստոնեական սոցիալական աշխատանքի» որոշռանձնահատկությունները ՀՀ-ում, Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, միջազգային հայագիտական գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, Եր., 2014, էջ 535-538:
4. Սոցիալականը հոգևոր նվազագույն ընդհանրություն թե՞ համընդգրկունություն–Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական ևհոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 84-87, համահեղինակությամբ
5. Սոցիալական աշխատանքը փոխակերպվող հասարակությունում - Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, N 2, ՀՊՄՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 42-53, համահեղինակությամբ Քոչարյան Ռ.
6. Սոցիալական աշխատանքի էմպիրիկ մոդելներից դեպի տեսություն, «Իմաստություն», Եր., 2013, N 1, էջ 105-112, համահեղինակությամբ Քոչարյան Ռ.
7. «Հոգածությունը» որպես ունիվերսալ ինտենցիա ու հիմք սոցիոլագիայի և սոցիալական աշխատանքի փոխհաղորդակցության, Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, գիրք 4, LIMUSH, Եր., 2014, էջ 58-68:
8. Սահմանափակ կարողություններ ունեցող և առողջ երեխաների փոխհարաբերությունների յուրահատկություններն ընտանիքում, «Հաշմանդամների միջազգային օրվա» 20-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը, Լիմուշ հրատ., Եր., 2013, էջ 68-73, համահեղինակությամբ՝ Անդրիասյան Հ.:
9. Սոցիալական աշխատանքը որպես գիտության սահմանման որոշ յուրահատկությունները – Փիլիսոփայությունը արդի շրջանում, Եր., 2013, էջ 198-206:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-9832-4051  

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն