ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզան Պողոսի Ջուլֆայան
10.02.2016

Բան. գիտ.թեկ., դոցենտ

julfayanruzan01@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1986-1989թթ.՝ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ասպիրանտ« Հայոցլեզու» մասնագիտությամբ
1982-1986թթ.՝ Խ. ԱբովյանիանվանՀՊՄՀ բանասիրականֆակուլտետ, հայկականբաժին

Գիտական աստիճան

2009 թ. – Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա՝ «Գոյականի բառաքերականական ներխոսքիմասային տեղաշարժերը հայերենում», ժ.02.01

Աշխատանքային փորձ

2000թ. առայսօր՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, դասախոս
1999 -2000թթ.՝ Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ, դասախոս 1996-1999թթ.- «ՎիլյամՍարոյան» համալսարան, դասախոս
1990-1996 թթ.՝ « ԴավիթԱնհաղթ» հումանիտար համալսարան,դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ` Ժամանակակից հայոց լեզու. հնչյունաբանություն,
ժամանակակից հայոցլեզու. բառագիտություն,
ժամանակակից հայոցլեզու. ձևաբանություն,
հայոց լեզու և գրականություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Ժամանակակից հայոց լեզու

Վերապատրաստումներ

2015թ. -Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորմ անբարձրացման դասընթաց
2015թ. - «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ –ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում

Հրատարակումներ

1. Գոյականի բառաքերականական ներխոսքիմասային տեղաշարժերը հայերենում, Երևան, 2011, «Լիմուշ» հրատ.
2. Հայոց լեզվի վարժությունների և առաջադրանքների շտեմարան, Երևան, 2014, «Արտագերս»հրատ.
3. Նախադասության երկրորդական անդամների ուսուցումը տեխնոլոգիական մոտեցմամբ, Երևան, 2014, «Արտագերս»հրատ.
4. Հայերենագիտական դպրոցական ընդարձակ բառարան-տեղեկատու, Երևան, 2014, «Արտագերս »հրատ.

5. Դարձվածային տարբերակների ուսուցումը նախագծային մեթոդով
6. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. հնչյունաբանություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
7. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. բառագիտություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
8. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. ձևաբանություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5798-2699  

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն