ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրարփի Հովիկի Կարապետյան
26.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դասախոս

karapetyansirarpi47@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2011-2015թթ. ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի «Ընդհանուր լեզվաբանության» ամբիոնի ասպիրանտ

Ատենախոսության թեման` «Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում»

2007-2009թթ.՝ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, մագիստրատուրա: Գերազանցության դիպլոմ:

2003-2007թթ.՝ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, բակալավրիատ: Գերազանցության դիպլոմ:

1993-2003թթ.՝ Գ. Ադդարյանի անվան N 133 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան /անգլերենի դասախոս/
2012-2013 թթ.՝ «Եվրասիա» միջազգային համալսարան /անգլերենի ուսուցչուհի/
2010-2011 թթ.՝ «Քվանտ» վարժարան /անգլերենի ուսուցչուհի/
2009-2010 թթ.՝ «Հայկական hուշարձանների ճանաչման ծրագիր» ՀԿ (ԱՄԱՓ) /անգլերենի թարգմանչուհի/

Գիտական աստիճան

2016 թ., բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում», ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի՝ Լեզվանության 019 մասնագիտական խորհուրդ, Ժ. 02. 02 - «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ անգլերեն(բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, քերականություն), տեսական և գործնական թարգմանություն, բառագիտություն, զուգադրական տիպաբանություն

Մագիստրատուրա՝ մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն, տիպաբանություն, բառագիտություն (բառակազմություն), գործաբանություն, թարգմանաբանություն

Վերապատրաստումներ

«Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», ԵՊՀ, 2009 թ., ապրիլի 15

«Անգլերենի դասավանդման մեթոդաբանության նոր դասընթացներ», §Մանմար¦ ՓԲԸ, 2011 թ., փետրվարի 7-8

«Անգլերենի դասավանդման նոր հնարավորություններ Քեմբրիջի համալսարանի տպարանի հետ», §Մանմար¦ ՓԲԸ, ապրիլի 19, 20, 21

«Համագործակցություն ի շահ հաջողության»` IELTS-ի 25-ամյակին նվիրված համաժողով, մարտի 22, 2014թ.

«Անգլերեն դասավանդող մասնագետների վերապատրաստման ծրագիր», Քեմբրիջի համալսարանի պաշտոնական ներկայացուցիչ §Մանմար¦ ՓԲԸ, մայիսի 7-8, 2014 թ.

Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ջիմ Սքրիվիների վարած վերապատրաստման ծրագիր, փետրվարի 14- 15, 2015 թ.

Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ալեք Ուիլյամսի վարած վերապատրաստման ծրագիր, նոյեմբերի 27-28, 2015 թ.

Հրապարակումներ

1. Մերժման ռազմավարությունը ժամանակակից անգլերենում, «Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես», Nº 1-2 (6), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2009, էջ 101-108
2. Հարցերի բազմագործառական բնույթը (ըստ ընդհանուր և հատուկ հարցերի վերլուծության), համահեղինակությամբ` Գ. Հարությունյան, Ս. Կարապետյան, «Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես», Nº 1-2 (7), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 38-44
3. Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ծերունին և ծովը» վիպակի փիլիսոփայական հիմնախնդիրները, «Հոգեբանությունը և կյանքը¦ հանդես, Nº 1-2, «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 79-83
4. Որոշիչ-որոշյալ կապակցությամբ բարդությունները հայերենում և անգլերենում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», Nº 1 (142), Երևան, 2014, էջ 61-67
5. Հարցական և բացականչական նախադասությունների կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները արդի հայերենում, ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Nº 1, ԳՊՀ հրատ., Գավառ, 2014, էջ 520-529
6. Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենում և անգլերենում, «Հայերենագիտության հարցեր և զարգացման հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 90-98
7. Հայերենի և անգլերենի անվանական վերլուծական կրկնավոր բաղադրությունների զուգադրական քննություն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», Nº 1 (16), Երևան, 2015, էջ 61-72
8. Անգլերենի և հայերենի բառակազմության ընդհանուր դրույթներ (գոյականական հիմքերով բաղադրություններ), «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Nº 6, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 18-23
9. Գոյական հիմնաբառով դարձվածային կապակցությունները հայերենում և անգլերենում, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական հանդես, Nº 1 (18), Երևան, 2015, էջ 30-40
10. Անգլերենում և հայերենում բարդ բառի ու բառակապակցության տարբերակման հարցի շուրջ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», Nº 2 (17), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 58-66
11. Դարձվածային կապակցությունների դասակարգումն անգլերենում հայերենի զուգադրությամբ, «Հայագիտական հանդես», Nº 2, (30), Երևան, 2015, էջ 25-33
12. Գոյական բաղադրիչներով շաղկապական հարադրությունները հայերենում և անգլերենում, «Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 5-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2015, Էջ 5-17

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն