ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իգոր Կարապետի Կարապետյան
02.10.2018

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

karapetyanigor40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Պրոֆեսոր/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1983-1988թ. Վլադիմիրի Լեբեդյեվ-Պոլյանսկու անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլո-գերմանական բաժին
1995-1999 ՌԴ Կրթության ակադեմիայի դոկտորանտ
1991-1994 ՌԴ Կրթության ակադեմիայի, Մանկավարժության տեսության և պատմության գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտ

Գիտական կոչում
Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1988-2000թ. Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի կրթհամալիրի ¹³ë³Ëáë,
2000-2003թ. «Ինտերլինգվա» լեզվաբանական համալսարանի պրոֆեսոր
2003-2012թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մակավարժական համալսարանի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Բազմալեզվադիդակտիկա
Ակադեմիական գրագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հիմնական հետազոտական ոլորտները՝ Օտար լեզունների դասավանդման մեթոդիկա, կրթության և լեզվի փիլիսոփայություն, հոգելեզվաբանություն, հանրալեզվաբանություն, հոգեվերլուծություն.

Վերապատրաստումներ
1992 ԱՄՆ-ի Կոլումբիայի համալսարանում դասախոսների և դասագրքերի հեղինակների համար կազմակերպված փորձի փոխանակման դասընթաց /Սանտա-Բարբարա, Լոս-Անջելոս, Նյու-Յորք, Վաշինգտոն/

Գիտաժողովներ Վլադիմիրում /1984, 1985, 1988/, Մոսկվայում /1992, 1994, 199, 1998, 2007 /Երևանում՝ Շեքսպիրը համաշխարհային և հայկական մշակութային ժառանգության մեջ /գիտաժողովի նյութեր/ «ԻՆՏԵՐԼԻՆԳՎԱ», 2002, Աշխարհայացքայինը ժամանակակից հայ կրթամշակութային համակար•ում , 2002, Գյումրի- 2007, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Նվիրված 1988թ. դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, 2008, Միջազգային գիտաժողով ՀՊՄՀ- ի ՄՄՀ-ի կողմից կազմակերպված (24-28 հոկտեմբեր, 2006թ, Երևան և 26-28 ապրիլ, апреля 2007, Մոսկվա, ՀՊՄՀ միջ.գիտ. նվիրված Վ. Սարոյանի 100 ամյակին, նոյեմբերի 7-9, 2007թ և այլն:

Անդամակցություն
Գործունեությունըª ՀՊՄՀ -– ին առընթեր 020 մասնագիտական խորհրդի անդամª 2002-2012
ՀՀ ԿՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի «Դաստիարակություն» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ

Հրապարակումներ
Հրատարակած գիտական աշխատանքներըª 70 հոդված, երկու մենագրություն

1. Կրթության փիլիսոփայական հիմնավորման, իմաստավորման և ռեֆլեկսիայի հարցեր: Աշխարհայացքայինը ժամանակակից հայ կրթամշակութային համակարգում: Հոդվածների ժողովածու: Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2002, 109-118 էջ
4. Անգլերեն լեզվի ուսուցման սկզբունքների տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը,Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ., ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ /Հումանիտար գիտություններ/, № 1, Մանկավարժ. հրատ., - Երևան, - 2004 թ.: 172 էջ
5. Յուրգեն Հաբերմասը և կրթության քննադատական տեսությունը: Մանկավարժություն, 2005, #1. - էջ 21-29:
6. Աշակերտը «մեղադրյալի աթոռին»: Մանկավարժություն, 2006, #1-2. - էջ 24-33:
7. Անքնին Ֆուկոն քննասենյակում: Գիտական հոդվածների ժողովածու: - Մանլավաժական գործընթացի կատարելագործման արդի միտումները: Երևան, «Յասոն» հրատարակչություն, 2006 թ. – 138 էջ: - էջ 36-47:
8. Манукян М. М., Вардумян С. Т., Карапетян И. К. Особенности новой педагогической парадигмы: «Մանկավարժական կրթություն, հայացք դեպի ապագա»: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (24-28 հոկտեմբերի, 2006թ). - Եր.: ՀՊՄՀ-ի «Մանկավարժ» հրատ. – 2007. - էջ 3-9:
9. Актуальные проблемы педагогической методологии: «Մանկավարժական կրթություն, հայացք դեպի ապագա»: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (24-28 հոկտեմբերի, 2006թ). - Եր.: ՀՊՄՀ-ի «Մանկավարժ» հրատ. – 2007. - էջ 35-39:
10. Философия образования в системе гуманитарных наук. XXI век: проблема подготовки специалистов в системе педагогического образования (по материалам международной конференции, проходившей в г. Москва 26-28 апреля 2007 г.) – М: МГПУ, ФГПУ им. Х. Абовяна, 2007 – 444с. – С.79-83.
11. Վալեոլոգիական հայեցակարգի իրացումը դպրոցական մանկավարժության մեջ: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու / նոյեմբերի 7-9, 2007թ./ -Եր: Մանկավարժ, 2007-386էջ: -
12. Անձնավորությունը՝ որպես կարևորագույն արժեքային կատեգորիա արևմտյան հոգեբանամանկավարժական հայեցակարգերում: Մանկավարժություն, 2007, #5-6. - էջ 38-47: Սյուզաննա Գաբոյան
13. Արժեքային համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները «անկայուն» հասարակության պայմաններում: Մանկավարժություն, 2008, #1-2. - էջ 22-32: - Նարա Անթանյան
14. Քննադատական մտածողության զարգացման հիմնախնդիրը Ուիլեամ Սարոյանի ստեղծագործություններում: Սարոյանի Ճշմարտութեան ետևից. - Եր.: «Զանգակ», 2009. – 144էջ: - 97-102:
15. Միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման տարածաշրջանային բաղադրամասը//Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու/ - Եր.: «Զանգակ- 97», 2007 – 192 էջ: - էջ 136- 142:
16. Նախադպրոցական տարիքի երեխաներին անգլերեն ուսուցանելու առանձնահատկությունները: Մանկավարժություն, 2008, #7-8. - էջ 65-74: - Անի Մ. Մանուկյան
17. Անգլերենի և հայերենի բառային փոխակերպումների առանձնահատկությունները թարգմանության ժամանակ/Գիտական տեղեկագիր /Հումանիտար գիտություններ/, # 1-2 (7-8), Մանկավարժ հրատ., - Երևան, - 2008 թ.: 175 էջ: էջ 106-112: Մ. Զ. Բաբախանյան
18. Մասնագիտական անգլերենի քերականության ինտերակտիվ ուսուցման առանձնահատկությունները/Հումանիտար գիտություններ/, # 1-2 (7-8), Մանկավարժ հրատ., - Երևան, - 2008 թ.: 175 էջ: էջ 152-159: - Լ. Հ. Տոնոյան
19. Հատկաբանական խոսքի ուսուցումը որպես սոցիալ-մշակութային իրազեկության զարագացման միջոց: Մանկավորժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ. - Եր.: .:,Զանգակ- 97» հրատ., 2009թ., 176 էջ. - էջ 42-48: - Դարաբյան Մետաքսյա
20. Շնորհալի երեխաներին անգլերեն ուսուցանելու հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները: Մանկավարժություն, 2009, #1-2. - էջ 14-22:Նելի Սիրունյան
21. Գործաբանական իրազեկության զարգացման նախադրյալները տնտեսագիտական կողմնորոշման գործարար անգլերենի դասընթացում: Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր: Նվիրվում է 1988թ. դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին: ԳՊՄԻ, 4-5 դեկտեմբերի 2008թ.: Պրակ 1, Գյումրի: Դպիր, 2009. – 384էջ: - 177-180: Հ. Վ. Հովհաննիսյան:
22. Անգլերենի ուսուցիչների միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման հիմնական բաղադրամասերը: «Մխիթար Գոշ», Գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ, 2[22], 2009, Էջ 126-130: Լուսինե Ռուբենի Սանոյան
23. Անգլերեն բնագրային տեքստերի ընթերցանության դրդապատճառները ավագ դպրոցում// «Մխիթար Գոշ», Գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ, 2[22], 2009, Էջ 126-130: Արփինե Արթուրի Հովհաննիսյան
24. Զբոսաշրջային մասնագիտական կրթության լեզվաերկրագիտական հայեցակետը: Մանկավարժություն, 2009, #1-2. - էջ 14-22: Ռուզան Կուլիկյան
25. Գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով անգլերենի ուսուցման հիմնախնդիրը լեզվական բուհում. Մանկավարժություն 2010N1 էջ 4-10: Մաթևոսյան Թամարա Պերճի
26. Դարձվածքային կապակցությունների ուսուցման առանձնահատկությունները լեզվական բուհում, էջ 106-109, Մխիթար Գոշ, գիտ. հանդես, հաս.- գիտ, 3/ 27, 2010թ. Քրիստինա Արարատի Ռշտունի
27. Անգլերենի ոճաբանության հիմնական հասկացությունների ուսուցումն օտար լեզուների ֆակուլտետում. Կրթությունը և գիտությունը Արցախում N3- 4, տպագրման մեջ է Ծերունյան Մելանյա Մարտինի

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1875-6175 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն